Aktuálne spod Lachovca

153

Cezhraničná spolupráca

Tento titulok článku ma napadol pri opakovane neúspešnom projekte amfiteátra na Ilonke prihláseného v minulých rokoch do výziev Interreg na cezhraničnú spoluprácu medzi SR a ČR a tak tento rok začneme sami z vlastných zdrojov prístupovými schodmi k „amfiteátru“ zo západnej strany, rekonštrukciou samotnej cesty a vyhliadkou z projektu „pamäť lesa” spolufinancovanú MAS. Tieto investičné aktivity sú už súčasťou infraštruktúry budúceho mestského lesoparku.

Zmysel a názov článku má však aj prozaickejší rozmer. Mestské časti (MČ) majú tiež svoje územné hranice a takou je aj Hoštínska ulica medzi MČ Pod Lachovcom a MČ Sedlište. Práve do asfaltového zvršku tejto hraničnej ulice v úseku medzi „kruháčmi“ pri cintoríne a pri NsP Zdravie sa “zahryzli” predminulý týždeň cestárske mechanizmy, aby pripravili tento ucelený úsek zbernej miestnej komunikácie na komplexnú obnovu zvršku cestného telesa a v rýchlom slede sa obnovili aj kanalizačné vpuste, poklopy šácht a položili asfaltový koberec. Pokračuje tak niečo systémovo nové, niečo ako etapovitá obnova celej kolektorovej komunikácie (v roku 2019 úsek Námestie slobody – „kruháč“ pri cintoríne, v roku 2020 Mudroňova – Námestie slobody) v rámci mestskej „cezhraničnej” spolupráce VMČ č.1. a VMČ č.2.

Podobný režim cezhraničnej spolupráce medzi MČ č.1. a MČ č.4. funguje aj na zbernej komunikácii Komenského, kde sa vlani obnovil úsek medzi križovatkami s Kuzmányho a Štefánikovou a v tomto roku je v príprave realizácia úseku od Kuzmányho po Gorazdovu, na ktorý sa desiatky rokov zabúdalo… a samostatne križovatka Staré pumpy, ktorá je tiež už dlhodobo v zúfalom technickom stave. Takáto kooperácia je dôkazom toho, že bilaterálna neformálna „cezhraničná” spolupráca niektorých poslancov aj Výborov MČ v Púchove funguje a všetky takéto „spoločné” investície sú tu pre občana bez ohľadu na miesto jeho trvalého bydliska.

Pavel Melišík, poslanec MsZ