Záverečná správa mesta Púchov za rok 2018

494
 • 1. Všeobecne:

Mesto Púchov je okresným mestom, pričom z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí celkovo 9 okresov. Rozloha územia mesta predstavuje výmeru 41,5 km2 (4150 ha).

 • 2. Z činnosti samosprávy:

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia mesta aj prostredníctvom svojich orgánov: primátora a mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Púchove má 19 poslancov. V roku 2018 zasadalo MSZ 11 krát. V roku 2018 sa konali komunálne voľby, v ktorých bolo zaregistrovaných 59 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a 9 kandidátov na funkciu primátora. Bolo zvolených 19 poslancov: Ing. Daniel LAKO, Ing. Pavel MELIŠÍK, Mgr. Miroslav BUČKO, Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ, Ing. Lukáš RANIK, Irena KOVÁČIKOVÁ, Ing. Viliam KARAS, Bc. Roman HVIZDÁK, PaedDr. Miroslav KUBIČÁR, Mgr. Milada VARGOVÁ, Mgr. Peter BÍLIK, Mgr. Angela LAZOROVÁ, Rudolf MARMAN, Ing. Peter ŽIAČIK, Bc. Cyril CRKOŇ, Ján RIŠKO, Mgr. Roman ŠPAČEK, Ing. Emil FILO, Ivan KUBIŠ a primátorka Katarína Heneková.

 • 3. Z činnosti jednotlivých oddelení Mestského úradu Púchov:

  a) Z matričnej činnosti za rok 2018 :

– uzavrelo manželstvo 122 párov, z toho 52 manželstiev občianskou formou, 70 cirkevnou formou

– boli organizované 4 spoločných uvítaní do života

– bolo vykonaných 52 občianskych pohrebov.

Z pohľadu evidencie obyvateľov Púchova za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 je stav nasledovný:

– narodených – 188, z toho 99 chlapcov a 89 dievčat

– zomretých – 182, z toho 77 mužov a 105 žien

– prisťahovaných z inej obce – 235

– presťahovaných v obci – 350

– odsťahovaných do inej obce – 303

– občania s občian. preukazom k 31.12.2018 – 15.187

– deti do 15 rokov k 31.12.2018 – 2.557

– celkom obyvateľov k 31.12.2018: 17.744

b) zo sociálnej oblasti:

Mesto Púchov poskytlo v roku 2018 na pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 79 občanom na základe ich žiadostí sumu 9.824,62 € formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, resp. jednorazovej mimoriadnej dávky na pomoc občanovi ťažkej sociálnej a finančnej situácii.

V zmysle Zásad o podmienkach poskytovania mestského štipendia z 31.5.2011 mesto udelilo v roku 2018 úspešným študentom mestské štipendium 19 študentom, ktoré im čiastočne pomôže zabezpečiť náklady spojené so štúdiom, s ubytovaním, stravou, cestovným a náklady na učebné pomôcky, v celkovej sume 4.481 €.

Pri narodení dieťaťa mesto poskytlo v zmysle Zásad podpory mladých rodín v meste Púchov Uznesenie MsZ 36/2011 zo dňa 31.5.2011 celkom 151 žiadateľom príspevok pri narodení dieťaťa v celkovej sume 12.886 €.

V agende stravovania dôchodcov, invalidných dôchodcov, občanov ZŤP v školských zariadeniach v roku 2018 ak žiadosť spĺňa podmienky pre priznanie príspevku na stravu vo výške rozdielu medzi aktuálnym predpisom stravného a uhradeným poplatkom 1 € od žiadateľa poskytuje Mesto Púchov v zmysle Zásad, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých občanov v meste Púchov, schválených MsZ č. 26/2011 zo dňa 13.4.2011, a Dodatku č. 1 /z roku 2017/ k Zásadám, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov, s účinnosťou dňom 01.10.2017 o poskytovanie stravy v stravovacom zariadení, príspevok na stravu 141 žiadateľom, čo predstavoval nárast oproti predchádzajúcemu roku o skoro 50 žiadateľov.

V roku 2018 bola v spolupráci s Diecéznou charitou Žilina a Ústredím ÚPSVaR uskutočnená potravinová pomoc v troch intervaloch, pričom v mesiaci 3/2018 sme oslovili pre prevzatie potravinovej pomoci 22 našich občanov, v mesiaci 5/2018 – 22 občanov a v mesiaci 9/2018 – 20 občanov, v mesiaci 10/2018 – 54 občanov.

Mesto Púchov je poskytovateľom sociálnej služby – opatrovateľskej služby podľa zákona 448/20008 Z.z. § 41 ods.1písm.a) a písm.b) podľa ktorého sa služba poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Podľa prílohy č.3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách. Túto sociálnu terénnu službu v roku 2018 využívalo spolu 86 opatrovaných občanov. V domácnostiach opatrovaných klientov pracuje 52 opatrovateliek prevažne na plný úväzok 37 a na skrátený pracovný úväzok 15 opatrovateliek. Opatrovateľská služba bola zavedená v 26 nových domácnostiach.

Za poskytovanú opatrovateľskú službu platí opatrovaný občan úhradu podľa zmluvy uzatvorenej s Mestom Púchov. Príjem v úhradách za opatrovateľskú službu v roku 2018 k dnešnému dňu bol 34.724,01 €.

Mesto Púchov v rámci opatrovateľskej služby poskytuje opatrovaným dovoz teplého jedla do domácnosti. Služba funguje od februára 2018 v priemere 20 obedov.

Na úseku sociálnych služieb sa okrem opatrovateľskej služby poskytuje aj sociálne poradenstvo a vykonáva aj sociálna a zdravotná posudková činnosť. Občania podľa zákona o sociálnych službách žiadajú o posúdenie odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári. V roku 2018 bolo k dnešnému dňu vydaných na tieto druhy služieb spolu 88 rozhodnutí a 75 posudkov o odkázanosti v 4-och prípadoch bolo konanie zastavené pre úmrtie žiadateľa .

Agenda poskytnutia monitorovacieho zariadenia („náramok záchrany“) občanom mesta Púchov so ŤZP a seniorom v zmysle Zásad ktorými sa určuje postup pri výpožičke monitorovacieho zariadenia občanom mesta Púchov zo dňa 26.09.2018.

Ku dňu 30.06.2018 bolo aktívnych 30 ks náramkov záchrany, ktoré boli napojené priamo na službu FALCK.

Od mesiaca september je k dispozícii 28 nových monitorovacích zariadení, nie v spolupráci so službou FALCK, nakoľko táto služba bola zo strany TELEKOMU ukončená. V súčasnosti je občanom – seniorom odovzdaných celkom 12 aktívnych zariadení. K 10.12.2018 bolo evidovaných ďalších 12 žiadateľov o zariadení.

Sociálny obchodík – VECI ZA ÚSMEV“, je otvorený od 10.01.2018. Občania si môžu vziať zdarma použité šatstvo, menšie domáce potreby, knihy, hračky, detské vybavenie a i. , ktoré nosia občania mesta aj blízkeho okolia.

Prevádzka obchodíku je pre občanov raz do týždňa dve hodiny. Prevádzku obchodíka zabezpečujú ochotné dobrovoľníčky. Veci sa posúvajú aj do zariadení soc. služieb, charitatívnych zariadení a pod. v spolupráci s inými n.o. a dobrovoľníkmi.

c) Za oblasť školstva:

V roku 2018 sa uskutočnili výberové konania na pozíciu riaditeľ/ka školy:

 1. MŠ Nosice 221, Púchov, vymenovaná Tatiana Pavlacová
 2. MŠ Požiarna 1291/26, Púchov, vymenovaná Mgr. Jarmila Rolincová
 3. CVČ Včielka, Športovcov 904, Púchov, vymenovaná PaedDr. Alena Strýčková

Žiakom a deťom ZŠ a MŠ umožnilo absolvovať plavecký, korčuliarsky výcvik s finančnou podporou a zabezpečením dopravy.

d) Za oblasť kultúry a ZPOZ:

V roku 2018 sme zabezpečili 52 občianskych sobášov. V obradnej sieni mesta Púchov sa uskutočnilo 5 spoločných uvítaní detí do života a 1 individuálne uvítanie dieťaťa do života. S našimi spoluobčanmi sme sa rozlúčili dôstojnou smútočnou rozlúčkou 18 – krát (z toho bol 1 sociálny pohreb). V rámci činnosti ZPOZ to tvorilo spolu 114 podujatí.

