Ulice slávnych – aktivita žiakov ZŠ J. A. Komenského

361

Hovorí sa, že mŕtvi požičiavajú uliciam a námestiam svoje mená. V nejednom meste tak zanechali po sebe výraznú stopu a aj vďaka nim majú mestá svoje osobité genius loci. Mesto Púchov nie je výnimkou. V Púchove je veľa ulíc, ktoré sú pomenované po významných osobnostiach. Možno ani nevieme, no denne prechádzame po Štefánikovej, Komenského ulici či cez Hoenningovo námestie. A viete, kde sa tieto ulice nachádzajú? Záverom školského roka sa žiaci zo ZŠ J. A. Komenského pustili do pátrania, aby zistili odpoveď na túto otázku.

Žiaci 6. a. 9. ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov netradičné vyučovanie, ktorého cieľom bolo priblížiť osudy známych osobností slovenských dejín a predstaviť ulice a zaujímavosti nášho mesta. Žiaci zo 6.B a 9.B pripravili exkurziu dvoma ulicami a námestím, na ktorú sa vybrali žiaci 5. a 6. ročníka. Pod vedením učiteľov pracovali viac ako mesiac. Čítali, zbierali a triedili informácie, ktoré následne spracovali do prezentácií. Práca na projekte sa nezaobišla bez poznatkov a zručností z rôznych vyučovacích predmetov – informatiky, dejepisu, slovenského jazyka či občianskej náuky, na hodinách výtvarnej výchovy hľadali historické fotografie a kreslili portréty osobností, ktoré stvárnili rôznymi výtvarnými technikami ako napr. perokresba, roláž, lettrizmus, alebo sa nechali inšpirovať umeleckými smermi ako napr. pop-art.

Deň „D“ nastal 28. 6. 2021. Tri skupiny žiakov sa postupne vystriedali na troch stanovištiach, kde na nich čakali žiaci s pripraveným programom. Postupne odhaľovali históriu Komenského ulice a osobnosť J. A. Komenského. Účastníci mali možnosť pozrieť si portréty, ktoré vytvorili žiaci školy a fotografie, ktoré zachytávali historické premeny ulice. Žiaci tiež absolvovali vedomostný kvíz. Pani riaditeľka odhalila portrét J. A. Komenského, ktorý vyrobili žiaci pieskovou technikou. Štefánikovu ulicu a osobnosť M. R. Štefánika nám žiaci predstavili pred Mestským úradom v Púchove. Tu nás privítala pani primátorka JUDr. Katarína Heneková spolu s vedúcou Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov Mgr. Danielou Gabrišovou. Pani primátorka slávnostne odhalila portrét M. R. Štefánika, stvárneného na kameni a vypočula si prednášku žiakov 9. ročníka, ktorí následne otestovali svojich poslucháčov zábavnou formou kvízu.

Park na Hoenningovom námestí bol lemovaný portrétmi baróna Hoenninga a obrázkami archeologického náleziska, ktoré stvárnili žiaci J. A. Komenského. Tu nám o baronovi Hoenningovi povedal podnetné a zaujímavé informácie historik Mgr. Pavol Makyna, PhD. Poslucháči si mohli pozrieť i výrobky z keramiky, ktoré robili žiaci ZŠ J. A. Komenského na keramickom krúžku. Žiaci 6. ročníka zahrali pred Divadlom Púchov dramatickú scénu – povesť O Púchovskej skale, doplnenú pekným folklórnym vystúpením. I takýmto spôsobom vedieme našich žiakov k láske k tradíciám, zvykom a remeslám.

Aj takéto aktivity sú dôkazom, že projektové a zážitkové vyučovanie, ktoré prepája viaceré predmety, rozvíja širokú škálu poznatkov a zručností, je možné realizovať v podmienkach bežných základných škôl. Stačia k tomu dobrí učitelia, pedagogické nadšenie a žiaci, ktorí sa dajú zapáliť pre spoločnú vec. Ďakujeme žiakom 6. a 9. ročníka a pedagógom ZŠ J. A. Komenského za čas, ktorý venovali tomuto projektu. Poďakovanie patrí aj všetkým ochotným ľuďom, ktorí boli pri realizácii projektu nápomocní. Zvlášť ďakujeme pani primátorke JUDr. Kataríne Henekovej za milé privítanie pred mestským úradom, Mgr. Pavlovi Makynovi, PhD za odbornú prednášku na Hoenningovom námestí, Mgr. art. Pavlovi Pivkovi za ústretovosť a pomoc pri realizácii divadielka pred divadlom a pani riaditeľke PaedDr. Miroslave Lapšovej za podporu.

ZŠ J. A. Komenského