Očkovací kalendár na rok 2018 – zvýšené riziko nákazy

245

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. zverejnili Očkovací kalendár na rok 2018, v ktorom sú uvedené základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

Tuberkulóza

Očkovanie proti tuberkulóze je povinné pre tuberkulín negatívne kontakty osôb s aktívnou formou tuberkulózy po trojmesačnej preventívnej chemoterapii, ak tuberkulínový test zostáva negatívny, ako aj u ďalších tuberkulín negatívnych osôb (deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov a deti v azylových zariadeniach, ktoré na území Slovenskej republiky nesprevádza ich zákonný zástupca, deti cestujúce na pobyt dlhší ako jeden mesiac do krajín s vysokým výskytom tuberkulózy, deti z diagnostických ústavov a pri nástupe do ústavov sociálnej starostlivosti a deti s drogovou závislosťou).

Chrípka

Očkovanie proti chrípke je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre deti od šiestich mesiacov života do 12 rokov, osoby 59-ročné a staršie, osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

Vírusová hepatitída typu B

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je povinné pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusovú hepatitídu typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti vírusovej hepatitíde typu B; novorodencov HBsAg pozitívnych matiek; osoby pripravované na dialýzu alebo dialyzované osoby, ak neboli očkované pred dialýzou; osoby pripravené na transplantáciu orgánov; žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky; osoby vystavené riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní; osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a deti, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene; hemofilikov; diabetikov; osoby s cystickou fibrózou; intravenóznych narkomanov; homosexuálov; promiskuitné osoby.

Pneumokokové invazívne ochorenia

Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je odporúčané pre osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami, osoby pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou, osoby 59-ročné a staršie.

Tetanus

Očkovanie proti tetanu je povinné pre osoby na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní. Očkuje sa pri úrazoch, pri poraneniach a pri nehojacich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.

Vírusová hepatitída typu A

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je povinné pre osoby v priamom kontakte s chorou osobou s vírusovou hepatitídou typu A na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene a pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

Hemofilové invazívne nákazy

Očkovanie proti hemofilovým invazívnym nákazám je odporúčané pre osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

Meningokokové infekcie

Očkovanie proti meningokokovým infekciám je povinné pre osoby v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Očkovanie proti meningokokovým infekciám je odporúčané pre osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

Besnota

Očkovanie proti besnote je povinné pre osoby poranené besným zvieraťom alebo zvieraťom podozrivým z besnoty, alebo neznámym zvieraťom na základe posúdenia charakteru kontaktu s takým zvieraťom.

HPV

Očkovanie proti infekciám spôsobeným onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi sa odporúča pre dievčatá v 13. roku života.

Zdroj: uvz.sk, foto: pixabay.com