Z významných slávností a návštev spomenieme návštevu prezidenta SR

Andreja Kisku v Púchove na mestskom úrade dňa 18.1.2018, ale aj oceňovanie úspešných reprezentantov mesta na 20. ročníku Púchovského jarmoku dňa15.9.2018. Dňa 12.4. 2018 sa konala Regionálna prehliadka programov ZPOZ – Dieťa je dar s programom Uvítania detí do života, ktorá sa uskutočnila v obradnej sieni Župného domu a členovia kolektívu ZPOZ Púchov postúpili na Celoslovenskú prehliadku programov ZPOZ do Sliača, ktorá sa konala 31.5. 2018. Taktiež spoločenské podujatie ,,Čaj pre seniorov“, ktoré sa realizuje od marca 2017 sa teší veľkému záujmu. Vystriedalo sa v ňom množstvo hudobných skupín a jednotlivcov známych z TV Šláger.

e) Oblasť ODDELENIA VÝSTAVBY a ŽP V ROKU 2018

REALIZÁCIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ:

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu v súlade so schválenými akciami v rozpočte pre rok 2018 zabezpečovalo od legislatívnych povolení, stanovísk, výberov dodávateľov, realizácií až po kolaudácie a vyvedenie do majetku mesta 28 investičných akcií a prípravu projektových dokumentácií, o ktorých boli priebežné informácie predkladané na zasadaniach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Prioritou boli hlavne rekonštrukcie miestnych komunikácií, obnovy hasičských zbrojníc a objektov občianskych výborov. Jednou z najvýznamnejších investičných akcií zrealizovaných v tomto roku bola určite Rekonštrukcia Kukučínovej ulice v Horných Kočkovciach, ktorú realizovala Strabag s.r.o, Bratislava a Rekonštrukcia Riečnej ulice v Hrabovke, ktorej dodávateľom bola sp. ABC Building,s.r.o., Bratislava.

V rámci miestnych komunikácií a verejných priestranstiev boli zrealizované aj ďalšie akcie, ktoré prispeli k odstráneniu problémov pri užívaní: – Rekonštrukcia chodníka v zadnej časti areálu kúpaliska, Odvodnenie chodníka pri Makyte, odvodnenie komunikácie pri ZS Jágrik, doplnenie odvodnenia na Slovanskej ulici. V závere roka sa nám podarilo zabezpečiť rekonštrukciu chodníka na Štefánikovej ul., ktorý bol značne poškodený jamami, prasklinami a výtlkmi. Realizácia prebehla dodávateľom ABC Building,s.r.o., Bratislava. Významnou investičnou akciou, o ktorú obyvatelia žiadali viacero rokov bolo odstránenie havárie komunikácie na Ul. Astrová dodávateľom sp. Geart s.r.o., Žilina.

V rámci verejných priestranstiev nový šat získal aj vnútroblok na Štefánikovej ulici – Relax zóna, ktorú zrealizovala sp. Dosa, s.r.o., Bytča. Na základe veľkého záujmu sme v priebehu roku zabezpečili projektovú dokumentáciu a realizáciu časti oplotenia Cintorína v meste s doplnením kolumbária s 18 bunkami, ktorú zrealizovala sp. KOMPLET stav, s.r.o., Ladce. Z dôvodu ochrany fasád obytných domov boli zrealizované oplotenia ihrísk na Sedlišti, ktorých dodávateľom bol p. Tibor Baška, Púchov.

Rekonštrukciou v tomto roku prešli aj verejné budovy. Na objekte OV Ihrište bola zrealizovaná nová fasáda a dokončené podkrovie, pre možnosť lepšieho vyžitia objektu obyvateľmi miestnej časti, ktorá prebehla v dodávateľstve Dušana Ondrišík – Lazy pod Makytou. Zrealizovaný bol systém vykurovania DK v miestnej časti Hoštiná s kuchynkou pod javiskom opäť pre možnosť aktívnejšieho využitia objektu. Vďaka získanej dotácii prebehla Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Púchov, a z vlastných prostriedkov výmena okien, zateplenie PZ – budovy pre občiansky výbor v Horných Kočkovciach, ktoré zrealizovala vysúťažený dodávateľ MIPE Invest, s.r.o

Aj v oblasti školstva sa nám podarilo zabezpečiť dlho požadovanú rekonštrukcia sociálnych zariadení v CVČ Včielka, ktorých havarijný stav odstránil dodávateľ HLB – STAV, s.r.o.

Ďalšou významnou akciou, na ktorú sa nám podarilo získať dotačné prostriedky je výstavba Multifunkčné ihrisko pri ZŠ s MŠ Slovanská, ktorú zastrešuje Sport service, s.r.o., Diaková, prostredníctvom ktorého mesto získa multifunkčný priestor s umelou trávou. V spolupráci s oddelením školstva oddelenie zabezpečilo realizáciu novej podlahy na schodisku a chodbách v suteréne ZUŠ.

Do investičného plánu na rok 2019 boli presunuté akcie vysúťažené v rámci balíka dobudovania odstavných plôch v meste – Realizácia parkovacích miest Za cintorínom I+II, Realizácia parkovacích miest Nám. Slobody, Realizácia odvodnenia a parkovacích miest Rastislavova ul., Realizácia odvodnenia a parkovacích miest Pribinova 1170, Realizácia parkovacích miest Obrancov mieru zazmluvnené so sp. ABC Building,s.r.o.,Bratislava, ktoré nebolo možné z technologického hľadiska zabezpečiť, výber dodávateľa rekonštrukcie a odvodnenia komunikácii v miestnej časti Nosice a projekt pre vodoprávne konanie rozšírenia vodovodu Vieska – Bezdedov, ktorého príprava v doplnenom rozsahu v spolupráci s PVS je v riešení. Zároveň z dôvodu potreby preverenia najoptimálnejšieho riešenia dopravného systému prepojenia Ulice J.Kráľa a Hoštinskej.

Všetky investičné akcie sú však závislé od počasia a hlavne dobrej spolupráce s dodávateľmi, s vedením mesta, poslancami a aj s ostatnými oddeleniami Mestského úradu pri zabezpečení procesov verejného obstarávania, ekonomiky a dopravy, Podniku technických služieb a MsBP, ktorým za spoluprácu patrí poďakovanie.

PRÍPRAVA PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ:

Na úseku projektovej prípravy, ktorá je dôležitým podkladom pre stanovenie rozpočtových nákladov a zároveň podkladom pre proces verejného obstarávania bolo v súlade s programovým vyhlásením zabezpečené spracovanie urbanisticko – architektonickej štúdie nadstavby objektu SOV na Námestí Slobody s možnosťou riešenia nájomného bývania a riešenie zvýšenia kapacity centrálneho parkoviska v meste, ktoré budú zároveň podkladom pre zadanie projektovej dokumentácie.

Bol spracovaný projekt doplnenia Chodníka na Komenského ulici, projekt doplnenia chodníka Royova ul., PD chodník za OD Plecháč PD chodníkov na cintoríne v Hrabovke a PD rekonštrukcií odvodnenia a odstavných plôch miestnych komunikácií na Kolonke, ktoré spracovávali odborne spôsobilé osoby na dopravné stavby sp. Projart, s.r.o., Považská Bystrica a Ing. Sandanus, Kamenná Poruba.

Zabezpečené bolo vypracovanie projektu systému bezdrôtového rozhlasu pre miestnu časť Nosice, spol. BROSEL, s.r.o. Hranovnica, zároveň oddelenie priebežne zabezpečilo spracovanie projekčných podkladov rekonštrukcie kanalizácie vo vnútrobloku za mestskou Políciou.

ÚSEK STAVEBNÉHO ÚRADU:

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu okrem investičnej činnosti zabezpečovalo celý rok aj kompletnú činnosť stavebného úradu, ktorý počas roku 2018 zabezpečil legislatívne konania v súlade so stavebným zákonom, kde pracovníci spracovali spolu 232 konaní, čo bolo o 39 viac ako v predchádzajúcom roku: reklamné stavby: 10, búracie povolenia: 4, kolaudačné rozhodnutia.: 40, územné rozhodnutia: 45, stavebné povolenia: 80, dopravné stavby: 10. Ohlásenia drobných stavieb a stavebné úpravy: 100 ks a vyjadrenia a záväzné stanoviská v počte 30 ks. V súlade s podpísanou zmluvou o spolupráci obcí sme v roku 2018 vykonávali činnosti stavebného úradu pre obec Dolné Kočkovce.

OBLASŤ ZELENE:

V meste bolo v r. 2018 vysadených 80 stromov a 240 ks krov, ktorých dodávku materiálu a realizáciu celej výsadby zabezpečovala záhradnícka firma Mgr. Roman Rosina – R&R creative, Púchov. Prostredníctvom tejto firmy bola zabezpečená aj dodávka 14 stromov a 86 krov pre žiakov ZŠ Mládežnícka, ktorí si výsadby zrealizovali v rámci skrášlenia svojho areálu.

Prostredníctvom Okrášľujúceho spolku mesta Púchov bolo občanom poskytnutých 84 krovitých drevín podľa ich vlastného výberu, pričom touto zeleňou následne skrášľovali okolie svojich bytových domov.

Výsadby 3.750 ks kvetov v záhonoch, mobilných nádobách a závesných kvetináčoch spríjemnili prostredie mesta počas celého roka. Na základe požiadavky občanov bolo dodaných 30 ks nových závesných kvetináčov, ktoré zdobili ulicu Obrancov mieru a priestor kruhového objazdu pri Zdraví.

V novembri sme v spolupráci s holandskou firmou Verver a Línia Trenčín s.r.o. vysadili 4 záhony jarných cibuľovín (krokusy, narcisy a tulipány), ktoré nám v jarnom období skrášlia kruhový objazd pri Tescu, priestor medzi mestským cintorínom a kruhovým objazdom, trávnatú plochu na Námestí Slobody pred VÚB a plochu pri Odeme.

