Betónové zábrany osadil majiteľ pozemku bez súhlasu mesta a dopravnej polície

674

V sobotný večer (19. 10. 2019) majiteľ pozemku, na ktorom leží aj jedna z vetiev križovatky ulíc Janka Kráľa a Komenského, umiestnil betónové bloky.

„S postupom vlastníka dotknutých pozemkov pod existujúcou stavbou – cestným telesom – mesto Púchov nesúhlasí a toto konanie považuje za neoprávnené a protizákonné,“ uvádza sa v stanovisku advokátskej kancelárie JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, prostredníctvom ktorej mesto Púchov reaguje a rieši vzniknutú situáciu. Na túto z dopravného hľadiska potenciálne veľmi nebezpečnú situáciu, mesto Púchov reagovalo prakticky okamžite uverejnením upozorňujúcej správy na svojom webom sídle a takisto na facebookovom profile o tom, že v uvedenej lokalite došlo k dočasnej zmene organizácie dopravy.

Čo vzniknutej situácii predchádzalo? Majiteľ pozemku v minulosti viackrát rokoval so zástupcami mesta, ale riešením pre neho bol len odpredaj viacerých pozemkov ako celku (čiže nielen pozemku pod predmetnou cestou) za cenu podľa jeho znaleckého posudku cca 95 tisíc eur. Keďže mesto Púchov nemalo o takýto „obchod“ záujem a naviac má k uvedeným pozemkom právny vzťah – zákonné vecné bremeno, súčasný majiteľ pozemku sa rozhodol zariadiť „po svojom“.

„Svojvoľné osadenie dopravného značenia a zátarasy na verejnej komunikácii je v rozpore s rozhodnutím cestného správneho orgánu, v rozpore so zákonným vecným bremenom a preto mesto Púchov bezodkladne vyzve vlastníka pozemku, aby zátarasy a dopravné značenie odstránil a aby komunikáciu uviedol do pôvodného stavu,“ dôvodí v oficiálnom stanovisku mesto Púchov. V prípade, že sa tak nestane, je mesto Púchov pripravené podať trestné oznámenie z podozrenia zo spáchania úmyselného trestného činu verejného ohrozenia a takisto návrh na vydanie neodkladného opatrenia a o vypratanie nehnuteľnosti – teda o odstránenie betónových blokov.

Vzhľadom na situáciu mesto Púchov apeluje na vodičov, aby v tomto úseku šoférovali s maximálnou pozornosťou!

-msu-tm-, foto: S. Flimmel