Spoločný pietny akt pri príležitosti Pamiatky zosnulých

263

V utorok 1. novembra sa konala na púchovskom cintoríne ekumenická pobožnosť ku Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých, na ktorej sa k zhromaždeným občanom prihovorili predstavitelia Rímsko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a. v. a primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek:

„Začiatok novembra patrí každoročne spomienkam na našich najdrahších. Práve tu na miestach ich večného odpočinku sa spoločne stretávame – príbuzní, priatelia, rodiny blízke i vzdialené, aby sme do svetla horiacich sviec vložili našu úctu a lásku k nim. V piete a tichu spomíname na svojich najbližších. V myšlienkach nám prebehnú chvíle zviazané s láskou, pretože nikdy nezabúdame, čo sme spolu s nimi prežili a čo pre nás znamenali. Práve naše spomienky na nich a naše modlitby nám umožňujú byť stále s nimi, pretože ostanú navždy v našich srdciach.
Z pohľadu evidencie, ktorú mesto Púchov sleduje môžeme povedať, že k 1. novembru 2016 v našom meste svoju životnú púť pretrhlo tento rok 153 občanov. Pri porovnaní tohto údaja s počtom 171 narodených detí za to isté obdobie, čo je dobrým signálom z pohľadu nárastu obyvateľov nášho mesta.
Mesto Púchov bude naďalej vyvíjať snahu, aby tieto priestory – dom smútku i samotný cintorín – boli dôstojným miestom nielen pre rozlúčku so zosnulými, ale aj miestom plným pokoja a lásky, kde sa môžeme ponoriť do vnútorných spomienok a modlitieb. A preto mesto Púchov pristupuje v poslednom období k pravidelným orezom konárov stromov na cintorínoch, aby sa nepoškodzovali pomníky, k výrezu suchých čerešní v novej časti cintorína, ktoré budú nahradené vhodnými drevinami. Mesto pristúpi aj k oprave hlavného kríža a doplneniu mobiliáru, stoličiek a lavičiek na cintoríne v miestnej časti Horné Kočkovce.
Dnešný deň je charakteristický výnimočnou spolupatričnosťou nás všetkých. Vďačnosť tým, ktorí už nie sú medzi nami a vzdanie im úcty, znamená vážiť si život. A kým sa nájde len jeden jediný človek, ktorý za nás zapáli sviecu (a nielen v tento čas), tak nevymrieme. Pretože to je znakom lásky a večnosti.“

Kaplán púchovskej RK farnosti Mgr. Jozef Šimún vo svojom príhovore uviedol: „Cirkev tvoríme nielen my, ktorí sme pokrstení a žijeme tu na Zemi, ale Cirkev tvoria aj všetci tí, ktorí nás už predišli do večnosti, ktorí zomreli v nádeji Krista, vo večný život a ktorých Pán Boh uznal za hodných, aby mohli raz prísť k nemu, ako aj tí, ktorých už prijal k sebe. My, čo žijeme na tomto svete tvoríme Cirkev putujúcu, pretože ešte len putujeme týmto pozemským životom, ešte sme nedosiahli cieľ nášho putovania. Potom je Cirkev oslávená – to sú všetci tí, ktorí sú v nebi. To sú vlastne tí, ktorých slávime dnes túto slávnosť Všetkých svätých, ktorí už môžu prežívať tú večnú radosť, ktorú Sväté písmo opisuje slovami: To ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Je to kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja, kde už nie je ani plač ani smútok, iba večná radosť v Duchu svätom.“

Evanjelický kňaz Mgr. Ondrej Rišiaň okrem iného povedal: „Zastavme sa nielen pri hroboch tých, ktorí sú nám najbližší, ale aj tých, ktorí sú nám rodovo, či časom vzdialení. Možno budeme iba my jediní, čo sa zastavíme a vzdáme úctu. Spomínanie je dôležitý jav pre nás. To, čo mŕtvi zanechávajú, je spomienka. Jeden múdry človek povedal, že milovať je akoby si povedal tomu druhému: Ty nezomrieš, ty nezomrieš pre mňa, ty nezomrieš vo mne… Aj keď naše spomínanie nie je dokonalé, Božia pamäť je večná a dokonalá. Z nej nikto nevypadne. Tá Božia pamäť dáva zasľúbenie všetkým nám.“

Okrem slov kňazov a modlitieb zhromaždených veriacich zazneli aj piesne Kdes´moje spasenie, Ó Ježišu, k Tebe prichádzam, Ježišu, drahý poklad môj a Keď slnka jas a svetlo hviezd.
Spracoval S. Flimmel

cintorin_spomienka2_web