Mestskí policajti majú viac kompetencií

604

Od 1. decembra 2019 sú na Slovensku účinné novely zákonov o cestnej premávke, obecnej polícií a o priestupkoch, kde mestským policajtom pribudli viaceré kompetencie.

K základným úlohám mestských policajtov pribudlo okrem iného aj oprávnenie využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom zákona o ochrane osobných údajov. Viac oprávnení majú aj v prípade kontroly taxikárov a pri prehliadke zadržaných. Zmenou prešli aj základné úlohy príslušníkov obecnej a mestskej polície pri objasňovaní priestupkov. Došlo k rozšíreniu právomocí mestskej polície pri riešení porušenia príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia.

Na zmeny v kompetenciách sme sa opýtali náčelníka Mestskej polície v Púchove Mária Martinku:

K oprávneniam polície napríklad pribudlo aj zastavovanie vozidiel, ak vodič spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Zároveň príslušníci sú oprávnení zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, alebo je to v záujme záchrany života a zdravia osôb alebo majetku alebo to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Parkovanie na chodníkoch a na zakázaných miestach. Tu by som chcel upozorniť na zmenu v zákone o cestnej premávke, ktorou bola zakázaná jazda po chodníku. Vozidlo môže parkovať na okraji chodníka priľahlého k ceste za dodržania ostatných ustanovení (napr. ponechanie voľnej šírky chodníka najmenej 1,5 m a pod.). Porušenia príkazov, zákazov, neoprávneného vstupu alebo otáčania vozidiel. Jazda na červenú, nezastavenie na stopke, alebo aj možnosť prehľadania osoby. Aj týmto sa môžu zaoberať príslušníci mestskej polície. Ide o činnosti alebo riešenie priestupkov, v ktorých donedávna konať nemohla, resp. mohla konať s určitými obmedzeniami. Výhradné právo v tom mala, v zmysle zákona, len štátna polícia. Veci sa ale zmenili a mestským policajtom aktuálne pribudli nové kompetencie.

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu. Kontrolovať sa budú napr. preukaz vodiča taxislužby, kópie koncesie, nedodržanie tarifných podmienok, neumiestnenie základnej sadzby cestovného na určených miestach alebo správne označenie vozidla taxislužby.

Aké ďalšie zmeny prináša novela zákona okrem zmien pri riešení dopravných priestupkov?

Príslušníci mestskej polície už po novom môžu u ľudí vykonať prehliadku osoby. Donedávna to bolo možné len vtedy, ak prichytili páchateľa priamo pri čine. Ide o tzv. bezpečnostnú prehliadku, na ktorú mala mestská polícia oprávnenie aj pred novelou zákona o obecnej polícii. Pred novelou však mohli príslušníci obecnej polície túto prehliadku vykonať len u zadržanej osoby, novela rozšírila túto možnosť aj na osobu predvádzanú.

Ku všeobecným oprávneniam pribudlo aj oprávnenie presvedčiť sa či ten, koho príslušníci zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie. Takú vec môžu osobe odobrať. Odobratú vec alebo zbraň príslušník odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou alebo predvedenou osobou. Príslušníci MsP môžu prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície alebo obce.

Mestským policajtom oproti minulosti pribudla aj ďalšia novinka – rozšírenie oprávnení mestskej polície o oprávnenie využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku. Doteraz to zákon neumožňoval celkom jednoznačne. Argumentom pre zavedenie tejto možnosti bolo zvýšenie ochrany oboch strán, či už policajtov, alebo priestupcov. Myslím si, že to policajtom uľahčí dokazovanie priestupku, keďže v mnohých prípadoch dokazovanie zo strany mestskej polície bolo problematické.

Aké tresty môže mestská polícia použiť podľa nových pravidiel?

Po novom môžu pokutovať vodičov pri rôznych porušeniach zákona o cestnej premávke. Za priestupok spáchaný závažným spôsobom podľa zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke ako je napríklad nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo signalizačným zariadením, vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase keď je to zakázané, zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pod. môže byť príslušníkmi mestskej polície udelená bloková pokuta do výšky 150 eur.

Slavomír Flimmel