Do knižnice pribudne 280 nových titulov za takmer 3300 eur

338

Mestská knižnica Vladimíra Roya od 1. 6. 2005 pôsobí v priestoroch Malého župného domu v Púchove. Je univerzálnou verejnou mestskou knižnicou. Všetkým Púchovčanom i záujemcom z regiónu zabezpečuje prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov. Jej zastaralý knižný fond sa ešte do konca tohto roka rozrastie o 280 nových knižných titulov na základe úspešného projektu „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla“, ktorý je financovaný z  Fondu na ochranu umenia. 

Vo fonde mestskej knižnice je dnes približne 30 000 zväzkov kníh, vo voľnom výbere približne 15 000 zväzkov. V knižničnom fonde sa nachádza detská literatúra, beletria i odborná literatúra. Na požiadanie čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, ktorý nie je vo fonde a to prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice. Knižnica odoberá aj dennú tlač, regionálne noviny a týždenníky, ktoré si môžu návštevníci knižnice prečítať.

Zámerom projektu „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla“ je nákup knižničného fondu, za účelom zvýšenia počtu čitateľov, riešenie nevyhovujúceho stavu v množstve kníh rozličných žánrov a nemenej významným prvkom je zvýšenie atraktívnosti mestskej knižnice. Cieľom projektu je doplnenie v súčasnosti už zastaralého knižničného fondu o nové tituly zo svetovej a slovenskej tvorby, náučnú a odbornú literatúru, literatúru pre deti a mládež a v neposlednom rade aj o tituly odporúčané ako povinné čítanie. Cieľovou skupinou je široké spektrum návštevníkov knižnice a čitateľov. Prioritou sú však deti, mládež a študenti púchovských škôl i škôl z regiónu. Podnietiť záujem o čítanie, vzhľadom k tomu, že púchovské deti sú v tomto smere podpriemerne gramotné a žiaľ, nenachádzajú motiváciu ani príklad u svojich rodičov. Pri výbere nových kníh budú zohľadnené potreby a záujmy čitateľov. Z finančných prostriedkov dotácie knižnica plánuje zakúpiť 400 knižničných jednotiek. Pôjde o literatúru pre deti a mládež ale i stále požadované tituly odporúčaného čítania. Pre dospelých čitateľov pribudnú nové romány, detektívne príbehy a oddychová literatúra. Fond náučnej a odbornej literatúry bude obohatený o publikácie rôzneho zamerania – vedy, umenia, ekonomiky, dejín i športu. Používatelia služieb knižnice všetkých vekových kategórií tak nájdu nové pramene pre svoje štúdium a poznávanie. Oddychová literatúra zase prispeje k zmysluplnému využitiu voľného času všetkých čitateľov, ktorí vyhľadávajú predovšetkým knihy na relaxáciu.

kniznica_knihy_web

Cieľovou skupinou projektu sú návštevníci a používatelia knižničných služieb mestskej knižnice. Ich okruh je rozmanitý od stálych pravidelných registrovaných čitateľov v počte 1 100. Z toho detí približne 230, detí do pätnásť rokov a mladých ľudí v počte štyristo. V neposlednom rade i ostatných návštevníkov knižnice – obyvateľov mesta a regiónu, ktorých je desať až dvanásť tisíc ročne.

Mestská knižnica V. Roya sa vo svojej kultúrno-výchovnej činnosti zameriava hlavne na prácu s deťmi a mládežou. Pre deti materských škôl a žiakov základných škôl pripravuje pravidelné besiedky o knihách a knižnici, rozprávkové dopoludnia s čítaním, besedy so spisovateľmi a rôzne hravo-náučné tematické akcie, ktoré vhodne dopĺňajú a rozvíjajú to, čo sa deti naučia. Nákupom knižničného fondu rozmanitého žánru plánuje prilákať do knižnice ďalších záujemcov a zvýšiť počet čitateľov.

Požadovaná suma podpory: 5 415 €
Schválená výška podpory: 3 100 €
Spolufinancovanie mesta: 164 €

Zo schválených finančných prostriedkov zakúpi mestská knižnica minimálne 280 kusov kníh rôzneho žánru. Projekt „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov
krídla“ vypracovala pracovníčka MsÚ Ing. Jana Vondrová v spolupráci s vedúcou knižnice Oľgou Rosinovou. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola podaná v apríli 2016. Finančné prostriedky boli poskytnuté na účet mesta 12. 10. 2016. Realizácia projektu – nákup knižničného fondu sa uskutoční do konca roka 2016.

Na základe materiálov Ing. Jany Vondrovej spracoval S. Flimmel