Dočkajú sa Púchovčania otvorenia druhej pobočky Slovenskej pošty už na budúci rok?

977

O potrebe novej pobočky pošty v Púchove sme písali už niekoľkokrát. Podarí sa vyriešiť tento problém už v roku 2019?

Žiadosť podnikateľa Ing. Vladimíra Tarabu

Prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. sa v septembri 2017 obrátil v mene dvadsiatich podnikateľských subjektov listom na generálneho riaditeľa Slovenskej pošty:

„Na teritóriu mesta Púchov je len jedna pošta, ktorá absolútne nezvláda vybavovať poštové služby pre podnikateľov a obyvateľov mesta. Pracovníčky pošty sú permanentne vystavované kritike až ostrým slovným invektívam, ktorých bývam dennodenne svedkom. Čakacie doby sa pohybujú v desiatkach minút. Pred prepážkami sa vytvárajú rady, ktoré mávajú viac ako 30 ľudí… Vážený pán generálny riaditeľ, na základe horeuvedených skutočností si Vás dovoľujem požiadať o prijatie účinných opatrení, ktoré pomôžu kritickú situáciu na pošte v Púchove riešiť z hľadiska krátkodobého i dlhodobého, obdobnou formou ako v okolitých mestách otvorením expozitúry, napr. v niektorom z nákupných centier…“

Vtedajší generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ing. Róbert Gálik vo svojom liste vysvetlil, že v Púchove je zabezpečené poskytovanie poštových služieb v rámci požiadaviek, ktoré stanovil Úrad pre reguláciu elektronickej komunikácie a poštových služieb. Mesto Púchov by malo podľa týchto požiadaviek nárok na druhú poštu až vtedy, keď by počet jeho obyvateľov vzrástol nad 20.000, pričom je ich menej ako 18.000. List adresovaný vedeniu Slovenskej pošty s podobným obsahom poslal už pred tromi rokmi primátor mesta Mgr. Rastislav Henek, so sťažnosťou sa v roku 2017 obrátil na vedenie pošty aj poslanec MsZ Ing. Daniel Lako.

Žiadosť poslanca Ing. Lukáša Ranika

Keďže sa nedávno zmenilo vedenie Slovenskej pošty, poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Lukáš Ranik sa na nového generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Mgr. Petra Helexu obrátil s písomnou žiadosťou, z ktorej vyberáme:

Ako poslanca mesta Púchov ma kontaktovalo a oslovilo množstvo ľudí, ktorým už dochádza trpezlivosť s čakacími lehotami na pošte v Púchove. Sám túto situáciu zažívam pri návšteve Vašej pobočky. Naposledy som na vyzdvihnutie zásielky čakal 20 minút a to napriek takmer všetkým otvoreným okienkam. Jednoducho jedna pošta v Púchove pre okresné mesto a priľahlé obce nestačí.

Obce ako Dolné Kočkovce, Streženice vlastnú poštu nemajú a využívajú práve jedinú púchovskú. Tu už hovoríme o spádovej oblasti cca 23.000 ľudí. Občania vedia, že Vaše zamestnankyne robia maximum, všetka česť ich práci a ochote. Z historického hľadiska boli v Púchove dve pobočky. Jedna pošta v súčasných priestoroch a jedna prevádzka na Námestí slobody. Keď fungovali obe v minulosti, prečo by nemohli dnes?

Mesto Púchov je silné priemyselné mesto s množstvom fungujúcich podnikov a podnikateľov. Pritom patríme k mestám s najnižšou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Neobávam sa teda, že by nová prevádzka Pošta Púchov 2 bola ekonomicky nerentabilná… Keďže my aj Vy ste tu pre ľudí, nakoľko Slovenská pošta je štátny podnik, veríme, že nám ako novovymenovaný generálny riaditeľ Slovenskej pošty budete nápomocný a vyjdete v ústrety všetkým Púchovčanom a obyvateľom priľahlých obcí. Taktiež ako mesto Púchov vieme byť ústretoví pri hľadaní nového priestoru, napríklad v mestských nebytových priestoroch, ktoré vieme poskytnúť.“

