Reálne mzdy v roku 2022 zaznamenali najprudší prepad za posledných 22 rokov

80

Priemerná mesačná mzda na Slovensku reálne klesá už štvrtý kvartál po sebe. Prudko sa zvyšujúca inflácia ju za celý rok znehodnotila o 4,5 % a na sklonku roka až o takmer 8 %. Priemerné hrubé zárobky v poslednom štvrťroku síce ďalej rástli, ale najpomalšie spomedzi všetkých kvartálov minulého roka.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2022 vzrástla medziročne o 6,5 % na 1 418 eur. V hrubom tak zamestnanci dostávali v priemere o 87 eur viac ako na konci roka 2021. Spotrebiteľské ceny sa však zvyšovali výrazne rýchlejším tempom a tak sa reálna mzda na Slovensku medziročne prepadla o 7,6 %, čo bolo najviac od 2. štvrťroka 2000. Vtedy predstavoval pokles 8,4 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 3. štvrťroku 2022 vzrástla o 0,5 %.

Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy v poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenali takmer všetky sledované odvetvia hospodárstva. Výnimkou boli napr. pracujúci v zdravotníctve a sociálnej pomoci, ktorým mzdy v roku 2021 zvyšovali mimoriadne odmeny a nadčasy za prácu počas pandémie. Jednorazové odmeny vyplatené na konci roka 2021 spôsobili medziročný pokles hrubých platov vo 4. štvrťroku 2022 aj zamestnancom v odvetví vzdelávania.

Pracujúci v týchto dvoch odvetviach pocítili aj najvýraznejší prepad reálnej mzdy na úrovni 14 až 15 %, teda takmer dvojnásobne vyšší ako bol priemer za celé hospodárstvo SR. Len minimálne (do 1,5 %) klesli reálne mzdy pracujúcim v oblasti nehnuteľností a v dvoch odvetviach s dlhodobo nízkymi zárobkami – v stavebníctve a tiež v ubytovacích a stravovacích službách. Tieto ekonomické činnosti zaznamenali totiž najvýraznejší, viac ako 13,5 % nárast priemernej nominálnej mzdy, ktorý tak dokázal z veľkej miery kompenzovať zamestnancom dopady inflácie.

Spomedzi odvetví s najväčším počtom zamestnaných osôb počas 4. štvrťroku 2022 dokázal čeliť tempu inflácie len obchod, v ktorom sa nominálny rast miezd v posledných troch mesiacoch zdynamizoval na 10,6 % (na 1 329 eur). Reálny pokles platov dosiahol 4 %, čo bolo menej ako v priemere za celé hospodárstvo SR. V priemysle boli koncoročné odmeny menej štedré ako  pred rokom, v dôsledku čoho bol nominálny rast miezd nižší ako predošlé štvrťroky, a to len na úrovni 6,4 %. Priemerná mzda v priemysle tak predstavovala v posledných troch mesiacoch minulého roka 1 494 eur, reálne jej hodnota klesla až o 7,6 %.

Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu nad 2,2 tisíca eur mali v odvetví informácie a komunikácia, v dodávke elektriny, plynu a pary. V desiatich zo 16 odvetví ekonomiky bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (809 eur), ostatných činnostiach (966 eur) a tiež v stavebníctve (987 eur).

Z územného hľadiska bola nadpriemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 724 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 1 113 eur v Prešovskom kraji do 1 327 eur v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch priemerná mzda medziročne vzrástla, najviac o 8,5 % v Trnavskom kraji. Po započítaní vplyvu inflácie však reálne mzda vo všetkých krajoch Slovenska klesla. Najmenej v Trnavskom kraji (o 5,8 %) a najviac v Košickom kraji (o 12,2 %).

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2022 hodnotu 1 304 eur. Medziročne sa zvýšila o 7,7 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 0,8 percentuálneho bodu. Reálna mzda klesla o 4,5 %. Naposledy sme zaznamenali pokles reálnej mzdy bezprostredne po finančnej kríze, teda v rokoch 2011 a 2012.

Priemerné zárobky medziročne nominálne vzrástli vo všetkých sledovaných odvetviach ekonomiky. Tempu inflácie však nedokázalo odolať žiadne. Reálne mzdy za celý rok 2022 sa najviac znížili pracujúcim v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 9,1 %) a tiež v odvetví vzdelávania (o 7,2 %). Naopak, najmenej medziročne poklesli reálne mzdy v umení, zábave a rekreácii (0,4 %) a tiež v stavebníctve (o 1 %). Priemysel, ako najväčší zamestnávateľ, vykázal rast miezd medziročne na úrovni 6,5 % (na 1 373 eur), reálne však mzdy klesli o 5,6 %.

Aj v roku 2022, podobne ako v predošlých rokoch, bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1 599 eur). Vo všetkých ôsmich krajoch priemerný hrubý zárobok medziročne vzrástol a prvýkrát sa na celoročnej úrovni dostal nad 1 000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR. Súčasne mzdu vyššiu ako 1 200 eur na celoročnej úrovni zaznamenali až 4 kraje, pred rokom to bol len región okolo hlavného mesta. Prešovský kraj však stále zostáva regiónom s najnižšou priemernou mzdou (1 011 eur) v SR. Reálne mzdy klesli najmenej v Banskobystrickom (o 3,3 %) a najviac v Prešovskom kraji (o 6,2 %).  

ŠÚ SR