Záhradka chutí, vôní a vitamínov

162

Areál našej školy ZŠ Gorazdova pretvárame svojpomocne i za spoluúčasti sponzorov už niekoľko rokov. Vďaka grantovému programu pre rozvoj environmentálnych projektov Trenčianskej župy sa nám tento rok podarilo získať grant pre náš projekt „Záhradka chutí, vôní a vitamínov“.

Pomocou financií z projektu a od sponzora – Rady rodičov pri ZŠ Gorazdova sme zriadili v blízkosti našej novej učebne v prírode vyvýšené záhony na pestovanie úžitkových rastlín, vysadili trvalky, stálozelené a ihličnaté kry. Naším partnerom a odborným poradcom pri realizácii bolo Záhradníctvo – Ivan Kozový.

Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť v okolí prírodnej učebne ucelený harmonický okrasno-úžitkový priestor, ktorý bude slúžiť nielen na výučbu rôznych predmetov, ale aj na oddych.

Dôvodom realizácie projektu je umožniť žiakom lepšie poznať život a vývinové cykly rastlín, získať skúsenosti o ich ekologickom pestovaní nielen teoreticky na hodinách biológie a prírodovedy, ale aj prakticky na hodinách technickej výchovy a sveta práce. Umožniť deťom zažiť pocit radosti z vlastného dopestovania rastlín a ich finálnej konzumácie. Súčasne ich aktívnou účasťou, jednak na realizácii projektu, ale aj ďalšou aktívnou starostlivosťou počas roka, zabezpečíme vytvorenie ich pozitívneho vzťahu nielen k rastlinám, ale aj k danému dielu a podporíme tak aktívne aj ich environmentálne myslenie.

Ing. Šimšálková Eva, ZŠ Gorazdova