Poslanec L. Ranik sa pre Púchovské noviny vyjadril: „Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať novovymenovanému generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty za promptnú a pozitívnu odpoveď pre Púchovčanov. Prísľub možného otvorenia novej pobočky v roku 2019 určite poteší široké spektrum občanov. Samozrejme platí naďalej aj naše slovo, že mesto Púchov bude nápomocné pri hľadaní nového priestoru.“

Odpoveď generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Mgr. Petra Helexu

Poslanec L. Ranik dostal od generálneho riaditeľa Slovenskej pošty písomnú odpoveď, z ktorej vyberáme:

„V meste Púchov poskytuje poštové služby 1 pošta, na ktorú pripadá 17.810 obyvateľov (podľa údajov Štatistického Úradu SR o počte obyvateľov k 31.12.2017), čím je v meste zabezpečené poskytovanie poštových služieb v rámci Požiadaviek. Pozn.: Počet obyvateľov v spádovej oblasti (zahŕňa aj obce, ktorých obyvatelia využívajú dotknutú poštu) sa pre účely plnenia Požiadaviek posudzuje len pri obci s počtom obyvateľov menším ako 2.500.

Mesto Púchov s aktuálnym počtom obyvateľov na 1 poštu, je porovnaním počtu obyvateľov na počet pôšt v rámci 71 krajských a okresných miest na 2. mieste s najvyšším počtom obyvateľov na 1 poštu. Počet obyvateľov má medziročne mierne klesajúci trend – porovnaním rokov 2010 až 2017 došlo k miernemu poklesu o 3,9 %, t. j. 722 obyvateľov.

Na Pošte Púchov sme medziročne zaznamenali vyrovnaný počet obslúžených zákazníkov (2016/2017 nárast o 1,8 %) s pozitívnym vplyvom na ekonomickú efektívnosť pošty. Na základe toho sme poštu posilnili:

– zriadením nového pracovného miesta priehradkového zamestnanca; čo umožnilo prevádzku ďalšej priehradky,

– zvýšením pracovných úväzkov z čiastočných na plné 37,5 hodinové úväzky (celkom 27 zamestnancom pošty),

– rozšírením otváracích hodín pošty (od 1.5.2018), čo zlepšilo dostupnosť‘ ako aj obslužnosť zákazníkov pošty.

Služby zákazníkom sú v pracovných dňoch poskytované pri 8 priehradkách, ktoré sú otvorené v závislosti od sledovanej intenzity návštevnosti pošty zákazníkmi tak, aby sa minimalizoval ich čas čakania. Napriek uvedenému môže byť dlhší čas čakania zaznamenaný v čase špičky, príp. v dôsledku dovolenkového obdobia.

Zriadenie novej pošty za účelom zlepšenia dostupnosti poštových služieb patrí medzi dlhodobejšie zámery SP. Priamo závisí od:

– potreby investičných nákladov (stavebné úpravy, IT vybavenie, bezpečnostné prvky a ostatné potrebné vybavenie), prevádzkových nákladov (osobné náklady, prevádzkový materiál, logistika…) a možnosti ich krytia v rámci schváleného ročného podnikateľského plánu spoločnosti,

– ponúk prenajímateľov priestorov (výška nájomného, vhodnosť priestorov pre účely prevádzky pošty) a pod.

Začiatkom roka 2018 sme zriadili druhú poštu v meste Žiar nad Hronom (19.188 obyvateľov). Aktuálne máme záujem riešiť‘ zriadenie druhej pošty v meste Senec (19.410 obyvateľov) a následne v meste Púchov (17.810 obyvateľov). Keďže však ide o zámery s vyššou investičnou náročnosťou, ich predpokladom je dostupnosť‘ uvedených investičných a prevádzkových nákladov v najbližšom podnikateľskom pláne spoločnosti, tzn. najskôr v roku 2019. V kladnom prípade budeme kontaktovať‘ mesto za účelom pomoci pri nájdení vhodných nájomných priestorov.“

Tému spracoval Slavomír Flimmel