Celoročne prebieha pravidelná údržba verejnej zelene, ktorú zabezpečujú pracovníci PTSM s.r.o.

Realizáciu arboristických prác na drevinách stromolezeckým spôsobom vykonával Pavol Kuliha – Parkservis Púchov. Prostredníctvom tejto firmy udržiavame v kondícii dreviny rastúce na cintorínoch v Púchove, Horných Kočkovciach, Hoštinej, Hrabovke, zabezpečujeme údržbu drevín napr.v Europarku, na Pešej zóne.

Pravidelne zabezpečujeme ochranu pagaštanov na Nábreží Slobody chemickými postrekmi proti ploskáčikovi pagaštanovému, krušpánové záhony v meste ošetrujeme zase proti vijačke krušpánovej.

Na základe získania finančných prostriedkov oddelenie v spolupráci s oddelením prednostu zabezpečuje proces legislatívneho odovzdania 1728 ks kompostérov vlastníkom rodinných domov, zároveň pre zabezpečenie kvalitného systému zberu triedeného odpadu v meste pracovníci oddelenia zabezpečili proces výberu novej spoločnosti a uzatvorenia nového zmluvného vzťahu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)

OBLASŤ ŠFRB:

Na tomto úseku oddelenie zastrešuje legislatívu sprostredkovania úverov na bývanie a obnovu bytových domov prostredníctvom ŠFRB. Za rok 2018 bolo celkovo spracovaných 8 žiadostí, z ktorých bolo 5 zrealizovaných, realizácia 3 žiadostí bude prebiehať aj v roku 2019. Zároveň oddelenie v spolupráci so ŠFRB a Ministerstvom dopravy a výstavby SR spolupracovalo pri zabezpečovaní riešenia nájomného bývania v meste v súlade s podpísanými zmluvami.

f) ODDELENIE DOPRAVY A SLUŽIEB:

g) MESTSKÁ POLÍCIA PÚCHOV

MSZ dňa 6.12.2017 uznesením č. 143/2017 zvolilo nového náčelníka Ing. Mária Martinka, s nástupom do pracovného pomeru a funkcie od 1.1.2018.

Mestská polícia sídli v budove, ktorá je majetkom Mesta Púchov na ulici Ferka Urbánka č. 803. Sociálne zariadenia, nachádzajúce sa na 1. podlaží boli pre nevyhovujúci hygienický stav zrekonštruované, suma rekonštrukcie bola 11.463,31 € a bola uhradená z kapitálových výdavkov rozpočtu MsP Púchov.

V júli 2018 bolo obstarané nové služobné motorové vozidlo Vitara 1,6i GL+Premium v sume 15.950,00 €. Tieto financie boli MsZ schválené v rozpočte MsP Púchov. Vo všetkých vozidlách je inštalovaná monitorovacia jednotka GPS.

Dňa 11. 12. 2018 bol príslušníkom MsP zakúpený prístroj na vykonanie kardiopulmonárnej resuscitácie (automatický externý defibrilátor), ktorý nosia v rámci výkonu služby vo vozidle. S použitím prístroja boli riadne preškolení externou dodávateľskou firmou.

Projekt „Monitorovací kamerový systém“ a projekt „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Púchov“ bol realizovaný za finančnej podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Tento kamerový systém sa realizoval postupne niekoľko rokov. V tomto roku je možné verejne priestranstvá monitorovať 18 kamerami.

Za rok 2018 bolo riešených celkom 1.766 vecí, z toho 1.503 priestupkov. Výška uložených pokút bola celkom 5.465 €.

Za rok 2018 sa vykonalo na základných školách celkom 18 prednáškových dní, pozostávajúcich z prednášok na témy: drogy, fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iné závislosti, krádeže, šikana medzi deťmi a jej rôzne formy, trestnoprávna zodpovednosť mládeže a pod. Prednášky boli vykonávané na stredných a základných školách v meste.

Od začiatku roku 2018 sa príslušníci MsP zúčastnili rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akcií organizovaných v meste Púchov, pri ktorých zabezpečovali dopravu a verejný poriadok.

 • 4. Účtovné a finančné závery z hospodárenia činnosti mesta Púchov za rok 2018

V oblasti dane z nehnuteľností FO a PO bolo vydaných 7.621 rozhodnutí a v rovnakom počte vykonaná právoplatnosť týchto rozhodnutí. Kontrolu platieb vyrubených daní z nehnuteľností zabezpečovalo ekonomické oddelenie v 8.527 prípadoch. Daň za psa bola vyrubená 875 rozhodnutiami a pri kontrole platieb vykonalo príslušné oddelenie 619 úkonov.

V 67 prípadoch bola vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva a v 44 prípadoch daň za ubytovanie. K úhrade dane za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty bolo vydaných 11 rozhodnutí. Taktiež zabezpečovalo vyrubenie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ekonomické oddelenie vykonávalo kompletné evidovanie a zaúčtovanie všetkých rozpočtových a účtovných operácií s cieľom vykazovať správny výsledok rozpočtového hospodárenia, účtovný a daňový výsledok hospodárenia. Taktiež zabezpečovalo zúčtovanie poskytnutých dotácií, evidenciu majetku, jeho inventarizáciu. Súhrnné údaje o hospodárení v roku 2018 a o stave majetku sú nasledovné:

Výsledok rozpočtového hospodárenia po odčítaní povinných náležitostí (nevyčerpané dotácie, zábezpeky VO, náhrady za výruby)

Rozpočtové hospodárenie – prebytok 2018 = 1.267.800,00 €

z toho zahrnuté v rozpočte r. 2019 = 384.100,00 €

zostatok na rozdelenie v roku 2019 = 883.700,00 €

Výsledok účtovného hospodárenia (výnosy mínus náklady)

Akruálne hospodárenie – zisk = 507.000,00 €

Hodnota majetku mesta      

Majetok celkom v roku 2017 = 34.454.574,34 €

z toho neobežný majetok = 30.955.087,33 €

Majetok celkom v roku 2018 = 38.170.818,56 €

z toho neobežný majetok = 33.642.840,43 €

 • 5. Z činnosti mestských spoločností za rok 2018:

MŠK Púchov s.r.o.

Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. už od roku 2004 prevádzkuje objekty určené na športové činnosti a činnosti spojené s využitím voľného času. V rámci správy športových objektov sa spoločnosť snaží vytvárať podmienky pre aktívne využívanie športovísk a uspokojovanie potrieb obyvateľov regiónu.

Medzi objekty, ktoré spoločnosť prevádzkuje a zároveň udržiava patrí: krytá plaváreň so saunou, letné kúpalisko, futbalový štadión, hlavné a pomocné ihrisko, dve ihriská s umelým povrchom, športová hala, zimný štadión, skatepark, tenisové kurty a objekt lodenice, v ktorej sídli Centrum voľného času Včielka.

Jednotlivé športoviská sa využívajú plnohodnotne a v primeranom rozsahu. Rekonštrukcie a opravy, ktoré spoločnosť vykonala v tomto roku sa týkali najmä obnovy a opráv niektorých šatní v objektoch. Investície väčšieho charakteru sa spoločnosť snaží realizovať v spolupráci s mestom alebo športovými zväzmi v rámci projektov na obnovu športovej infraštruktúry. V príprave sú viaceré projekty. Spoločnosť už disponuje novou vlastnou rolbou – zariadením na úpravu ľadovej plochy.

Jednotlivé objekty majú svoje špecifické podmienky prevádzkovania, pričom však všetky na svoj vek, dobu a rozsah používania vyžadujú aj rovnaké potreby, a to pravidelnú údržbu, opravy menšieho i väčšieho rozsahu, obnovu strojného a technologického zariadenia, ako i investície väčšieho charakteru. Úlohou spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. je v správny čas vyhodnotiť aktuálne potreby a priority a udržiavať prevádzku športových objektov tak, aby slúžila k účelu jednotlivým športovým organizáciám, klubom, školám, ako aj širokej verejnosti. Práve tieto objekty zabezpečujú záujmové aktivity našich detí a mládeže. Umožňujú školám aj škôlkam realizovať výcviky k športovému rozvoju detí, ako je výučba plávania a škola korčuľovania. V rámci spolupráce so školami sa realizuje výučba v rámci projektov športových tried. Niektoré školy využívajú priestory našich športovísk priamo na výučbu telesnej výchovy, alebo aj na realizáciu športových krúžkov.

Okrem prevádzky objektov začala spoločnosť MŠK Púchov od roku 2012 realizovať i športovú hokejovú činnosť. Postupne sa k hokeju pridal v roku 2015 futbal a v roku 2016 volejbal. V súčasnosti všetky tri športy dosahujú veľmi pekné úspechy a reprezentujú mesto Púchov na popredných súťažných priečkach.

a) HOKEJ

Seniorské hokejové mužstvo, ktoré za posledné 2 roky fungovania zaznamenalo zvýšenú návštevnosť hokejových zápasov na zimnom štadióne v Púchove v tomto roku 2018, v hokejovej sezóne 2017/2018, vyhralo základnú časť 2. ligy. Do konca súčasnej hokejovej sezóny 2018/2019 je cieľom družstva seniorov postúpiť do play-off a vyhrať súťaž v rámci 2. hokejovej ligy.

