Poďakovanie členom DHZ za pomoc

184

V stredu 22.5. 2019 počas neutíchajúceho dažďa ma Ing. Pavol Cích, jeden z majiteľov garáží na Námestí slobody (za kostolom), s ktorým už dlhšie riešime problematiku potreby odvodnenia plochy pred uvedenými garážami, telefonicky informoval o opätovnej vysokej hladine vody. Nakoľko sme mali k dispozícii aktuálne fotky a práve v tom čase naplánované stretnutie výboru mestskej časti č.4, zhodou okolností práve v priestoroch Hasičskej zbrojnice, prejednali sme tento problém s pánom predsedom DHZ Jozefom Ridzikom, ktorý k nemu pristúpil naozaj príkladne a akčne. Pár minút na to prišla spätná pochvalná reakcia Ing. Cícha. Prikladáme fotodokumentáciu toho, ako pán Ridzik s jeho kolegami odčerpávali a odčerpali zdvihnutú hladinu. Voda siahala až na prah niektorých garáži. Dve čerpadlá o celkovom výkone 2.000 litrov/hodinu odčerpávali vodu cca hodinu. Napokon sa hasičom podarilo znížiť hladinu na únosnú mieru (tiež priložené foto). Keby mali k dispozícii ešte špeciálny priemyselný vysávač, po ktorom túžia, ako viem od pána predsedu, dokázali by odsať vodu aj z tých „zbytkových“ 5-7 cm, prípadne odsávať vodu až z hĺbky 9 m. Verím, že časom sa nám v meste podarí zabezpečiť im aj túto časť techniky, pre skvalitňovanie života a možné krízové situácie kohokoľvek z nás. Nateraz vyslovujem aspoň veľké poďakovanie spomínaným členom DHZ za rýchlu a účinnú pomoc. Rovnako sa teším z ústretovosti Mesta Púchov a poslancov MsZ, s ktorými sa nám na poslednom MsZ podarilo schváliť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na odvodnenie spomínaných plôch garáží. Aj táto udalosť je dôkazom toho, že je to veľmi potrebné.

Mika Vargová