Beluša vytvorí viac miest pre aktívny oddych a šport

157

Obdobie letných prázdnin skôr evokuje relax a zmiernenie pracovného tempa. Podľa schváleného čerpania rezervného fondu a výdavkov obecného rozpočtu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši v mesiaci jún to však v najväčšej obci Trenčianskeho kraja na „uhorkovú sezónu“ nevyzerá. Suma viac ako 100 tisíc € sa prerozdelí medzi rozšírenie možností športového vyžitia, medzi školstvo a rozvoj cyklistickej infraštruktúry, medzi rekonštrukciu vnútorných priestorov obecného úradu či digitalizáciu troch obecných cintorínov.

O investičných plánoch v obci Beluša, ktoré by sa mali zrealizovať v najbližších mesiacoch, sme sa rozprávali s Mgr. Patrikom Štrbákom, prednostom Obecného úradu (OcÚ) v Beluši.

Viac ako 23 tisíc € plánuje obec investovať z rezervného fondu do rozšírenia možností športového vyžitia. Čo konkrétne sa zrealizuje?

V centre obce sa vybuduje veľké work-out ihrisko v sume takmer 16 tisíc €. Je to vhodná príležitosť pre dospelých a mládež, ktorí neradi chodia do posilňovne a dávajú prednosť pobytu na čerstvom vzduchu. Neskôr plánujeme urobiť aj menšie, lokálne ihriská v miestnych častiach Hloža, Podhorie či v Belušských Slatinách.

Novinkou bude umiestnenie multifunkčného teqball stolu (pozn. na obrázku), ktorý svojím zaobleným tvarom umožňuje hrať až päť loptových hier, umiestnený bude v areáli FK Beluša. Súčasťou ihrísk na sídlisku Ľ. Štúra, novovznikajúcom športovom areáli v Hloži, existujúcom športovisku v Podhorí, novovznikajúcom ihrisku a verejnom oddychovom priestranstve v Belušských Slatinách a na Rajšuli bude päť exteriérových pingpongových stolov.

Obec spravuje tri cintoríny – v Beluši, v Hloži a v Podhorí, na ktorých je spolu takmer 3 000 hrobových miest. Pristupuje sa k ich digitálnej pasportizácii. Čo bude jej obsahom?

V prvom kroku sa zameria skutkový stav, z každého hrobu sa vykonajú fotografie a následne sa databáza prepojí s webovým portálom. Vznikne tzv. „virtuálny cintorín“, v ktorom si občan bude môcť ľahko vyhľadať miesta posledného odpočinku svojich blízkych, známych. Pred areálmi cintorínov plánujeme osadiť aktualizované, nové informačné tabule. Realizácia by mala byť ukončená počas jesenných mesiacov 2021.

Takmer polovicu zo schváleného čerpania rezervného fondu tvoria investície do opráv a modernizácie verejných budov v majetku obce. Jedná sa o budovu Materskej školy Beluša a Obecného úradu Beluša. Aké práce sa v týchto budovách budú vykonávať?

V prvom rade musí obec Beluša ako zriaďovateľ Materskej školy Beluša riešiť havarijný stav strechy technického pavilónu v elokovanom pracovisku v Hloži, v rámci ktorého funguje aj kuchyňa. Investícia sa pohybuje vo výške takmer 6 tisíc €.

Stierkovať a maľovať sa budú steny prízemných chodieb obecného úradu, vstupného a vnútorného átria a chodby na 1. poschodí. Pre zmiernenie energetickej náročnosti a vizuálny efekt sa budú znižovať stropy chodieb. Súčasťou modernizácie bude aj rekonštrukcia všetkých štyroch sociálnych zariadení na obecnom úrade, v rámci ktorej sa zrealizuje nová elektroinštalácia a vodoinštalácia, nové obklady, dlažba a sanita. Mojím prianím je, aby Obecný úrad v Beluši bol moderným úradom pre mladších i starších, jednoducho všetky generácie, a preto budem veľmi rád, keď budú priestory pôsobiť reprezentatívne a občan sa bude cítiť príjemne. Realizácia by mala prebehnúť v letných mesiacoch. Aj touto cestou chcem požiadať občanov o zhovievavosť a pochopenie, nakoľko priestory obecného úradu budú určite pár dní zatvorené z dôvodu vyššie uvedených prác.

