V roku 2021 mesto získalo na projekty 2 247 906 eur

122
Technika do novej kompostárne PTSM.

V roku 2021 prebiehala implementácia projektov organizovaná Mestským úradom Púchov v hodnote schválených poskytnutých nenávratných finančných príspevkov 2.634.393,76 eur. Z toho bolo priamo v roku 2021 schválených projektov v hodnote 2.247.906,24 eur.

Z celkovej sumy 2.634.393,76 eur realizácie a implementácie projektov v r. 2021 tvorí:

– nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 2.616.860,96 eur

– dotácie zo štátu – Fond na podporu umenia 8.000,00 eur

– rôzne – Nadácia SPP, nadácia ČSOB, dotácie TSK 9.532,80 eur

Celkovo v roku 2021 prebiehala implementácia projektov, z toho 7 hradených z fondov EÚ, 2 dotačné projekty z FPU, 1 projekt z grantu nadácie ČSOB, 2 projekty z dotácie TSK a 1 projekt z grantu Nadácie Tesco.

Prehľad projektov realizovaných v roku 2021 (názov projektu – poskytovateľ – schválená suma):

ZŠ Gorazdova – obstaranie vybavenia odborných učební – MIRRI SR, NFP – dotácia 123.300,31 eur. Implementácia projektu – realizácia aktivít projektu – odborné učebne fyziky, polytechniky, jazyková učebňa – projekt ukončený v r. 2021.

ZŠ Mládežnícka – obstaranie vybavenia odborných učební a knižnice – MIRRI SR, NFP – dotácia 117.483,42 eur. Implementácia projektu – učebňa fyziky, biochémie a knižnica.

ZŠ J. A. Komenského – obstaranie vybavenia odborných učební – MIRRI SR, NFP – dotácia 115.489,26 eur. Implementácia projektu – učebňa fyziky, polytechniky.

ZŠ s MŠ Slovanská – obstaranie vybavenia odborných učební – MIRRI SR, NFP 28 – dotácia 26.105,99 eur. Implementácia projektu – učebňa IKT a jazyková učebňa – projekt ukončený r. 2021.

Mestská knižnica Vladimíra Roya – nákup knižničného fondu – Fond na podporu umenia – dotácia 5.000,00 eur. Projekt schválený, realizácia projektu – projekt ukončený v r. 2021.

Mestská knižnica Vladimíra Roya – nákup knižničného fondu – Fond na podporu umenia – dotácia 3.000,00 eur. Projekt schválený, realizácia projektu.

Pamäť lesa – Interreg V-A, SK CZ, ŽSK – dotácia 33.496,60 eur. Projekt schválený, realizácia projektu.

Kompostáreň mesta Púchov – MŽP SR, SAŽP, NFP – dotácia 1.793.876,84 eur. Projekt schválený, realizácia projektu.

Podpora opatrovateľskej služby – MPSVaR SR, NFP – dotácia 408.000,00 eur. Projekt schválený, realizácia projektu.

Pozor zebra na ceste – Nadácia ČSOB – dotácia 4.732,80 eur. Projekt zrealizovaný v r. 2021.

Hravo a zdravo na detskom ihrisku – TSK – dotácia – 2.200,00 eur. Projekt zrealizovaný v r. 2021.

Detská zóna v mestskom parku – Nadácia Tesco – dotácia 600,00 eur. Projekt zrealizovaný v r. 2021.

Mikulášsky jarmok 2021 – TSK – dotácia 2.000,00 eur. Nezrealizované z dôvodu COVID-19.

Dom smútku Horné Kočkovce – MAS PRV – dotácia 25.325,11 eur. Žiadosť v štádiu administratívnej kontroly, žiadosť vypracovaná a predložená v r. 2020.

V roku 2021 boli spracované ďalšie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a ŠR v celkovej hodnote NFP 2.156.781,22 eur, ktoré sú v štádiu kontroly a hodnotenia.

Prehľad žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty v roku 2021 (názov projektu – poskytovateľ – výška žiadaných oprávnených výdavkov projektu):

Modernizácia autobusovej stanice na ŽS Púchov – IROP, MIRRI SR – dotácia 1.400.703,70 eur. Projekt schválený – pred podpisom zmluvy o NFP.

Poskytovanie služieb a starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – vybudovanie jaslí IROP, MIRRI SR – dotácia 378.384,71 eur. Žiadosť v štádiu administratívnej kontroly.

Modernizácia a inovácia kultúrneho strediska v meste Púchov za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 – IROP MK SR – dotácia 199.999,99 eur. Žiadosť v štádiu administratívnej kontroly.

Detské ihrisko Sedlište – MPSVaR SR – dotácia 38.600,00 eur. Žiadosť v štádiu administratívnej kontroly.

Park Rochus a lesopark Lachovec – spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo (amfiteáter Ilonka) – Interreg SK – CZ, Hlavný cezhraničný partner – dotácia 139.092,82 eur. Žiadosť v štádiu odborného hodnotenia.

Vodní prvek Arboretum Vsetín – Interreg SK – CZ, Hlavný cezhraničný partner – dotácia – 0,00 eur. Žiadosť v štádiu administratívnej kontroly.

V roku 2021 boli spracované ďalšie žiadosti o poskytnutie príspevku z Envirofondu, FPU a nadačných fondov, ktoré vzhľadom na alokáciu finančných prostriedkov zatiaľ neboli schválené:

Zateplenie ZŠ s MŠ Slovanská – Envirofond – 236.007,00 eur – žiadosť splnila podmienky výzvy – v zásobníku projektov.

Aktívne a atraktívne v mestskom parku – Nadácia SPP – 3.000,00 eur.

PUPOK, Mesto kultúry 2022, prípravná fáza – Fond na podporu umenia – 7.824,00 eur.

Revitalizácia detského ihriska vo vnútrobloku – 6.000,00 eur.

Bezpečná dopravná infraštruktúra v meste Púchov – autobusové prístrešky – Nadácia COOP Jednota – 6.000,00 eur.

Revitalizácia detského ihriska – vnútroblok – Nadácia COOP Jednota – 6.000,00 eur.

Separačné nádoby do MŠ a CVČ – Nadácia COOP Jednota – 2.250,00 eur.

Mesto 24. 2. 2022 podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Revitalizáciu verejného priestranstva sídliska Sedlište vo výške oprávnených výdavkov 608.516 eur a pripravuje projektovú dokumentáciu pre zapojenie sa do ďalších výziev či už z Plánu obnovy, výziev pre nastávajúce programové obdobie a výziev na poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu.

Jana Vondrová, referent grantových projektov MsÚ Púchov