Katalóg nebezpečenstiev pre vlastný vodný zdroj

385

Ústav verejného zdravotníctva vytvoril a zverejnil „Príručku pre vytvorenie programov monitorovania“, ktorá je určená dodávateľom pitnej vody ale aj občanom s vlastným pitným zdrojom. Obsahuje Katalóg nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí pre vlastný vodný zdroj:

  1. Okolie vlastného vodného zdroja (ktoré môže ovplyvniť kvalitu vlastného zdroja) – prienik kontaminácie z poľnohospodárskej, stavebnej, ťažobnej a rekreačnej činnosti; prítomnosť staníc pohonných hmôt, kanalizačných potrubí a žúmp; chov hospodárskych zvierat; prírodné katastrofy; klimatické zmeny; skládky odpadov; vandalizmus.
  2. Úprava vody – nedostatočný návrh technológie úpravy vody vzhľadom na kvalitu surovej vody; nevhodný postup údržby; nesprávne dávkovanie, manipulácia a skladovanie chemikálií.
  3. Doprava vody – nevyhovujúce vodovodné potrubia z dôvodu veku alebo materiálu, prasknutie a poruchy potrubí, uvoľňovanie materiálov, prienik znečisťujúcich látok, tvorba inkrustov a biofilmov, stagnácia vody v potrubiach.
  4. Miesto spotreby – nevhodné výrobky z dôvodu veku a typu materiálu, doúprava vody, nevhodné umiestnenie miesta spotreby.
  5. Kontrola kvality vody – nesprávny výber odberných miest na kontrolu kvality, nevhodný rozsah sledovania, nesprávny odber vzoriek vody.
  6. Stav objektov a zariadení, ich údržba a čistenie – poškodenie objektov, porucha čerpadla, nasatie znečistenia čerpadlom, usadeniny, biofilmy, nevyhovujúci stav z dôvodu opotrebovania (vek, materiál), nedostatočná údržba a čistenie, vandalizmus.

Zdroj: UVZ, foto: pixabay.com