Základné pojmy a postupy používané pri ochorení COVID-19

439

V meste Púchov v piatok 20.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva zverejnil prvý prípad nákazy infekciou COVID-19.

Pozitívne testovaným je muž z Považskej Bystrice pracujúci v NsP Zdravie Púchov ako obvodný lekár. Jeho hospitalizácia nebola nutná, v súčasnosti sa nachádza v domácej karanténe. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici spustil protiepidemiologické opatrenia a kontaktoval všetky osoby, ktoré s ním prišli do úzkeho kontaktu. Podľa informácií z úradu verejného zdravotníctva ide o šesť úzkych kontaktov – zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú teraz povinní ostať v štrnásťdňovej karanténe.

V tejto súvislosti prinášame podstatné časti Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky zverejnené dňa 19.3.2020, ktoré definuje a určuje základné pojmy a postupy používané pri ochorení COVID-19. Plné znenie aj s prílohami nájdete TU.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

1. Charakteristika ochorenia

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38°C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

2. Definícia prípadu

Suspektný prípad (osoba podozrivá z ochorenia) vyžadujúci si laboratórnu diagnostiku je:

– pacient s akútnou infekciou dýchacích ciest (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, telesná teplota nad 38°C, dýchavičnosť) a bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz a s anamnézou cestovania alebo pobytu v krajine / oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite počas 14 dní pred objavením sa symptómov alebo
– pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19 alebo
– pacient so závažnou akútnou respiračnou infekciou (horúčka a aspoň jeden príznak respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu (SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz podľa klasifikácie WHO.

Pravdepodobný prípad

– podozrenie na prípad, u ktorého je testovanie na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 nejednoznačné (podľa výsledkov testov oznámených laboratóriom), alebo u ktorého bolo testovanie na pan-koronavírusové ochorenia pozitívne.

Potvrdený prípad

– osoba s laboratórnym potvrdením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, bez ohľadu na klinické príznaky a symptómy.

3. Definícia osôb v kontakte osôb podozrivých z nákazy

– za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):

Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:
– osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19,
– osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 (napr. podaním rúk),
– osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek),
– osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút,
– osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre,
– zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP,
– osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu COVID-19, spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte).

Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície):

Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:
– osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre,
– osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,
– osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy.

Kritériá laboratórneho testovania osôb:

– každá osoba, ktorá spĺňa kritériá suspektného prípadu, by mala byť laboratórne testovaná na koronavírus SARS-CoV-2 ako súčasť aktívneho vyhľadávania prípadu.

4. Pravdepodobné miesta zistenia suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19:

4.1. Ambulancia všeobecného lekára, centrálne prijímacie oddelenie (CPO), iné oddelenia zdravotníckeho zariadenia

Ak všeobecný lekár, lekár CPO, resp. lekár iného oddelenia (ďalej len „lekár“) na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19:
– poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné, poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny (papierové vreckovky) a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu, izoluje pacienta od ostatných pacientov v čakárni, vyšetrí pacienta v samostatnej miestnosti, pri vyšetrovaní dodržiava bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze (hygiena rúk, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok – respirátor FFP2 / FFP3, ochrana očí, plášť, rukavice), po odoslaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami,
– lekár kontaktuje Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) za účelom odoslania pacienta na územne príslušné infektologické pracovisko,
– hlási telefonicky výskyt takéhoto podozrenia z ochorenia COVID-19 regionálnemu hygienikovi územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) za účelom epidemiologického vyšetrovania a zabezpečenia kontaktov.

Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby:

– oznámi telefonicky transport osoby podozrivej z ochorenia COVID-19 príslušnému infektologickému pracovisku,
– zabezpečí transport prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby:

– preberie pacienta,
– skontroluje resp. poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu; pri transporte personál dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze (hygiena rúk, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok: respirátor FFP3, ochrana očí, plášť, rukavice). Po odovzdaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov vozidla virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Pri podozrení na akútny respiračný syndróm spôsobený koronavírusom SARS-nCoV-2 poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečujú zdravotnícke zariadenia uvedené v prílohe 1.

Infektologické pracovisko:

– izoluje pacienta na vyčlenenej jednolôžkovej alebo izolačnej izbe a poskytne mu zdravotnú starostlivosť,
– ak lekár infektologického pracoviska po dôkladnom zhodnotení klinických a epidemiologických údajov vysloví dôvodné podozrenie z ochorenia COVID-19 rozhodne o potrebe vykonania laboratórnej diagnostiky, podľa pokynov OLM ÚVZ SR zabezpečí odber biologického materiálu a uloží v chladničke,
– zabezpečí transport biologického materiálu na Úrad verejného zdravotníctva SR,
– pri vyšetrovaní dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze (hygiena rúk, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok: respirátor FFP3, ochrana očí, rukavice, dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom), pri vykonávaní postupov vytvárajúcich aerosól (tracheálna intubácia, bronchoalveolárny výplach a iné diagnostické postupy dýchacích ciest) personál používa respirátor FFP2 / FFP3, dobre priliehajúcu ochranu očí, rukavice, nepremokavý ochranný plášť s dlhým rukávom.

Územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy:

– zabezpečí prostredníctvom povereného epidemiológa príslušného RÚVZ epidemiologické vyšetrovanie a identifikáciu, zoznam kontaktov a klasifikáciu kontaktov, ktorí boli vystavení vysokému riziku expozície (blízky kontakt) alebo nízkemu riziku expozície (bežný kontakt),
– zabezpečí nariadenie a vykonávanie protiepidemických opatrení u týchto osôb,
– oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky.

