Základná škola v Beluši modernizuje odborné učebne i školskú knižnicu

221

Základná škola v Beluši prechádza výraznou zmenou odborných učební, a to v rámci projektu „Zlepšenie technického vybavenia – ZŠ Beluša“ s celkovou výškou oprávnených výdavkov 185 698,13 €. Obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 176 413,22 € a zo svojho rozpočtu hradí 5 % sumy (9 284,91 €).

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená medzi obcou Beluša a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (SR), v zastúpení Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK).

Projekt je zameraný na kvalitatívne zlepšenie vybavenia učební. „Všetky realizované práce v projekte prepájajú teoretické a praktické vzdelávanie na základnej škole s potrebami trhu práce, a tým zvyšujú šance uplatnenia mladých ľudí na trhu práce. Zlepšením materiálno-technického vybavenia odborných učební vytvárame podmienky pre naplnenie funkcie školy ako centra celoživotného vzdelávania,“ objasňuje hlavný cieľ projektu riaditeľka ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová.

V rámci projektu bude pre žiakov v triedach vybavená jazyková učebňa projekčnou tabuľou či digitálnym jazykovým laboratóriom. Zmodernizuje sa učebňa informačných technológií. Nové učebne fyziky, biológie, chémie budú po novom s interaktívnymi tabuľami a špeciálnymi laboratórnymi, mobilnými pracoviskami. Učebňa techniky sa zmení na miesto „pre mladých kutilov“ s potrebným materiálovým a technickým vybavením. Knižnica doplní svoj knižný fond, taktiež budú do knižnice dodané nové informačné technológie či čítačka čiarových kódov. Zútulní ju nový nábytok.

V roku 2020 sa realizovalo 5 verejných obstarávaní a „v súčasnej dobe dodávajú úspešné firmy nábytok a didaktické pomôcky. V škole sme ešte počas prázdnin riešili malé stavebné úpravy. Realizácia projektu sa oneskorila z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie. Verím, že projekt zrealizujeme do konca školského roka a od septembra 2021 začneme využívať všetky odborné učebne,“ vysvetľuje riaditeľka ZŠ Beluša.

„Som veľmi rád, že obec Beluša bola úspešná v danej výzve a aj takýmto spôsobom posúvame level našej ZŠ vyššie. Verím, že po vybavení odborných učební bude ZŠ ešte atraktívnejšou pre všetkých žiakov a budú sa ešte viac tešiť do školských lavíc,“ dopĺňa starosta obce Ján Prekop, nakoľko obec je zriaďovateľom ZŠ v Beluši. Realizácia projektu by mala byť ukončená počas letných mesiacov tohto roku, v závislosti od pretrvávajúcej pandemickej situácie.

Zdroj: OcÚ Beluša