Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli na svojom druhom zasadnutí

485

V stredu 28. februára 2018 sa v púchovskom divadle zišli poslanci mestského zastupiteľstva.

Zasadnutie viedol primátor mesta Rastislav Henek. Na rokovaní zastupiteľstva bolo prítomných všetkých devätnásť poslancov. V prvom bode sa poslancom predstavil kandidát na konateľa spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Ing. Tibor Luhový. Po jeho vypočutí a krátkej diskusii poslancov bol väčšinou 17 hlasov schválený do funkcie konateľa.

V ďalších bodoch rokovania informovala hlavná kontrolórka mesta Ing. Marta Kavecká o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Púchov za rok 2017.

Správa o stave Mesta Púchov za rok 2017

Jedným z hlavných bodov rokovania zastupiteľstva bola Správa o stave Mesta Púchov za rok 2017. Primátor mesta Rastislav Henek tentoraz rozsiahlu Správu nečítal, len vyzval poslancov k diskusii o písomne predloženom materiály. Poslanci bez pripomienok jednomyseľne zobrali Správu na vedomie. Plné znenie Správy o stave Mesta Púchov za rok 2017 prinášame na str. 11-17.

Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Lucia Pružinská predložila návrh úpravy rozpočtu Mesta Púchov na rok 2018 a návrh na čerpanie rezervného fondu Mesta Púchov. V diskusii vystúpil občan M. Faktor, ktorý spochybnil cenu minuloročného nákupu závesných kvetináčov a žiadal opravu chodníka na Hollého ulici. Poslanci ďalej schválili zverenie majetku Mesta Púchov do správy rozpočtovým organizáciám – išlo najmä o rekonštrukčné práce na základných školách Gorazdovej, Komenského a Slovanskej vykonané v uplynulom období.

Spoločnosti Slovak Telekom a Orange chcú v meste položiť optické káble

Veľmi dôležitým bodom rokovania bolo rokovanie o návrhu udeliť súhlas Mesta Púchova ako vlastníka pozemkov k územnému konaniu uloženia optických káblov, ktoré predkladali Ing. Miroslav Svorada a Ing. arch. Daniela Šicová.

Slovak Telekom, a.s. žiada súhlas za účelom realizácie líniovej stavby, ktorá má zvýšiť kapacitu poskytovaných telekomunikačných služieb v intraviláne mesta na uliciach Štefánikova, Royova, Požiarna, Moravská, Komenského, Námestie Slobody, Hoštinská, Okružná, Mládežnícka, Chmelinec, v lokalite Pod Lachovcom. Realizácia prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy 25x60cm a pretlaku miestnych komunikácií. Ide o tri trasy v dĺžke 12,5 km.

Orange Slovensko, a.s. žiada súhlas k realizácii trasy HDPE trubiek, ktoré sprostredkujú prepojenie existujúcich trás cez lokalitu bytových objektov a vybraných objektov občianskej vybavenosti a komerčných objektov v časti mesta sídlisko Stred, Za Cintorínom, Športovcov v celkovej dĺžke výkopov 11,9 km z dôvodu nedostatočného pokrytia územia mesta poskytovanými službami. Poslanci po rozsiahlej diskusii predložený materiál schválili.

 

Informácia o investičných akciách mesta a správy mestských spoločností

Po obedňajšej prestávke Ing. Miroslav Svorada predložil poslancom žiadosť o poskytnutie dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky v programe: „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ na projekt „Multifunkčné ihrisko, Púchov – Horné Kočkovce“ vo výške 40.000€. Poslanci schválili spolufinancovanie tohto projektu v minimálnej výške 5% z celkového rozpočtu. Vedúci oddelenia výstavby tiež predložil zastupiteľstvu Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov. Mestské zastupiteľstvo informáciu vzalo na vedomie podobne ako aj správy mestských spoločností, mestského úradu a mestskej polície.

 

Schválenie dotácie, zvolenie prísediacich sudcov a diskusia

Poslanci schválili dotáciu na zabezpečenie projektu „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách“, ktorý sa bude realizovať v materských školách mesta Púchov v roku 2018 v sume 20.400€. Zastupiteľstvo zvolilo prísediacich na Okresnom súde v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2018 – 2022 nasledovných občanov: Mgr. Miroslavu Lapšovú, Antóniu Gabkovú, Alenu Hudákovú a Irenu Kováčikovú.

V diskusii okrem poslancov vystúpili občania J. Pěntka, J. Ráček, D. Krištof, M. Mišún a R. Varga. Témou príspevkov bola návšteva prezidenta republiky A. Kisku, situácia v Púchovskej televízii, kauza Dokupil a výhrady voči zastupovaniu primátora mesta jeho manželkou na kultúrnych podujatiach mesta. Poslanec M. Kubičár sa zaujímal o pracovné zaradenie bývalej prednostky mestského úradu. Primátor mesta informoval poslancov, že JUDr. Eva Kvocerová sa vzdala svojej funkcie zo zdravotných dôvodov a je z týchto dôvodov dlhodobo  práceneschopná.

Text a foto: Slavomír Flimmel