Detský čin roka 2023

137

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný́ na netradičnú formu etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti príbehy čítajú na školách a majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a uvedomiť si svoje vlastné možnosti. Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie v ktorom žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú. 23. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Mnohé vedecké štúdie dokazujú že konanie dobra prospieva duševnému zdraviu jednotlivca i celej spoločnosti. V súčasnosti možno viac ako inokedy potrebujeme tieto pozitívne impulzy. Projekt Detský čin roka tak vnáša ako do školského prostredia tak i do celej spoločnosti inšpiratívne príklady ako pomáhať ľudom i prírode.

V prvej etape projektu OZ Detsky čin roka dostalo stovky príbehov o dobrých skutkoch detí. Do projektu sa zapojilo 82 škôl a dobré skutky vykonalo 1315 detí či už jednotlivo, alebo ako kolektívy.

„Ďakujeme za všetky príbehy o detských skutkoch. Každý z nich, veľký či malý, aj keď nebol zaradený do nominácie, už urobil náš svet krajší a lepší a to je to najcennejšie.“ uviedla k projektu štatutárka o.z. Detský čin roka, Saša Broadhurst-Petrovická.

PRIEBEH PROJEKTU

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala 40 nominovaných skutkov v ôsmich kategóriách.

ČÍTANIE PRÍBEHOV NA ŠKOLÁCH

V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra online pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov.

Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.

V roku 2023 sú príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Ludwig Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk

DETSKÁ POROTA

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2023. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2023.

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk

Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: http://detskycin.ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmich kategóriách:

1. Záchrana ľudského života
2. Pomoc v rodine
3. Pomoc rovesníkom
4. Pomoc ľuďom
5. Pomoc prírode
6. Dobrý nápad
7. Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký Čin
8. Dobrý čin na nete

Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra 2023

detskycin.ludialudom.sk