KTO JE PÚCHOVSKÁ CHOBOTNICA?

1115

Vedúci úradu propagandy bývalého primátora Mariána Michalca novinár Radoslav Varga pravidelne vo svojich novinách prirovnáva prácu teamu dnešného primátora Rastislava Heneka ku chobotnici. Pritom musí veľmi dobre vedieť, čo chobotnica symbolizuje. Chobotnica je zvyčajne symbolom organizovaného zločinu, mafie.

Možnosť vymeniť vedúcich pracovníkov mestského úradu a konateľov mestských spoločností je samozrejmým právom na to volených orgánov – primátora a mestského zastupiteľstva. V niektorých prípadoch je to dokonca ich povinnosť. Prirovnávať to k organizovanému zločinu je hrubá lož. Radoslav Varga však dobre pozná spôsob, ako sa z klamstva vytvára pravda. Používa známe pravidlo Josepha Goebbelsa, že lož stačí stokrát zopakovať a stane sa pravdou.

V minulom čísle Púchovských novín sme priniesli výňatok z protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý konštatoval, že len pri zmluve o prenájme športovej haly s priľahlými pozemkami občania mesta Púchov prišli o viac ako 147 000 eur ročne. Mnohí Púchovčania sa oprávnene pýtajú, či by takúto finančnú výhodu dostala spoločnosť Jána Kováčika aj v prípade, ak by nebol blízkym príbuzným poslankyne Hedvigy Šulcovej, priateľky a obdivovateľky Mariána Michalca.

V dnešnom vydaní prinášame ďalší úryvok z protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly v Mestskom bytovom podniku, s.r.o. Čitatelia v ňom nájdu odpoveď na otázku:

Prečo muselo dôjsť k výmene vedenia
Mestského bytového podniku?

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaním s majetkom v právnickej osobe s podstatnou majetkovou účasťou subjektu územnej samosprávy v MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU, s.r.o. Púchov.

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom obchodnej spoločnosti, v ktorej podstatnú majetkovú účasť malo mesto Púchov.

Kontrolou boli zistené nedostatky vo viacerých oblastiach účtovníctva, verejného obstarávania a porušenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zákon o účtovníctve bol porušený, keď evidencia majetku v uvedení dátumov zaradenia majetku do používania, v odpisoch technického zhodnotenia majetku, ďalej zostavy majetku z minulých období a aj vykonaná inventarizácia majetku neboli správne, úplné a dostatočné.

Ocenením nehnuteľného majetku bez súvisiacich nákladov a zaradením líniovej stavby, optickej siete pre meranie a reguláciu, umiestnenej v podzemných rozvodoch tepla, do hnuteľného majetku bol tiež porušený zákon o účtovníctve a súvisiace opatrenie Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR.

Ďalej bol zákon o účtovníctve porušený aj tým, že faktúry od dcérskej spoločnosti za opravy a údržbu v tepelnom hospodárstve boli zaúčtované do nákladov bez potvrdenia ich prevzatia a faktúry za elektrickú energiu od majoritného vlastníctva boli zaúčtované do nákladov bez priloženia dokumentácie preukazujúcej skutočný odber. Zaúčtovaním technického zhodnotenia majetku (optickej siete pre meranie a reguláciu) do nákladov na opravy a údržbu a zaúčtovaním nákupu materiálu do služieb bol tiež porušený zákon o účtovníctve a príslušné opatrenie Ministerstva financií SR.

Zákon o dani z príjmov nebol dodržaný daňovým odpisovaním majetku, mestskej informačnej siete, ktorý neslúžil na dosiahnutie zdaniteľných príjmov. Súčasne zaúčtovaním neoprávnených cestovných náhrad, výdavkov na pohonné hmoty a stravného do daňových výdavkov bol tiež porušený zákon o dani z príjmov.

Uzatvorením nájomných zmlúv bez odstránenia rozporuplných údajov a ustanovení nebolo pri ich uzatváraní postupované podľa Občianskeho zákonníka.

Zákon o verejnom obstarávaní nebol dodržaný, keď obstarávanie tovarov a služieb nebolo v roku 2014 vykonávané vôbec, čím nebolo postupované podľa príslušných ustanovení zákona platných pre obstarávateľa.

Zákon o majetku obcí bol porušený znehodnotením majetku majoritného vlastníka, subjektu verejnej správy, vloženého do základného imania spoločnosti v prospech súkromných fyzických osôb, keď majoritný vlastník zmenou spoločenskej zmluvy nedodržal vyváženosť majetkových a hlasovacích práv jednotlivých spoločníkov s vloženými majetkovými vkladmi spoločníkov.

Vybudovaná mestská informovaná sieť a záložný optický kábel pre meranie a reguláciu tepla neboli súčasťou stavebného povolenia, zmien k stavebnému konaniu a kolaudačného rozhodnutia predmetnej investičnej akcie a tiež neboli predmetom samostatných stavebných konaní alebo iných povolení. Uvedeným konaním nebolo postupované v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. Záložný optický kábel bol až po troch rokoch od ukončenia investičnej akcie zásobovania mesta teplom zaradený do majetku spoločnosti a to bez majetkovo-právneho vysporiadania.

Nehospodárnosť bola preukázaná neoprávneným vyplatením cestovných náhrad a stravného.

Neefektívnosť bola zistená pri predaji mestskej informačnej siete pod obstarávaciu cenu, pri predaji obchodného podielu pod trhovú cenu a pri znehodnotení majetku majoritného vlastníka (subjektu verejnej správy) v prospech fyzických osôb.

Daňové odpisy z nesprávne stanovenej obstarávacej ceny bezkanálových rozvodov tepla, náklady na opravy a údržbu v tepelnom hospodárstve bez potvrdeného prevzatia prác a zníženie zisku z tepelného hospodárstva uhradením členského príspevku združeniu právnických osôb nad rámec daňového zákona mali vplyv na výpočet ceny a tepla a finančné hospodárenie tepelného hospodárstva.

Konkrétne vyčíslenie finančných škôd, ktoré vznikli mestu Púchov týmito skutkami, je rozpísané na 30 stranách protokolu NKÚ SR.

Len pri predaji podielu na základnom imaní
v spoločnosti TKR v roku 2009
mesto prišlo o takmer 747 000 eur.

Podrobnosti uverejníme v ďalšom čísle Púchovských novín.

Nabudúce, keď bude Radoslav Varga do svojich novín vkladať obrázok CHOBOTNICE PÚCHOVSKEJ, mal by sa zamyslieť nad jej zobrazením. Aby občania Púchova nemuseli tak ťažko hľadať jej podobnosť so skutočnou hlavou púchovskej chobotnice.

Zdroj: NKÚ SR
S. Flimmel