Naše družstvo dorastencov odohráva extraligové zápasy, čo je najvyššia súťaž v danej vekovej kategórií. Snahou dorasteneckého družstva bude postup do play-off v rámci celoslovenskej hokejovej súťaže.

V žiackych súťažiach, či už sú to kadeti, starší žiaci alebo mladší žiaci, odohrávajú naše družstvá zápasy v najvyšších hokejových ligách pre danú vekovú kategóriu. Ku koncu roka 2018 očakávajú viaceré družstvá umiestnenia v prvej trojke v príslušnej vekovej kategórií.

V sezóne 2017/2018 zaznamenali viaceré úspechy nielen naše družstvá, ale aj jednotlivci nášho hokejového klubu. V štatistike zásahov v Kaufland Extralige dorastu obsadil hráč Tomáš Hrušík 5. miesto. Podľa štatistiky SZĽH na počet zásahov v kategórií 1. ligy starších žiakov 7.ročník patrí 1. miesto hráčovi nášho klubu Samuelovi Urbanovi, ktorý bol zároveň najlepším brankárom v lige. V rámci 1. ligy mladších žiakov 6.ročník bol najlepším hráčom a strelcom ligy Tomáš Pobežal. Srdečná vďaka a gratulácie patria všetkým našim hráčom, ktorí prispievajú ku kolektívnemu úspechu jednotlivých družstiev.

Úspechy v športe sa budujú postupne a preto podporujeme šport a záujem o pohyb už v najnižších vekových kategóriách. Pravidelne robíme nábory detí do športovej činnosti cez rôzne projekty ako sú: „Deti na hokej“, „Škola korčuľovania“, organizujeme turnaje, vytvárame športové triedy a spolupracujeme so školami, zväzmi a občianskymi združeniami, ktoré taktiež podporujú a rozvíjajú športovú činnosť detí púchovského regiónu na ľadovej ploche. Našim cieľom pre budúce obdobia je posilniť nábor detí pre jednotlivé športové triedy, vytvárať im podmienky pre pravidelnú športovú činnosť a intenzívne spolupracovať so školami a športovými združeniami.

b) FUTBAL

Seniorské futbalové družstvo „A muži“ sa v jesennej časti sezóny 2018/2019 umiestnilo na 1. mieste tretej ligy skupiny Západ.

Dorastenecké tímy, ktoré tvorí 13 mužských a 1 dievčenské družstvo pôsobia v oblastných, regionálnych a celoslovenských súťažiach. Družstvá U19 a U17 sú súčasťou druhej dorasteneckej ligy, kde dosiahli veľmi dobré výsledky: U19 – 3.miesto, U17 – 6.miesto.

Žiacke mužstvá chlapcov U15/U14/U13/U12 sú súčasťou Útvaru talentovanej mládeže SFZ a pôsobia v 1. žiackej lige, kde konkurujú najlepším mužstvám na Slovensku a pohybujú sa v stredných častiach tabuliek. Žiacku kategóriu sme rozšírili o družstvo dievčat U15 ktoré, pôsobí v 2.lige skupiny Stred a rok 2018 zakončili na 1. mieste tabuľky.

Futbalové prípravky pôsobia v najvyšších súťažiach a v tejto kategórii sa podarilo dosiahnuť futbalovému klubu mimoriadny nárast počtu členskej základne detí v rozmedzí veku 5 až 10 rokov.

V roku 2018 futbalový klub vytvoril unikátny projekt športovej (futbalovej) prípravy pre žiakov základných škôl, kde vďaka kooperácii púchovských základných škôl, futbalového klubu a dopravnej spoločnosti pôsobiacej v rámci mesta Púchov, môžu hráči navštevovať ranné tréningy bez vymeškania hodín na vyučovacom procese.

Snahou futbalového klubu do ďalšieho roku 2019 je byť aj naďalej súčasťou Útvaru talentovanej mládeže, načo bude nevyhnutné vybudovať futbalové ihrisko s umelou trávou , čo je jednou zo základných požiadaviek Slovenského futbalového zväzu na udelenie licencie pre ďalšie obdobie 2019-2020. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí zvládnuť dané kritérium a v rámci vzájomnej spolupráce a dlhodobých cieľov nájdeme riešenie nielen k splneniu kritérií, ale predovšetkým k celkovému rozvoju a budovaniu športovej infraštruktúry.

c) VOLEJBAL

Volejbalová športová činnosť sa realizuje volejbalovým oddielom 1970 MŠK Púchov tretím rokom. Do aktuálnej športovej súťaže je prihlásených 8 družstiev.

V ročníku 2017/2018 mládežnícke a žiacke družstvá získali viaceré úspechy. Kadeti postúpili ako nováčik v súťaži na Majstrovstvá Slovenska z 1.miesta z oblastnej skupiny Západ, kde obsadili 4. miesto. Družstvo starších žiakov postúpilo na Majstrovstvá Slovenska z 2. miesta z oblastnej skupiny Západ a rovnako ako družstvo kadetov obsadilo 4. miesto.

Družstvá mladších žiakov U 14 obsadili v skupine Západ prvé a druhé miesto. Tieto umiestnenia zabezpečujú postup na Majstrovstvá Slovenska, ale z dôvodu, že z jedného klubu môže na Majstrovstvách Slovenska štartovať len jedno družstvo, sa obidve družstvá spojili, aby sa vytvorilo jedno silné družstvo, ktoré na Majstrovstvách Slovenska obsadilo 2. miesto. Družstvá mladších žiakov U13 obsadili v oblastnej skupine Západ prvé, druhé a štvrté miesto. Rovnako ako u mladších žiakov U14 išlo na Majstrovstvá Slovenska len jedno družstvo, ktoré obsadilo konečné 5. miesto.

V aktuálnej športovej sezóne 2018/2019 očakávame u všetkých žiackych volejbalových družstiev postup na Majstrovstvá Slovenska, pričom v kategórií starších žiakov sa bude naše družstvo snažiť bojovať o titul Majstra Slovenska.

Púchovská kultúra, s.r.o.

V záujmovo-umeleckej oblasti pracovalo u nás po 5 divadelných a folklórnych kolektívov a jeden súbor moderného tanca.

DIVADLO:

Súbory (radené podľa vekovej kategórie):
Divadielko Trpaslíci, DDS Ochotníček, DŠ Červené Vankúše, Divadlo M, Divadlo Makyta.

Folklórne súbory pracujú rovnako aktívne: Prípravka pre DFS Púchovček, DFS Púchovček, DFS Biela voda, FS Váh, FS Holíšan.

Hudobný doprovod tvoria DĽH Lachovček a ĽH Váh (ZUŠ).

Súbory programovo zabezpečili mestské podujatia:

Fašiangy na pešej zóne, VIII. Veľkonočný jarmok, Benefičný koncert Romana Vrbu, Stavanie mája, autorský program Košielenka biela a svoje nové choreografie predstavili i na XXXVI. Folklórnom Púchove i XX. Púchovskom jarmoku. Rovnako aktívne účinkovali na niekoľkých plesoch a svadbách v regióne, v programe na Čaj pre seniorov. DFS Biela Voda hosťoval i na Medzinárodnom folklórnom festivale v Macedónsku, FS Holíšan v Grécku. FS Váh bodoval nielen na mnohých domácich pódiách, no i na viacerých medzinárodných festivaloch – v Chorvátsku, v Plzni, v Zlíne, v Nedašove i na Soláni a v závere roka vydal prekrásny kalendár krojov Herbarium Populi Vagi (Herbár Ľudu Váhu) na rok 2019, ktorý prešiel odbornou a výtvarnou komisiou ÚĽUV – hlavného predstaviteľa šírenia a uchovávania ľudového umenia na Slovensku a dostal sa tak, ako jediný kalendár na rok 2019 na pulty predajní Ústredia Ľudovej Umeleckej Výroby v jeho pobočkách v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Tatranskej Lomnici. Komisia hodnotila celkovú vizuálnu a grafickú stránku kalendára a zároveň i správnosť odevu a profesionalitu textov autora (PhDr. Richard Benech).

V Divadle Púchov pracuje súbor moderného tanca Smajlík, ktorý sa pod vedením lektorky Mariky Pechovej so svojím programom prezentoval na Veľkom detskom karnevale i niekoľkých menších vystúpeniach.

Kultúrno-spoločenský život sa snažíme udržiavať pestrý, obsiahnuť v ňom všetky oblasti – divadlo, hudbu, výstavy, komorné interiérové či masové exteriérové podujatia. Z tých doterajších najúspešnejších uvádzame: VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE so skupinou INÉ KAFE, X. Mestský bál so ZUZANOU SMATANOVOU a REPLAY BAND, KOLLÁROVCI (pri príležitosti MDŽ v divadle), PETER NAGY a INDIGO, LÚČNICA, Radošinské naivné divadlo: Besame mucho, Čoraz úspešnejšími sú divadelné Nedele s rozprávkou (pre rodičov s deťmi) – Princezná so zlatou hviezdou (Tamariki, BB), Ako psíček a mačička oslavovali (Divadlo JAJA), Piráti na cestách (Divadielko z klobúka), Danka a Janka a Janko a Marienka (Divadlo Babadlo), Divadlo zo šuflíka: Klauniáda, Môj Macík (Mestské divadlo Trenčín), Zajko Lajko (Divadlo Žihadlo), Mrázik (Mestské divadlo Trenčín)…

Kino

Kapacita sály 84 sedadiel, premietame 4x v týždni (streda, piatok, sobota, nedeľa). K stredisku kina patria pokladníci, premietači, uvádzači, spolu 15 osôb. Okrem pravidelnej prevádzky kina zabezpečujeme kompletnú činnosť predaja vstupeniek v pokladni kina pre kino, kultúru, vrátane online predaja vstupeniek, rezervácii a nonstop poradenstva v prípade požiadavky zo strany diváka. Zabezpečujeme pravidelnú kompletnú administráciu webstránky kina www.kino.puchov.sk. K stredisku kina patrí i organizovanie jazykových, praktických kurzov, činnosť Klubov a organizovanie predstavení pre MŠ, ZŠ, SŠ v rámci vyučovania.

