Voľby 2022

186

Pre hlasovanie v spojených voľbách je potrebné vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť, hlasuje sa krúžkovaním

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Volič môže voliť len v meste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie o spôsobe hlasovania

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková volebná komisia vydá voličovi pre župné voľby modrú obálku s hlasovacími lístkami a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním

Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy mesta.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Dôležité informácie pred voľbami pre voličov:

– volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

– právo voliť má každý občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku,

– po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladom o pobyte pre cudzinca,

– na hlasovanie poslancov mestských zastupiteľstiev či primátora bude slúžiť biela obálka, hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky,

– obálku volič následne hodí do určenej schránky (buď bielej, alebo modrej), pokiaľ občan hodí lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Ďalšie užitočné informácie k téme volieb: www.puchov.sk/volby-do-organov-uzemnej-samospravy-2022-1.html

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 upravuje zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.

Špeciálna volebná komisia má najmenej osem členov. Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“) alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.

Do špeciálnej volebnej komisie v podmienkach mesta Púchov môže delegovať jedného člena politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Púchov. Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana, politické hnutie alebo koalícia primátorovi mesta najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 9. októbra 2022.

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie musí obsahovať:

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,

• meno, priezvisko a podpis osoby – oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany); oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť v pracovných dňoch oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie do podateľne mestského úradu (v dňoch 8. – 9. októbra 2022 je potrebné oznámenie doručiť na Mestskú políciu v Púchove) alebo prostredníctvom pošty na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

Ak sa politická strana, politické hnutie alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva v špeciálnej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie, ktorý možno doručiť na e-mailovú adresu: volby@puchov.sk

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Prvé zasadnutie špeciálnej volebnej komisie zvolá primátor mesta tak, aby sa uskutočnilo najskôr 12 dní / 17.10.2022/ a najneskôr 10 dní / 19.10.2022/ predo dňom konania spojených volieb. Na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej komisie primátor mesta určí žrebom zo všetkých členov špeciálnej volebnej komisie poradie, v akom budú členovia špeciálnej volebnej komisie vyslaní v deň konania spojených volieb so špeciálnou prenosnou volebnou schránkou (ďalej len „špeciálna schránka“) k oprávneným voličom, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania podľa vyššie citovaného zákona.

Hlasovanie do špeciálnej schránky zabezpečujú vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Ak v deň konania spojených volieb bude z dôvodu podstatného zvýšenia počtu oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania, alebo z iných závažných dôvodov potrebné zabezpečiť vyslanie ďalších členov špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou, primátor mesta po predchádzajúcom súhlase predsedu okresnej volebnej komisie.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu; v posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny. Na účel podávania žiadosti kontaktujte zapisovateľa mestskej volebnej komisie.

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

e) telefonický kontakt.

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD.

zapisovateľ mestskej volebnej komisie

Telefónne číslo: +421 42 465 08 33, mobil +421 917 988 943

E-mailová adresa: zuzana.brindzova@puchov.sk

Pracovisko: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

Oddelenie organizačné a vnútornej správy, MsÚ Púchov