Ľubica Kuchařová: Viem, že som tu pre občanov

433

Ing. Ľubica Kuchařová, 40-ročná audítorka, v posledných voľbách úspešne kandidovala vo voľbách do mestského zastupiteľstva ako nezávislá kandidátka. Požiadali sme ju, aby nám niečo prezradila zo svojho súkromného života (napr. vzdelanie, rodinné pomery, minulé pracovné zaradenie a pod.):

Stredoškolské štúdium som absolvovala na Gymnáziu v rodnom Púchove. Vysokoškolské vzdelanie som následne získala na akademickej pôde Technickej univerzity vo Zvolene, a to vyštudovaním odboru „Aplikovaná ekológia“ na Fakulte ekológie a environmentalistiky. Súbežne som však študovala aj na ďalšej vysokej škole doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo odborných predmetov na UMB v Banskej Bystrici.

Následne som si každým rokom zvyšovala svoju kvalifikáciu, odbornosť a znalostí, ktoré súviseli už priamo s výkonom mojej práce v spoločnosti Continental Matador, kde som pracovala takmer desať rokov. Najskôr ako ekológ, bezpečnostný technik, špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií a následne ako audítorka a lektorka v oblasti systémov manažérstva ochrany životného prostredia, kvality a BOZP. Okrem lokálnych skúseností som vďaka tejto práci nadobudla aj medzinárodné skúsenosti v iných zahraničných spoločnostiach. Práve v spoločnosti Continental Matador som však získala cenné pracovné skúsenosti, z ktorých ťažím dodnes.

V roku 2014 som sa z rodinných dôvodov rozhodla zmeniť prácu a prijať ponuku externe pracovať pre certifikačnú spoločnosť CeMS, s.r.o. ako vedúca audítorka pre integrované manažérske systémy. Zároveň pôsobím aj ako lektorka a konzultantka pre spoločnosť QM Slovakia.

V súkromí som v prvom rade manželka a matka. No moju rodinu netvoria len najbližší, ku ktorým mám vytvorený silný citový vzťah, ale aj všetci priatelia a ľudia dobrej vôle, ktorí prinášajú do môjho života pozitívnu energiu, nadšenie, a ktorých si vážim pre ich osobný prístup.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte najbližšie? V ktorej komisii by ste si priali pracovať?

Jednoznačne je to oblasť ochrany životného prostredia. No blízko mám aj k iným oblastiam, ktoré považujem za dôležité zmysluplne podporiť. Či už je to oblasť vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, športu, alebo aj podpory rôznych inovatívnych projektov. Myslím si, že nikoho neprekvapí oblasť, ku ktorej najviac inklinujem, teda „Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania“ a „Komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia“. Nakoľko som však človek veľmi všestranný a aktívny, verím, že by som mohla byť prínosom a podporou aj v ďalších oblastiach komunálnej politiky.

Čo považujete za hlavné body vášho programu na najbližšie štyri roky?

Nakoľko práca mestského poslanca je vždy tímovou spoluprácou a nie prácou jednotlivca, nehovorila by som priamo o svojich zámeroch, či bodoch. Medzi moje priority patrí: RODINA, ZDRAVIE, ŠPORT a EKOLÓGIA. V tomto duchu budem vyvíjať ďalšie kroky a aktivity, ktoré povedú k zlepšovaniu a celkovému rozvoju mesta.

S istotou viem však povedať, že prioritou na najbližšie štyri roky bude pre mňa riešenie problémov môjho volebného obvodu, v ktorom mi občania vyjadrili podporu. A za to im všetkým aj touto formou ešte raz úprimne ĎAKUJEM a odkazujem, že si vašu podporu nesmierne vážim a budem na ňu myslieť, aj pri ťažších rozhodovacích procesoch, kedy sa budem za vás, vaše návrhy a celkové zlepšenie života v meste zasadzovať.

Prichádzate do poslaneckého zboru s nejakými konkrétnymi návrhmi na riešenie aktuálnych problémov?

Odpoviem trošku diplomaticky. Áno, ale tieto návrhy budem prezentovať až pri ich riešení a nie v článku, a v teoretickej rovine. Mojím cieľom je vniesť do komunálnej politiky pri riešení akýchkoľvek problémov viac ľudskosti a konštruktívnych dialógov, ktorých výsledkom bude „citeľnejšia“ spokojnosť občanov.

Ktorý problém nášho mesta považujete za najdôležitejší?

O tom, čo je dôležité a čo menej nerozhodujem ja, ale všetci poslanci a spoluobčania. Preto existujú mestské komisie, mestská rada a ďalšie podporné a poradné orgány, v ktorých kompetencii je okrem iného aj stanoviť si priority a postupne sa podieľať na ich riešení. To máte ako vo firme. Každého trápi niečo iné a to, čo možno vy považujete za problém, môže byť pre iného nepodstatné a naopak. Zo skúseností však viem, že najdôležitejšia je komunikácia. Ak spolu budeme komunikovať a načúvať aj „hlasu ľudu“, potom bude väčší predpoklad, že sa budú ľudia v našom krásnom meste cítiť bezpečnejšie a spokojnejšie. A to je tiež úlohou nás poslancov. Priniesť do fungovania mesta a všetkých jeho štruktúr pozitívne naladenie a priaznivú pracovnú atmosféru. Pretože práca poslanca nie je len o zodpovednosti a o plnení povinností, ktoré mu zo zaradenia vyplývajú, ale je to aj poslanie, teda mandát, ktorý je potrebné naplniť.

Máte blízko k niektorým zvoleným poslancom? Plánujete sa podieľať na organizovanej spolupráci v rámci poslaneckého klubu?

Mám blízko ku všetkým poslancom, ktorí sú otvorení vzájomnej spolupráci. Zvolených poslancov považujem bez výnimky za odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti. Na vzájomnú spoluprácu sa nesmierne teším a verím, že o štyri roky nebudeme riešiť žiadne spolky a kluby, do ktorých, ako som už avizovala, nemám v tejto chvíli záujem vstupovať. Jediným klubom, ktorému budem najbližšie štyri roky verná, je výbor volebného obvodu č. 2.

Na záver mi dovoľte vám všetkým popriať pokojné predvianočné obdobie, prežité v láske, pokoji, porozumení a v duchu vianočných tradícií.

Otázky kládol S. Flimmel.