Za obdobie od 1.1. do 30.11.2018: počet filmov – 225, počet predstavení – 392, počet divákov – 14.405. Najúspešnejšie filmy podľa návštevnosti: detské filmy: 1. Snehová kráľovná, 2. Hotel Transylvánia 3, 3. Keď draka bolí hlava, iné filmy: 1. Zúfalé ženy robia zúfalé veci, 2. Päťdesiat odtieňov slobody, 3. Zrodila sa hviezda.

1x mesačne Kino za babku – repríza jedného z najúspešnejších filmov posledných týždňov za zvýhodnené vstupné. V rámci Filmového klubu Asociácie slovenských filmových klubov sme filmovú ponuku rozšírili aj o premietanie klubových filmov. Za účelom motivácie divákov v kine poriadame súťaže pre divákov o rôzne filmové balíčky od distribučných spoločnosti: knihy, tričká, karty, pexesá, poháre…

Novinka: pre seniorov – DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA Púchov pravidelne 1x v mesiaci – vždy poslednú stredu dopoludnia premietanie za zvýhodnené vstupné. Pre návštevníkov kina priamo pred kinosálou máme pitný režim zdarma, Wi-fi free.

Kurzy

Jazykové:

Anglický jazyk pre úplných začiatočníkov, Anglický jazyk pre začiatočníkov, Anglický jazyk pre mierne pokročilých I., II., Anglický jazyk pre pokročilých, Konverzačný kurz angličtiny, Taliančina pre začiatočníkov, mierne pokročilých.

Novinka: kurz ruština pre začiatočníkov, kurz španielčina pre začiatočníkov.

Praktické:

Kurz jogy, Pilates, Orientálny brušný tanec pre začiatočníkov, pokročilých, Latino lady style, Body Ball, Salsa energy dance, Smajlík, Servítková technika, Enakustika I., II., III., Pletenie z papiera I., II.,Servítková technika, Paverpool I., II., spoločenský tanec pre partnerské a manželské dvojice.

Novinka: kurz Tvoríme pre radosť detí s Danielou, kurz Ako byť sám sebe liečiteľom. V stredisku kurzy máme 14 kvalifikovaných lektorov jednotlivých kurzov.

Kluby

Pravidelná činnosť 2x mesiaci: Klub žien, Klub zdravia, Klub mamičiek, Al-anon.

Iné: Za rok 2018 sme prijali 7.349 ks kultúrnych poukazov.

ŽUPNÝ DOM:

Župný dom netradičným spôsobom dopĺňa kultúrno-vzdelávací priestor v meste Púchov v oblasti kultúry, umenia či vzdelávania. Je miestom konania prednášok, výstav, módnych prehliadok, premietania, zábavných večerov…, ktoré sa v priestoroch župného domu organizujú.

PÚCHOVSKÉ NOVINY:

Vydavateľom Púchovských novín je od februára 2017 mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. V uvedenom období vyšlo 42 čísel Púchovských novín. Vychádzali spravidla v náklade 8.000 výtlačkov (číslo 24 vyšlo vo vyššom náklade 8.200 výtlačkov z dôvodu platenej inzercie). Za sledované obdobie bolo celkovo vydaných a distribuovaných 336.200 výtlačkov.

Tlač Púchovských novín zabezpečovala tlačiareň Mafraprint Olomouc, ktorá bol v septembri 2017 vysúťažená cez EKS na obdobie do 1.10.2019. Distribúciu Púchovských novín má na starosti mestská spoločnosť Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Cenník podnikateľskej a politickej inzercie platí nezmenene od 15.8.2017.

Štruktúra Púchovských novín (štandardne majú 24 strán, rozšírené vydanie má 28 až 32 strán): spravodajstvo, školstvo, kultúra, okno do minulosti, zdravie, šport, oznamy mesta a mestských spoločností, riadková a plošná inzercia. Púchovské noviny majú plnohodnotnú webovú stránku dopĺňanú každodenne 7 dní v týždni 2 až 6 článkami, ktoré častokrát nie sú určené do tlačenej verzie novín. Ide najmä o rozsiahle fotoreportáže, resp. články, ktoré do doby vychádzania tlačenej verzie novín stratia aktuálnosť. Púchovské noviny majú navyše aj svoju stránku na Facebooku.

PÚCHOVSKÁ TELEVÍZIA:

Vysielanie Púchovskej televízie zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť MEDIA Považie spol. s. r.o.

V sledovanom období bolo vyrobených 47 programových týždňov v celkovej dĺžke 1880 minút premiérového vysielania spravodajstva, športu a kultúry v nasledovnom zložení :

 • 47 Púchovských magazínov pozostávajúcich z 299 spravodajských reportáží v dĺžke cca 935 minút,
 • 47 Šport magazínov pozostávajúcich z 129 športových príspevkov v celkovej dĺžke 1.285 minút,
 • 46 Kultúrno spoločenských relácií Spektrum v celkovej dĺžke približne 460 minút,
 • 46 Záznamov z kultúrnych a športových akcií ako aj záznamov zastupiteľstiev v celkovej dĺžke zhruba 4 140 minút,
 • 1 relácia Na rovinu v dĺžke cca 20 minút,
 • 2 diskusné relácie s kandidátmi na primátora mesta v dĺžke 130 minút,
 • 7. 232 aktualizácií videotextového vysielania počas pracovných dní, vrátane zaradzovania aktuálnych grafických vizuálov a pozvánok na nadchádzajúce podujatia.

Redaktorskú činnosť zabezpečuje jeden televízny štáb so sídlom v Púchove a ďalšie 2 televízne štáby z Považskej Bystrice. Športové príspevky zabezpečujú dvaja redaktori.

REKLAMA:

Pod stredisko Reklama spadá nasledovná činnosť:

 1. Inzercia + grafika

Príjem občianskej inzercie pre PN a PúTV

Komerčná inzercia: komunikácia s klientom, grafické spracovanie podkladov, spracovanie pre

tlač a odoslanie médiám. Evidencia objednávok a príprava podkladov k fakturácii…

 1. cityPark karty

Vystavovanie nových parkovacích kariet (tlač, laminovanie, príjem hotovosti, vystavenie dokladu o príjme z elektronickej registračnej pokladne), komunikácia s mestskou políciou pri kontrolách. Opakované vystavenie parkovacích kariet

 1. púchovské informačne centrum

Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

Predmetom činnosti Podniku technických služieb mesta, s.r.o., je výkon správy a údržby majetku mesta, ktorý slúži verejnoprospešným záujmom a potrebám mesta s dôrazom na realizovanie bezpečného, estetického a po všetkých stránkach pre život občanov vhodného životného prostredia.

Činnosť spoločnosti súvisí s udržiavaním mesta a jeho mestských častí na základe Zmluvy o vykonávaní služieb:

 1. Vývoz komunálneho odpadu:

Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností našej spoločnosti. Poskytujeme služby v oblasti zberu a odvozu odpadu od fyzických a právnických osôb zo 110 litrových zberných nádob, 1.100 litrových zberných kontajnerov, VOK z územia mesta Púchov podľa časového harmonogramu. Zmesový komunálny odpad je na základe zmluvnej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním na skládke odpadov Lieskovec spoločnosti Unikomas a.s., Dubnica nad Váhom a na skládke odpadov Luštek Spoločnosť Stredné Považie, a.s.

Okrem pravidelného zabezpečovania vývozu komunálneho odpadu, v zmysle Zákona o odpadoch zabezpečujeme pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov podľa zverejneného harmonogramu pre ostatný objemný odpad, pre rodinné domy v meste a v miestnych častiach 2 x ročne v jarnom a jesennom období. Veľkoobjemové kontajnery sú pristavované cca na 23 stanovištiach. V rovnakom období prijímame objednávky na poskytovanie kontajnerov pre bytové spoločenstvá v rámci jarného upratovania. Podľa požiadaviek od občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé miestne časti, uskutočníme zber nebezpečných odpadov. Na základe objednávok realizujeme pristavovanie kontajnerov a odvoz odpadov od podnikateľských subjektov a súkromných osôb.

V rámci efektívnosti vývozu pokračujeme vo zvážaní kontajnerov o objeme 6 m³ do dvora PTSM, kde prebieha ich prekládka do kontajnerov o objeme 19 m³ a následné zhutňovanie odpadu. Z dvora PTSM sú následne tieto kontajnery vyvážané na skládku TKO.

