Informácie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky

61

INFORMÁCIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024 voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024 voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 h.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Platná právna úprava pre voľby prezidenta Slovenskej republiky neumožňuje voľbu poštou.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu (cestovného pasu) a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia (podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený).

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

VOLIČI SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ OBČIANSKEHO PREUKAZU

Volič s trvalým pobytom na Slovensku je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak chcete požiadať o jeho výmenu, návštevu oddelení dokladov zbytočne neodkladajte. V prípade, že si volič v čase konania volieb vybavuje nový občiansky preukaz, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru. Upozorňujeme, že volič s trvalým pobytom v SR nemôže použiť na preukázanie totožnosti cestovný pas, prípadne vodičský preukaz.

Hlasovací preukaz

Mesto vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať mesto svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu už len osobne – na pracovisku evidencie obyvateľov – ohlasovni Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, a to najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 22.3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5.4. 2024) v úradných hodinách. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Podávanie žiadostí na prenosnú volebnú schránku

Občania, ktorí sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť hlasovania vo volebnej miestnosti a majú záujem využiť svoje hlasovacie právo, aby sa nahlásili na mestskom úrade do piatka 22.03.2024 počas úradných hodín. Členovia volebných komisií ich v deň volieb navštívia s prenosnou volebnou schránkou.

Požiadať o voľbu pomocou prenosnej volebnej schránky je možné počas volebného dňa 23.3. 2024 priamo vo volebnej miestnosti volebného okrsku, kde je volič zapísaný v zozname voličov alebo telefonicky na tel. č. +421 42 465 08 22. Volič, ktorý sa v deň konania volieb nezdržiava v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu a požiadal o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky hlasuje na základe hlasovacieho preukazu.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 23.3. 2024 a 6.4. 2024

Pre voľby prezidenta SR bolo v meste Púchov zriadených 18 volebných okrskov:

1. ZŠ J. A Komenského
2., 3., 4. ZŠ Mládežnícka
5., 6. Klub mladých CVČ
7. ZŠ J. A. Komenského
8., 9., 10. ZŠ Gorazdova
11. Volejbalová športová hala, MŠK
12. ZŠ Slovanská
13. Spojená škola (bývalá budova FPT)
14. Zväzarm (Nové Nosice)
15. Budova občianskeho výboru (stará škola), Nosice
16. Budova občianskeho výboru Vieska-Bezdedov
17. Budova občianskeho výboru Ihrište
18. Kultúrny dom Hoštiná

V dňoch od 15.2. 2024 do 27.2. 2024 prebiehalo doručovanie do každej domácnosti jedno Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta SR. V prípade, že si chce volič overiť, kde bude môcť voliť, prípadne získať iné informácie k voľbám, môže tak urobiť:

– osobne na Mestskom úrade v Púchove, Štefánikova 821/21, na č. d. 14 – Evidencia obyvateľstva,

– telefonicky na čísle: +421 42 465 08 22, alebo +421 42 465 08 33,

– elektronicky na e-mail: volby@puchov.sk

Voličom s trvalým pobytom Púchov (Púchov, Štefánikova 821/21) oznamujeme, že miestom konania volieb je pre nich volebný okrsok č. 8 (ZŠ Gorazdova).

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava

2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda

3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača

4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava

5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica

7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava

8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava

9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava

10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica

11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

Zuzana Brindzová, Mestský úrad Púchov
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel