Viceprimátor Peter Bílik: Ľudia dobré rozhodnutia považujú za samozrejmé, tie zlé si pamätajú…

1107

Medzi poslancov, ktorí boli v novembri 2022 zvolení do mestského zastupiteľstva, patrí poslanec Mgr. Peter Bílik. Primátorka mesta Katarína Heneková si ho vybrala za svojho viceprimátora. Požiadali sme nového zástupcu primátorky, aby nám prezradil o sebe niečo viac zo svojho súkromného života (napr. vzdelanie, rodinné pomery, pracovné zaradenie a pod.):

Celý svoj doterajší život som prežil v Púchove a toto mesto mám tak rád, že by som tu chcel aj dožiť svoj zvyšok. Jediné roky, kedy som tu viac-menej nebol, boli moje študentské časy, či už na strednej alebo vysokej škole. Vysokoškolské vzdelanie som absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave, vyštudoval som odbor Špeciálna pedagogika so špecializáciou na Surdopédiu v kombinácii so štúdiom telesnej výchovy. V súčasnosti pracujem ako pedagóg a špeciálny pedagóg na základnej škole, popri tom sa venujem rozvoju talentov a ich príprave na vrcholné podujatia ako tréner púchovského plaveckého klubu. Som ženatý s výnimočnou ženou a mám dvoch skvelých, ešte školopovinných synov, ktorí ma udržujú v neustálej sviežosti a mladosti J.

Vo funkcii zástupcu primátora mesta Púchov ste zatiaľ len krátko. Ako ste pocítili túto zmenu oproti funkcii radového poslanca, ktorú už zastávate štvrté funkčné obdobie?

Keďže som vo funkcií ešte len krátku dobu, zásadné zmeny zatiaľ nenastali, možno iba pribudli povinnosti, keď som bol poverený zastupovať p. primátorku na rôznych pracovných stretnutiach a akciách.

Pre bližšie vysvetlenie Púchovčanom: Na rozdiel od okolitých miest ako Dubnica a Považská Bystrica, kde je funkcia viceprimátora riadne začlenená do pracovnej hierarchie mestského úradu ako platené zamestnanie, v Púchove je to iba čestná funkcia, ktorá nie je finančne ohodnotená bežným mesačným platom. Takže od ostatných poslancov sa líši iba možnosťou zastupovania primátora v prípade jeho nedostupnosti. Dovoľte mi však touto cestou poďakovať p. primátorke, že si ma ako svojho zástupcu vybrala.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte najbližšie?

Tak ako svoj celý život inklinujem ku športu a zmysluplnému využitiu voľného času, tak aj v oblasti komunálnej politiky mi je najbližšie školstvo a šport. Napriek tomu som sa počas dlhoročného poslaneckého pôsobenia naučil množstvu zaujímavých inšpirujúcich a najmä užitočných informácii z rôznych odvetví komunálnej politiky, čo je samozrejme pre prácu poslanca mesta nevyhnutné, keďže jednotlivé oblasti komunálnej politiky sú vzájomne úzko prepojené.

Ktoré problémy nášho mesta považujete za najdôležitejšie?

Tých problémov je viacero a vždy aj úzko súvisia so situáciou v našom štáte. Pred nami je veľa problémov na riešenie, našťastie niektoré z nich sa výbornou prácou v predchádzajúcom období podarilo zastabilizovať, napr. cena tepla v našom meste, zatiaľ aj poplatky za komunálny odpad a dane, aj keď v okolitých obciach nášho regiónu a vlastne celoplošne v štáte išlo všetko násobne hore. Avšak myslím si, že nevyhnutne to bude čakať aj našu samosprávu. Veľmi sa teším na dokončenie výstavby nájomných bytov mesta, o chvíľu začínajúcej rekonštrukcie autobusového nástupišťa, spustenie rôznych benefitov pre obyvateľov Púchova, aby sa tu oplatilo bývať a žiť. Zároveň chcem poďakovať aj poslancom minulého poslaneckého zboru, pracovníkom mesta a p, primátorke, ktorých zásluhou sa toto všetko podarilo.