Obec Beluša bola úspešná v projekte „Doplnková cyklistická infraštruktúra“, pričom prispieva 5% z poskytnutej dotácie. Okrem toho rozvíja aj ďalšie aktivity na podporu budovania miestnych cyklotrás a cyklodopravy v obci. Zaujímavá spolupráca sa črtá s Občianskym združením Cyklokoalícia.

Áno, Cyklokoalícia je občianske združenie, ktoré podporuje rozvoj cyklistickej dopravy a zlepšenie legislatívy pre cyklistov na Slovensku. Za sebou majú už úspešné projekty vo viacerých samosprávach, či v Bratislave alebo v Trnave. Výsledkom ich spolupráce s obcou Beluša bude projektová štúdia „Cyklostratégie a stratégie pre peších v obci Beluša“. Cez letné mesiace máme v pláne aj verejnú diskusiu s občanmi o lokalitách v obci, kde by privítali miestne cyklotrasy, bezpečnostné prvky a pod. Výsledkom celej stratégie bude určenie potencionálnych cyklotrás v Beluši, ktoré by sme radi v ďalších rokoch v našej obci postupne budovali.

Okrem schválených investičných akcií financovaných z rezervného fondu, boli súčasťou piateho rozpočtového opatrenia aj zmeny vo výdavkoch obecného rozpočtu. Na ktoré zaujímavé položky by ste chceli upozorniť?

Obec Beluša má tri dobrovoľné hasičské zbory – Beluša, Hloža a Podhorie. Všetky 3 zbory dostávajú každoročne dotáciu z Ministerstva vnútra SR, ktorú spolufinancuje obec z vlastného rozpočtu. Okrem toho sa obec naviac rozhodla podporiť hasičské zbory v Beluši, Hloži a Podhorí, každý zbor sumou 400 €. Za príspevok si jednotlivé zbory dokúpia potrebné vybavenie.

Do počítačovej siete obce a WIFI siete sme napojili ďalšie obecné budovy – budovu Hasičskej zbrojnice Beluša so Zberným dvorom Beluša, budovu bývalej školskej jedálne a Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, čo by malo byť v dnešnej dobe už samozrejmosťou.

Počas leta tohto roka budú nanovo vyznačené detské dopravné ihriská v areáloch Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska v Hloži. Vyčlenené boli aj finančné prostriedky na vypracovanie projektu na presun dopravného značenia vstupu do obce na ulici Žilinskej v smere z obce Visolaje. V danej veci sa spolupracuje s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Začiatok obce Beluša bude posunutý smerom na Visolaje, zvýši sa tým bezpečnosť pri vstupe vozidiel do Beluše na ul. Žilinskú.

Taktiež priebežne dopĺňame a modernizujeme technické vybavenie na úseku obecných služieb, v tomto prípade nákupom krovinorezu.

Nakoľko obec eviduje viac ako 50 psov v bytových domoch, ktorých venčenie sa vykonáva aj v okolí sídlisk, obec už dávnejšie zabezpečila osobitné nádoby na zber psích exkrementov. Aj v tejto oblasti plánujete novinky.

Momentálne je v obci deväť nádob na zber psích exkrementov. Budú sa dopĺňať ďalšie tri nádoby do rôznych častí Beluše. Taktiež zabezpečíme na všetky stojany na vrecká (existujúce aj nové), vrátane samotných vreciek, aby mali občania možnosť pohodlnejšieho venčenia psov.

Leto v Beluši by podľa schválených financií malo byť bohaté na pozitívne zmeny a touto cestou ďakujem všetkým zamestnancom Obecného úradu, poslancom Obecného zastupiteľstva a Oddelenia obecných služieb, ktorí sa podieľajú na príprave vyššie uvedených akcií.

ObÚ Beluša