Environmentálne výzvy mesta sú definované

591
ilustračné foto/www.follettopensapulito.it

 Formulovať víziu v oblasti životného prostredia mesta na najbližších sedem rokov – to bol cieľ dvoch zasadaní komisie pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov na roky 2015 – 2022.

 Členov Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania a odborných pracovníkov mestského úradu pri spomínaných rokovaniach doplnili Ivan Čvirik zo spoločnosti Ledrov, Ján Krajčovič z Podniku technických služieb mesta Púchov (v otázkach nakladania s odpadmi), Gabriela Támová z CVČ Včielka (environmentálna výchova a vzdelávanie) a vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie Iveta Kmošenová.

Komisia definovala výzvy a reagovala na problémy vo sfére životného prostredia, akými sú dôsledky klimatických zmien, dopravné zaťaženie a s tým spojený hluk a tlak na budovanie parkovísk, miznúca druhová biodiverzita, znehodnocovanie pôdy, ovzdušia a vodných zdrojov či nárast množstva odpadov. Na základe toho vznikol pomerne detailný a cielený návrh opatrení, respektíve projektov pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov v období rokov 2015 – 2022, týkajúci sa napr. pasportizácie, výsadby, starostlivosti a rekonštrukcie mestskej zelene, udržiavania vodných tokov, zachytávania a využívania dažďovej vody, vybudovania separačnej haly a triediacej linky, likvidácie čiernych skládok a kuchynského odpadu, dobudovania kompostárne na zeleň, zberného dvora, cyklotrás a oddychových zón pri Váhu a Bielej vode či environmentálnej výchovy obyvateľstva.

Do navrhovaných aktivít boli zapracované aj požiadavky a myšlienky približne sto sedemdesiatich občanov mesta, ktorí využili možnosť vyjadriť svoj názor ohľadne stavu mesta prostredníctvom dotazníkov pre verejnosť: „Z hľadiska životného prostredia sa obyvatelia vyjadrovali v zásade pozitívne najmä smerom k zeleni a oddychovým zónam v meste. Na druhej strane kritizovali, že by takýchto vecí, ktoré sú pre spokojný život občana dôležité, chceli mať viac na okolí i vo vnútri mesta. Dotazníky budú určite dôležitou súčasťou PHSR mesta.“ povedal predseda komisie Miroslav Kubičár.

V novom PHSR budú okrem stratégií environmentálnej komisie zapracované aj návrhy ďalších troch komisií – sociálnej, hospodárskej a kultúrno-športovej.

-lef-