ZŠ Beluša a získanie grantu 100.00O EUR v projekte Naša inkluzívna škola

224

Základná škola Slatinská v Beluši jedna z najväčších škôl Trenčianskeho kraja a je zároveň spádovou školou pre deti z obce Mojtín a Visolaje. V kontexte inkluzívneho vzdelávania škola poskytuje efektívnu podporu a pomoc všetkým žiakom už od roku 2018, kedy začala realizovať projekt „Spoločnými silami cez prekážky k úspechu“. Školu pritom navštevuje až 55 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom vo veľkej miere ide najmä o žiakov s poruchami učenia, správania, detský autizmus, narušenú komunikačná schopnosť, žiakov v riziku, v ťažkej životnej situácií, ale aj o žiakov s kombináciou rôznych porúch. V škole sú zároveň vzdelávaní aj žiaci s nadaním.

Základná škola v Beluši chce byť modernou školou 21. storočia – miestom, kde žiaci, pedagógovia a rodičia dosahujú v priateľskom, podporujúcom a kultúrnom prostredí maximálne osobné výkony. Školou plnou radosti, tvorivosti a úsilia. Školou, ktorá vytvorí pre všetkých žiakov podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporí rozvoj ich individuálneho potenciálu. Aj z tohoto dôvodu sa škola zapojila do 3. ročníka grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia – Naša inkluzívna škola, v rámci ktorého sa jej podarilo získať finančný grant v celkovej výške 100.000 EUR.

„S veľkou radosťou sme prijali správu o schválení projektu Naša inkluzívna škola a finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia vo výške až 100 000 €. V projekte je naplánovaných veľa zmysluplných aktivít pre všetkých žiakov školy, ktoré sú zamerané na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu. Výsledkom projektovej činnosti by mal byť sebavedomejší, aktívnejší a motivovanejší žiak, a čo najviac podnetné a estetické školské prostredie“, uviedla Edita Horváthova, riaditeľka školy.

Škola má v pláne prostriedky z grantu využiť tak na vzdelávania pedagógov, ako aj rodičov, na zabezpečenie školského logopéda a zároveň na rôzne terapie pre samotné deti, tak, aby vedeli úspešne fungovať v kolektíve svojich rovesníkov. Centrálna oddychová zóna, multisenzorická miestnosť so špeciálnymi senzorickými pomôckami, exteriérová učebňa, ktorá bude využívaná na canisterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, sociálnu výchovu a rôzne iné vyučovacie hodiny má pritom slúžiť v škole všetkým a dlhodobo, a to aj po skončení daného projektu. Každý žiak je individuálny, niečím špecifický. Aj vďaka získanému grantu a prehĺbeniu princípu škola pre všetkých by malo každé dieťa na konci vzdelávacieho procesu disponovať takými vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami, ktoré mu umožnia plne a bez problémov sa uplatniť sa v spoločnosti, v ktorej žije.

Kharisma, s.r.o.
www.nadacia-volkswagen.sk