Cez Elektronický kontraktačný systém sme riešili nákup polopodzemných kontajnerov pre špeciálne kontajnerové stojiská v hodnote 43.143,- €/bez DPH:

– polopodzemné kontajnery na komunálny odpad: 7 ks (2 721,- €/ks)

– polopodzemné kontajnery na zber triedeného odpadu papier: 3 ks (2 832,- €/ks)

– polopodzemné kontajnery na zber triedeného odpadu plasty: 3 ks (2 743,- €/ks)

– polopodzemné kontajnery na zber triedeného odpadu sklo: 3 ks (2 457,- €/ks)

Priebežne prebiehajú opravy opotrebovaných, prípadne inak poškodených VOK na zvoz zmesového komunálneho odpadu, priebežne bolo našimi zamestnancami opravených 11 ks.

Zabezpečujeme výdaj a výmenu 110 litrových smetných nádob a 1.100 litrových žiarovo- zinkovaných kontajnerov. Občanom a podnikateľom bolo vymenených 202 ks smetných nádob a 33 ks 1.100 litrových žiarovo-zinkovaných kontajnerov. Ponúkame možnosť výberu medzi 110 l kovovou alebo 120 l plastovou smetnou nádobou. Občanom vychádzame v ústrety a výmenu si môžu realizovať bezplatne každý pracovný deň od 07:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod.

 1. Separácia, triedenie odpadov:

Separovaný zber odpadu v meste Púchov realizujeme donáškovým spôsobom do zberných ostrovov. Zberný ostrov tvoria zvyčajne 3 nádoby na papier, plasty a sklo. V lokalitách IBV (individuálnej bytovej výstavby) je riešený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu, kde každá domácnosť prihlásená do tohto zberu dostane potrebný počet vriec. Jednotlivé zložky sú v pravidelných intervaloch zvážané do haly separácie PTSM. V súčasnom období sa v meste Púchov a jeho integrovaných častiach nachádza cca 140 zberných ostrovčekov. V roku 2018 bolo vymenených 21 ks starých kovových separačných nádob za polyetylénové kontajnery. Priebežne prebiehajú opravy poškodených kovových domčekov na separovaný zber odpadu, priebežne bolo našimi zamestnancami opravených 16 ks. Zber a separácia odpadu je zameraná na sklo, papier, plasty, fólie, polystyrén, kovové odpady a tetra packy. Triedenie prebieha na separačnej linke podľa jednotlivých komodít, nasleduje lisovanie a odvoz do zbernej spoločnosti alebo konečnému spracovateľovi. Komodita má po zlisovaní zmenšený objem a následne je zviazaná do balíkov, ktoré možno ľahko skladovať a ďalej s nimi manipulovať.

 1. Zberný dvor:

Na separovaný zber nebezpečného odpadu a DSO (drobný stavebný odpad), máme v areáli PTSM vybudovaný zberný dvor, kde môžu občania Púchova bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a za poplatok DSO, ktorý je v pravidelných intervaloch odovzdávaný na mesto. Pracovníčky a zároveň informátorky vážia na úradne overenej váhe privezený odpad, kategorizujú a dohliadajú na členenie odpadu do správnych kontajnerov, prípadne prístreškov. Nebezpečné odpady sa odovzdávajú oprávnenej organizácií na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie. Zberný dvor využívajú aj podnikateľské subjekty, ktorým je vystavené potvrdenie o odovzdanom separovanom odpade.

 1. Čistenie mesta:

Vozidlo PIAGGO sme nahradili vozidlom značky IVECO DAILY model 35C14 – B35C, pre zvoz KO s lisovacou nadstavbou, v hodnote 51.500,-€. Vozidlo bolo zakúpené cez Elektronický kontraktačný systém.

Práce zahŕňajú strojové čistenie mestských komunikácií v meste a v prímestských častiach. Priebežne ručné čistenie pozostáva zo zametania chodníkov, peších zón, námestí, kontajnerových stojísk, oddychových zón, ručné čistenie podchodu popod železnicu, autobusového nástupišťa a autobusových zastávok. Priebežne vyprázdňujeme smetné koše umiestnené pri chodníkoch a v oddychových zónach. Ručne zbierame papiere a iné nečistoty po území mesta, mestského parku, trávnikov a detských ihriskách. Na základe požiadavky občanov, sme osadili koše na psie exkrementy so zásobníkom na vrecká. Následne ich periodicky vyvážame a priebežne dopĺňame chýbajúce vrecká. Počas horúcich letných dní osviežujeme ovzdušie polievaním komunikácií. Sezónne upratujeme po akciách na podporu cestovného ruchu schválenými mestom. V jesenných mesiacoch hrabeme, vysávame a odvážame napadané lístie. Realizujeme priebežný zber lepenky a kartónu od separačných nádob v meste, zber objemného odpadu od nádob na TKO a zber vianočných stromčekov.

 1. Verejná zeleň:

Do prác na mestskej zeleni sme zahrnuli: kosenie a prihnojovanie trávnatých plôch, vyhrabávanie trávnikov po zime, mulčovanie záhonov mulčovacou kôrou, zostrih drevín rastúcich v skupinových výsadbách, zostrih živých plotov v agrotechnických termínoch, odburiňovanie výsadieb, čistenie výsadieb od nečistôt, zhrabávanie lístia z trávnatých plôch a záhonov vertikutáciu trávnikov. Na udržiavanie trávnatých plôch využívame kosačky Kubota a Etesia, na obkášanie krovinorezy. V rámci skvalitnenia sezónnych prác sme zakúpili žací stroj Kubota GZD 15 HD-3, v hodnote 11 990,-€ bez DPH.

Udržiavame oddychové zóny: Hoenningovo námestie, Europark, Dvory, parčík Horné Kočkovce, Marczibányiho záhrada, kruhový objazd pri Slovnafte, kruhový objazd Dolné Kočkovce, výsadba na cintoríne v Horných Kočkovciach. Údržba je vykonávaná na základe pasportizácie verejnej zelene mesta.

Starostlivosť o dreviny zahŕňa:

Výrub a rez korún stromov, krov (výchovný, udržiavací, redukčný…), odstránenie suchých, vysychajúcich a odumierajúcich stromov na základe rozhodnutí odboru ŽP MsÚ Púchov.

Odstránenie nežiadúcich náletových drevín, odstránenie výmladkov na kmeni a koreňových výmladkov, ošetrenie stromov a orez suchých konárov.

Starostlivosť o stromy do 3 rokov po výsadbe:

Starostlivosť o zemné misy, okopanie, odburinenie, min. 1 x za 2 mesiace počas vegetácie, mulčovanie, prihnojenie minerálnym hnojivom v agrotechnickom termíne, kontrola ukotvenia drevín, doplnenie a výmena kotvových kolov, uvoľňovanie úväzkov a obalenia kmeňa, zálievka podľa potreby.

Živé ploty zostrih v agrotechnickom termíne podľa druhu 1 – 2 x ročne.

Starostlivosť o mobilné nádoby a závesné kvetináče:

Mobilné nádoby s drevinami: prihnojenie minerálnym hnojivom 1 x za rok na začiatku vegetačného obdobia, doplnenie substrátu a mulčovacieho materiálu 1 x za rok, udržiavací rez drevín, odburinenie 1 x za mesiac počas vegetačného obdobia, zálievka podľa potreby.

Mobilné a závesné nádoby s letničkami: výmena substrátu pred výsadbou, výsadba rastlín, odburinenie 1 x za mesiac počas vegetačného obdobia, prihnojenie kombinovaným minerálnym hnojivom, dosadenie chýbajúceho materiálu, likvidácia letničiek po skončení vegetačného obdobia, zálievka podľa potreby.

Na zalievanie rastlín využívame Multicaru 4×4.

Chemické ošetrenie: chemické odburinenie, chemické ošetrenie drevín.

 1. Prevádzkovanie kompostárne:

Kompostovanie je jedinečný spôsob využitia odpadu, ktorého cieľom je premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu na organo – minerálne hnojivo využiteľné pri pestovaní rastlín.

Naša spoločnosť prevádzkuje mestskú kompostáreň v obci Streženice na ukladanie bioodpadu t.j. odpad z mestskej zelene, zo záhrad a domácností najčastejšie pokosená tráva, lístie, konáre, (konáre pred uložením drvíme).

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45% z celkového množstva odpadu. Občania mesta môžu po dohode, odovzdať zelený odpad bezplatne na mestskej kompostárni.

Zaradili sme sa medzi žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci „Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifikácia Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“.

Technologické zariadenie:

– Nový kolesový traktor s čelným nakladačom

– Nový prekopávač kompostu

– Nový rezací a miešací voz s nakladacou rukou

– Nový osievač kompostu

 1. Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba a rozhlas:

V rámci údržby verejného osvetlenia práce vykonávame na základe zmluvy so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s.. Sezónne od novembra opravujeme prvky vianočnej výzdoby a pripravujeme rozmiestnenie. Priebežne kontrolujeme a v januári demontujeme.

Riešime aj opravy verejného osvetlenia po dopravných nehodách. Priebežná oprava rozhlasu v časti Hoština, Horné Kočkovce, Nosice.