4.4. Domácnosť a iné zariadenia

Ak KOZ ZZS prijme na tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie neodkladnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19:
– preverí prostredníctvom telefonickej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok prvotné klinické a anamnestické epidemiologické údaje,
– telesná teplota 38°C je rozhodujúcim faktorom pre transport pacienta s podozrením na ochorenie COVID-19,
– pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a symptómami akútneho respiračného ochorenia, ktorí majú telesnú teplotu nižšiu ako 38°C, zostávajú v domácej izolácii,
– lekár operátor KOS ZZS pacientovi s podozrením na ochorenie COVID-19 v domácej izolácii odporučí symptomatickú liečbu,
– lekár operátor KOS ZZS kontaktuje po 8 až 12 hodinách pacienta a verifikuje si jeho zdravotný stav; v prípade zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej teploty lekár operátor KOS ZZS po konzultácii s infektológom príslušného infektologického pracoviska rozhodne o hospitalizácii,
– ak majú pacienti teplotu vyššiu ako 38°C, KOS ZZS zabezpečí u pacienta doma odber klinických vzoriek na laboratórnu diagnostiku (odber klinickej vzorky nemusí byť realizovaný ihneď); na žiadanku na vyšetrenie vzorky požadujeme uviesť meno a priezvisko pacienta, trvalé/prechodné bydlisko, resp. adresu, kde sa bude osoba zdržiavať v domácej izolácii, rodné číslo, (mobilné) telefónne číslo, meno a telefonický kontakt na ošetrujúceho lekára,
– KOS ZZS oznámi telefonicky transport pacienta príslušnému infektologickému pracovisku a zabezpečí transport osoby prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

6. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19

Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19 sú založené na najnovších dostupných znalostiach:
– inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14 dní,
– medián inkubačného času je 5-6 dní,
– za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi,
– predpokladá sa, že osoba je infekčná ešte pred nástupom prvých príznakov,
– predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou,
– fekálno-orálny prenos nie je vylúčený,
– na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne šírenie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.

6.1. Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte:

– dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19 a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,
– nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
– zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí),
– zákaz cestovania,
– izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
– obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,
– v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, následne sa postupuje podľa bodu 4.1.

6.2. Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte:

– pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom ochorenia COVID-19,
– osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
– v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára.

6.3. Zdravotnícki pracovníci s profesionálnou expozíciou

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach, sú zamestnávateľom zaregistrovaní a monitorovaní v súlade s postupmi ochrany zdravia pri práci (vedie sa registrácia zdravotníckych pracovníkov v expozícii, vykonáva sa monitoring klinických príznakov a v prípade príznakov sa vykoná izolácia a laboratórna diagnostika). Na základe vysokého rizika prenosu súvisiaceho s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s existujúcimi odporúčaniami iných inštitúcií (ECDC, WHO) sa u zdravotných pracovníkov prijímajú tieto konkrétne opatrenia:

6.3.1. Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

– aktívne monitorovanie počas 14 dní, a vyradenie z pracovnej činnosti po dobu 14 dní od poslednej expozície.

6.3.2. Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom COVID-19:

– samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
– inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky

Odporúčania pre domácu karanténu

Ak ste v domácej karanténe a váš zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu v nemocnici, dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:

  • Zostaňte doma a nechoďte do práce, na verejné miesta a nepoužívajte hromadnú dopravu alebo taxi službu.
  • Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času.
  • Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu.
  • Izolujte sa od ďalších osôb v domácnosti a noste rúško.
  • Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky. Pri kašľaní alebo kýchaní si zakrývajte ústa a nos jednorazovými vreckovkami. Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná, dobre vetrateľná izba s oknom a minimálne kontakty s ostatnými. Ak ste v samostatnej izbe, zatvárajte dvere. Pokiaľ je to možné, používajte oddelenú kúpeľňu. Ak zdieľate kúpeľňu s ostatnými členmi domácnosti, používajte ju ako posledný a následne ju vyčistite. Pravidelné čistenie kúpeľne je nevyhnutné. Ak ste izolovaný v samostatnej izbe, jedlo konzumujte len tam. Nevstupujte do spoločných priestorov, ak sú tam prítomní aj ostatní členovia domácnosti. Použitý vlastný tanier, pohár či príbor umývajte v horúcej vode s čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou.
  • Ľudia, ktorí sa starajú o osobu čakajúcu na výsledky vyšetrenia na vírus COVID-19, by taktiež mali používať jednorazové utierky/vreckovky. Po použití ich vyhoďte do plastového vrecka na odpad a okamžite si umyte ruky mydlom a vodou a následne si ich dôkladne utrite.
  • Bielizeň, obliečky a uteráky by mali byť uložené v plastovom vrecku a vyprané až vtedy, keď budú známe výsledky testov na SARS-CoV-2 (COVID-19) a budú negatívne. Pokiaľ potrebujete vyprať doma bielizeň a nie sú známe výsledky vyšetrenia, vyperte ho pomocou pracieho prostriedku pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre danú bielizeň. Odporúčame teplotu nad 60 °C. Žehlite a sušte bielizeň na najvyššej možnej teplote, ktorá je vhodná pre danú textíliu. Pri manipulácii s bielizňou používajte jednorazové rukavice a očistite povrch v okolí práčky. Bielizeň nenoste do verejných práčovní.  Po manipulácii s bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
  • Odpad (aj rúška a vreckovky) od osoby v izolácii musí byť uložený vo vrecku, ktoré je určené na odpadky a po naplnení musí byť zaviazané. Plastové vrecko odporúčame vložiť do druhého vrecka, zaviazať a až potom vložiť do kontajnera na odpad.

Zdroj: korona.gov.sk