Mimoriadne ma zaujíma téma cyklostratégie mesta Púchov a jej prepojenie na už existujúce, či prípadne v budúcnosti naplánované a vybudované cyklotrasy v trenčianskom regióne. Ďalšou témou je rozumná parkovacia politika, ale za jednu z najdôležitejších priorít, ktorá sa aj našej samospráve vo veľkej miere darí plniť, je využívanie externých zdrojov financovania jednotlivých investičných akcií, čo tu doteraz v takej miere v minulosti rozhodne nebolo zastúpené. Veď prečo používať vlastné peniaze, prípadne si brať úvery, keď sa dajú využiť peniaze z fondov pomocou kvalitne spracovaných projektov? Myslím si, že toto je tá správna cesta…

Za ktorý konkrétny návrh sa plánujete zasadiť na rokovaniach mestského zastupiteľstva v najbližšom období?

Na toto je ľahká odpoveď. Za každý návrh, ktorý bude mať hlavu aj pätu, teda bude zmysluplný a komplexný. V súčasnosti je aj v našej malej mestskej komunálnej politike v obľube podávať krásne populistické návrhy a podnety zo strany niektorých kolegov v duchu „Nikto Ti nedá viac, ako Ti ja sľúbim“, ktoré však už nemajú žiadnu, či už legislatívnu alebo finančnú oporu a základ. Samozrejme každý rozumne podložený a vydiskutovaný návrh rád podporím, pričom sa snažím viesť vlastným úsudkom a rozumom, nie nátlakom iného názoru.

Aké úlohy na najbližšie obdobie ste si vytýčili vo vašom VMČ?

Zatiaľ sme v štádiu, že daný výbor našej mestskej časti iba s novou poslaneckou kolegyňou vytvárame, ale z mojej strany budem rád, ak sa na rokovaniach výboru budú prerokovávať požiadavky občanov a budú sa aj úspešne realizovať, tak ako sa to darilo posledné 4 roky. Medzi mojimi prioritami zostáva realizácia naplánovaných investičných akcií z minulého roka, ktoré vzišli z predchádzajúcich výborov VMČ.

Ste športovec a učiteľ na ZŠ Gorazdova. Aký máte názor na problém výstavby nového futbalového ihriska na tejto škole?

Ako pri každom probléme, vždy platí, že každá minca (problém) má dve strany, ktoré si treba vypočuť, preveriť a posúdiť argumenty a až potom robiť závery. Na jednej strane je revitalizácia celého školského areálu ZŠ Gorazdova, ktorý je v súčasnosti z dôvodu katastrofálneho stavu nepoužívaný aj vzhľadom na to, že škola nemá financie na údržbu areálu takejto veľkosti a na strane druhej nespokojnosť obyvateľov okolitých bytoviek, ktorých by sa výstavba nového areálu dotkla, či už na úrovni komfortu bývania, hluku alebo environmentálnej záťaže.

Určite to je ťažké rozhodnutie, na strane jednej obyvatelia dotknutej lokality a na strane druhej spoločenský záujem napr. rodičov športujúcich detí o zveľadenie areálu v škole, ktorá je primárne zameraná na šport a má zriadené aj športové triedy so zameraním na futbal. V danej problematike sú podané zatiaľ dve petície, jedna je proti výstavbe a druhá za výstavbu areálu, ktoré posudzuje komisia zriadená MsZ pre tento účel.

Máte svoje životné krédo alebo obľúbenú myšlienku?

Áno mám ich viacero, jedno konštatovanie odznelo už priamo v nadpise článku a ďalšie z mojich obľúbených latinských prísloví znie: AMAT VICTORIA CURAM, čo v úplne voľnom preklade znamená, že ak chceš niečo dosiahnuť, musíš sa o to aktívne snažiť – „víťazstvo je dopriate pripraveným“.

Prajem pekný deň všetkým.

Otázky kládol Slavomír Flimmel.