 1. Cintoríny:

Zastrešujeme správu cintorínov a domov smútku v Púchove, Horné Kočkovce, Staré Nosice, Hrabovka, Vieska, Ihrište, Hoština. Vedieme evidenciu hrobových miest, výber hrobových miest, starostlivosť o prevádzku, bežné opravy, údržbu domov smútku, zabezpečujeme pravidelné revízie elektrických a mraziarenských zariadení, letnú a zimnú údržbu chodníkov, kosenie, hrabanie lístia. Pravidelne odvážame odpady z rozmiestnených smetných košov, kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov. Na cintorínoch Hrabovka a Vieska pravidelne dovážame úžitkovú vodu s výnimkou mrazivého obdobia. Okrem mestského cintorína pasportizáciou prešiel aj cintorín Horné Kočkovce. Orientačná mapa a zoznam zosnulých, je umiestnená na dome smútku. Občania po prihlásení na stránku www. cintoríny.sk môžu virtuálne zapáliť sviečku a uložiť kvety zomrelému. U správkyni cintorína je možné uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta, získať informácie o platbách za hrobové miesta, v prípade pohrebu prideliť hrobové alebo urnové miesto. Počet uzatvorených zmlúv za rok 2018 na mestskom cintoríne Púchov = 41, Horné Kočkovce = 53, Nosice = 17, Hrabovka = 1, Vieska = 5, Ihrište = 1, Hoština = 6, (spolu 124 uzatvorených zmlúv).

 1. Verejné toalety a fontány:

Prevádzkujeme tri verejné toalety umiestnené na 1. mája a Obrancov mieru. Prevádzka zahŕňa drobné opravy, dopĺňanie toaletného papiera, dezinfekciu a čistenie.

Zabezpečujeme údržbu fontány na Námestí slobody, pešej zóne a Hoenningovom námestí pri divadle. Pravidelné čistenie filtrov fontány, kontrola elektrických častí, dezinfekcia vody prostriedkami na to určenými. Nezabúdame ani na údržba pitnej fontány Kvapôčka na pešej zóne, priebežne ju čistíme s preplachovaním a udržiavame čistý povrch fontány. Špeciálnu pozornosť venujeme príprave na zazimovanie a v jarnom období na spustenie fontán.

 1. Udržiavanie komunikácií:

Na opravu výtlkov na komunikáciách používame celoročnú vrecovanú asfaltovú zmes, v prípade potreby ponúka možnosť asfaltovania do teploty -10° C. Zabezpečili sme opravu ciest kamenivom v časti Vieska, Nosice, Ihrište, Samoty, Hoština, okolie garáží Makyta, opravu výtlkov betónovou zmesou komunikácie Hrabovka, Púchovská skala, Vŕšok. Podľa potreby čistíme kanalizačné vpusti strojovo aj ručne a opakovane opravujeme betónovú dlažbu na Štefánikovej ulici, Dvory, Námestie slobody, pešia zóna. Čistíme odvodňovacie žľaby v miestnych častiach Potôčky, Hoština, Nosice, Vŕšok a Hoština. Na požiadavku občanov sme upravili chodníky na bezbariérové pri priechodoch pre chodcov na Ulici Okružná, Komenského, Námestie slobody. Priebežne opravujem poškodené dopravné značenie a podľa potreby dopĺňame. Vybudovali sme nový chodník pri Marczibányiho záhrade. V rámci ponúkaných služieb sme upravili terén zeminou Pribinova, Mojmírova, Vieska, Okružná a rekultivácia plochy na Okružná. Podľa potreby vykonávame chemickú ochranu proti burinám v štrbinách dlažby.

Zimná údržba: Operatívny plán zimnej údržby je základným podkladom pre zabezpečenie zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií.

Podľa poveternostnej situácie realizujeme odhŕňanie a posypy kopcovitých terénov, prípadne celomestské posypy komunikácii a chodníkov. Ručné odhŕňame a posýpame úzke chodníky, priechody pre chodcov s ručnými posypovými vozíkmi. Schodnosť komunikácií riešime aj dodávateľskými mechanizmami spoločností Agrozat , s.r.o. a Labant, spol. s r.o..

Na základe objednávok realizujeme opakované posypy komunikácii v obciach Streženice a Nimnica. Posyp je riešený drveným kamenivom frakcia 4/8 a priemyselnou soľou s protispekacou prísadou, ktoré každoročne vysúťažíme.

 1. Stavebné práce, údržba detských ihrísk, výlep plagátov:

Zabezpečili sme zhotovenie spevnenej plochy autobusového nástupišťa na Uliciach Okružná, 1. mája. Zhotovili sme spevnené plochy/stojiska pre nádoby separovaného zberu na Uliciach Za Cintorínom , Chmelinec, 1.mája, Rastislavova. Vybudovanie chodníka spevneného kamenivom cintorín Púchov. Nakupujeme a postupne osádzame nové oddychové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše na Uliciach Gorazdova, Komenského, Obrancov mieru, Zábreh, Pribinova, Rastislavova, Okružná, Mládežnícka, Námestie slobody a podľa potreby opravujeme poškodené lavičky.

Technicky zabezpečujeme akcie na rozvoj cestovného ruchu v meste Púchov Folklórny Púchov, Veľkonočný jarmok, Púchovský jarmok, Mikulášsky jarmok, Martin na bielom koni, Vítanie nového roka, Oslobodenie mesta, Stavanie mája, Vatra, Fašiangy v meste a Púchovské kultúrne leto.

Údržba detských ihrísk:

Priebežné čistíme, dopĺňame piesok do pieskovísk a opravujeme poškodené hracie prvky na všetkých detských ihriskách vybudovaných na Uliciach Dvory, Mládežnícka, Chmelinec, Kolonka, Pribinova, Rastislavova, 1. mája, Slovanská ulica, Štefánikova, Komenského, Za cintorínom, Mudroňova, Obrancov mieru, Okružná, v miestnych častiach Vieska, Ihrište, Hoština a v Marczibányiho záhrade. Spolupracujeme s mestom na vybudovaní troch detských ihrísk Vieska, Mojmírova a Okružná.

Výlep plagátov:

Vylepovanie plagátov a oznamov prebieha na základe objednávky a platného VZN č. 4/2009. Distribúcia Púchovských novín do všetkých domácností v meste a mestských častí zdarma a na dohodnuté odberné miesta.

 1. Zhrnutie za spoločnosť Podnik technických služieb mesta, s.r.o.:

Aby sme k spokojnosti občanov mohli vykonávať spomínané činnosti, v spoločnosti je zamestnaných 66 zamestnancov na hlavný pracovný pomer a na dohodu o pracovnej činnosti 8 zamestnancov. Po rokovaniach s odborovou organizáciou sme navýšili hrubé mzdy všetkým zamestnancom o 10 %.

Základné opravy a výmenu náhradných dielov v zastaranom vozovom parku riešime vlastnými pracovníkmi z mechanickej dielne. Opravy vyžadujúce si špeciálnu techniku boli vykonávané dodávateľsky. Pracovníci zváračskej dielne opravujú kontajnery, poškodené zvodidlá, zábradlia, dopravné značky, poklopy a mreže kanalizácie.

Pri realizácií pracovných úloh musí naša spoločnosť prekonávať rady problémov, ten najväčší je technický stav opotrebovaných a morálne zastaraných vozidiel. Vozidlá na zvoz tuhého komunálneho odpadu zo 110 a 1.100 litrových smetných nádob Renault Premium PU481AJ – rok výroby 2002 má najazdených 264 500 km, vozidlo MAN PU229AY- rok výroby 2008 na zvoz TKO má najazdených 241.200 km, Renault Kerax PU182AS na vývoz veľkoobjemových kontajnerov – rok výroby 2006 má najazdených 433.400 km.

Akcie PTSM, s.r.o. realizované v roku 2018:

Vozidlo pre zvoz KO s lisovacou nadstavbou – pre zvoz odpadu zo smetných košov v oddychových zónach a chodníkov, značky IVECO DAILY model 35C14 – B35C, v hodnote 51.500,-€ bez DPH, vozidlo je náhradou vozidla Piaggo.

V rámci skvalitnenia sezónnych prác sme zakúpili žací stroj Kubota GZD 15 HD-3, v hodnote 11.990,-€ bez DPH.

Pasportizácia cintorína Horné Kočkovce:

Okrem mestského cintorína pasportizáciou prešiel aj cintorín Horné Kočkovce. Orientačná mapa a zoznam zosnulých, je umiestnená na dome smútku. Po prerušení činnosti portálu virtuálnych cintorínov www.cintoriny.sk, bol opäť spustený 26.10.2018 a občania po prihlásení na stránku www. cintoríny.sk môžu virtuálne zapáliť sviečku a uložiť kvety zomrelému.

Púchov servis, s.r.o.:

Spoločnosť Púchov servis s.r.o. svoju činnosť v uvedenom období zameriavala predovšetkým na poskytovanie služieb a obslužných činností pre:

– Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

– Mesto Púchov ako celok resp. pre spoločnosti a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

– Iné subjekty podľa ich požiadaviek

Hlavné činnosti spoločnosti boli a aj naďalej budú zamerané na:

– Servis, opravy a údržbu tepelno-technických zariadení vo vlastníctve spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

– Správu bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa na území mesta

– Prevádzkovanie maloobchodnej predajne s vodoinštalačným materiálom

– Vedenie účtovnej a ekonomickej agendy pre spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Ako najvýznamnejšie akcie a činnosti realizované v roku 2018 uvádzame:

 1. Servis, opravu a údržba tepelno-technických zariadení vo vlastníctve spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., realizovaný v rozsahu:

– Bežnej údržby a opráv tepelno-technických zariadení v celom rozsahu tepelného hospodárstva so zameraním na odstraňovanie netesností, oprave resp. výmene nefunkčných komponentov KOST

– Komplexnej kontroly stavu technologických zariadení so zameraním na vykurovaciu sezónu – kontrola nastavenia regulátorov vykurovania jednotlivých KOST, kontrola funkčnosti meracích a regulačných prvkov celého systému riadenia

– V uvedenom období boli vykonané všetky plánované odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach tlakových, plynových a elektrických, čo je základný predpoklad pre bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku celej sústavy zásobovania teplom

 1. Správa bytov a nebytových priestorov, kde sme v nadväznosti na novelu Zákona č. 182/1993 Z.z. o správe BaNP spolu s predsedami SVB zorganizovali schôdze vlastníkov za účelom voľby nových členov z radov vlastníkov bývajúcich v spravovanom objekte tak, aby boli splnené podmienky novely zákona NR SR č. 246/2015 Z.z.

– Vzhľadom k tomu, že zo strany vlastníkov BaNP v jednotlivých domoch nie je záujem obsadiť funkciu predsedu resp. členov rady SVB, prijali sme rozhodnutie, že správa týchto objektov bude riešená formou Zmluvy o výkone správy (doteraz bola správy vykonávaná na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Púchov servis s.r.o. a príslušným SVB).

– Vzhľadom na prijaté legislatívne zmeny v oblasti správy bytov a nebytových priestorov musíme v najbližšej budúcnosti s jednotlivými SVB ako aj s Mestom Púchov, ako vlastníkom BaNP ktoré máme v správe, aktualizovať mandátne zmluvy resp. dojednať nové zmluvy o výkone správy v týchto objektoch tak, aby bola zabezpečená ich efektívna správa.

 1. V rámci poskytovanie služieb v oblasti bežnej údržby budov vo vlastníctve mesta sme vo viacerých bytoch vykonali výmenu podlahovej krytiny, opravy vodovodných batérií, výmenu zariaďovacích predmetov, vnútorného osvetlenia spoločných priestorov a pod.

– Realizovali sme viaceré akcie v rozsahu bežnej údržby v objektoch ZŠ Mládežnícka a ZŠ Gorazdova

– Realizovali sme práce na odstránení havarijných stavov súvisiacich s poruchou na vykurovacom systéme ZŠ Gorazdova, ako aj na odstránení havárie na kanalizácii ZŠ Mládežnícka

– Realizovali sme stavebné práce na objekte Dom kultúry HOŠTINÁ ako aj práce pre oprave a údržbe objektu Mestskej polície

 1. V objektoch, v ktorých sú nájomné byty vo vlastníctve mesta (BD na Moyzesovej a Moravskej ulici) vykonávame kontrolu vnútorných priestorov a následne vykonávame sanáciu a odstraňovanie plesní, ktorých príčina je v konštrukčných vadách týchto objektov, ktoré boli spôsobené nedodržaním technologických postupov pri ich výstavbe.

– doteraz sme plesne odstránili celkom z bytov v BD Moyzesova 1866 a v bytoch v BD Moyzesova 1867 a kompletne dom – Nimnica č. 127

v týchto domoch boli plesne odstránené aj zo spoločných priestorov – chodby, schodiská a garáže

– na vstupe do priestorov garáži BD Moyzesova 1866 bola inštalovaná nová vstupná brána s automatickým ovládaním

– v BD Dvory 1932, kde Mesto Púchov vlastní 48 bytov, sme realizovali čistenie ležatej kanalizácie v suterénnych priestoroch, vykonali sme stavebný dozor pri realizácii opravy strechy a vykonali sme opravu bleskozvodu

– práce na odstraňovaní plesní pokračujú aj naďalej v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta a vyžadujú takéto opatrenia

 1. Pri prevádzkovaní maloobchodnej predajne s vodoinštalačným materiálom sme zaznamenali ročný nárast tržieb o cca 15%
 2. Naďalej vykonávame vedenie účtovnej a ekonomickej agendy pre MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., pričom aktívne spolupracujeme pri tvorbe návrhu ceny tepla na nasledujúci rok, ako aj pri určení jej skutočnej ceny za predchádzajúci rok v zmysle platnej legislatívy
 3. Naďalej vykonávame vedenie účtovnej a ekonomickej agendy aj pre spoločnosti MEDIAL Púchov s.r.o. a MEDIAL TV s.r.o.
 4. Pracovníci spoločnosti pracujú na realizácii druhej etapy výstavby teplovodnej prípojky pre bytové domy za OC TESCO. Pripájať sa budú ďalšie dva bytové domy.

Pracovníci spoločnosti aktívne spolupracujú na energetickom audite pre spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. s cieľom znížiť spotrebu primárnych energií a teda znížiť náklady na výrobu a distribúciu tepla pre odberateľov napojených na centrálny teplovodný systém mesta.

Spoločnosť je personálne a materiálne pripravená vykonávať v režime „IN HOUSE“ pre mestské organizácie predovšetkým tieto činnosti:

– oprava a údržba tepelných zariadení

– kúrenárstvo

– vodoinštalatérstvo

– stavebná údržba

– elektroinštalačné práce

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

základné činnosti v roku 2018:

 • Dodávka tepla na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu bola v roku 2018 zabezpečovaná v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č.657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Teplo bolo odberateľom dodávané v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.277/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality pri dodávke tepla
 • Prieskum trhu firiem zaoberajúcich sa softwarovou podporou pre tepelné hospodárstva, obhliadka skutočného stavu v MsBP, s.r.o. Púchov. Simulácia možného moderného softwaru vhodného pre MsBP, s.r.o.
 • Vypracovanie energetického posudku pre výrobu a distribúciu tepla. Cieľom bolo získať fundované a nezávislé stanovisko audítora pre potreby zefektívnenia výroby tepla v MSBP, s.r.o. Púchov v súlade s platnými EU zákonmi a vyhláškami.
 • Poskytovanie informácii k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • V zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre dodávateľa tepla boli do monitorovacieho systému Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry odoslané nasledovné podklady:

– celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

– súbor údajov o svojich koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce zúčtovacie obdobie

– energetická účinnosť rozvodu tepla

 • Tvorba a naplnenie nového webu spoločnosti www.msbp.sk. Spustenie webu prebehlo v mesiaci december
 • Sprevádzkovanie systému solárnych kolektorov na streche plavárne za účelom vyhrievania vody v letnom období na kúpalisku
 • Zrealizovanie nového archívu MsBP, s.r.o. a Púchov Servis s.r.o. v priestoroch starej kotolne
 • Montáž a spustenie nového kamerového systému v areáli kotolne Sedlište
 • Spustenie klimatizačných jednotiek v priestoroch energetiky, obchodu a klientského centra
 • Vybudovanie prípojky, montáž, osadenie KOST a spustenie dodávky tepla do dvoch nových objektov REINOO Púchov za Tescom
 • Demontáž a likvidácia dvoch starých nepoužívaných kotlov
 • Zmena Povolenia na podnikanie v tepelnej energetike z dôvodu demontáže 2 starých nevyužívaných kotlov
 • Zmena Monitorovacieho plánu z dôvodu demontáže 2 starých nevyužívaných kotlov
 • Meranie účinností a emisných limitov kotlov pracovníkom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry za účelom vypracovania protokolu o overení hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení na obdobie 2019-2021
 • Demontáž, overenie, montáž a plombovanie určených meradiel tepla na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v zmysle platnej legislatívy, vrátane oznámenia a písomného podpisu zástupcu odberateľa tepla
 • Prerušenie dodávky tepla v letnom období za účelom výmeny vstupných ventilov v kompaktných odovzdávacích staniciach tepla /KOST/. Napriek tomu, že prerušenie bolo plánované a aj mediálne prezentované na 2 dni sa podarilo dodávku tepla obnoviť v prvý deň vo večerných hodinách
 • V 5 ročnom cykle boli vypracované elektro revízie KOST
 • Odstránenie havárie z dôvodu prerazenia teplovodu pracovníkmi spoločnosti, ktorá vykonávala položenie chráničiek optických káblov pre telekomunikačné spoločnosti
 • 6. Záver

Ďakujem bývalému primátorovi i poslancom MsZ za ich činnosť pre občanov mesta Púchov v roku 2018. ĎAKUJEM patrí zamestnancom mestského úradu v Púchove, externým spolupracovníkom, konateľom a zamestnancom všetkých mestských spoločností, materských a základných škôl, Základnej umeleckej školy, Centru voľného času za ich prácu a činnosť a verím, že v dobrej spolupráci a súčinnosti budeme pokračovať v rozvoji nášho mesta aj v roku 2019.

Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov