Poslanci predĺžili možnosť mesta uchádzať sa o čerpanie európskych financií na investičné projekty do r. 2020

425
Ilustračný obrázok

Na štvrtok 5. novembra zvolal primátor mesta Rastislav Henek mestské zastupiteľstvo s jediným bodom programu: Zaradenie Mesta Púchov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie pre programové obdobie 2014 – 2020 a implementáciu stratégie komunitne vedeného miestneho rozvoja (CLLD) na svojom území.
Pozmeňujúce návrhy na doplnenie programu predložili poslankyňa Jarmila Andreánska a poslanec Miroslav Kubičár. Ten žiadal rozšíriť program o body rôzne a interpelácie: „Toto je principiálna otázka. Body rôzne a interpelácie tam musia byť povinne, pretože tak hovorí rokovací poriadok.“ Obaja poslanci ďalej žiadali o informácie ohľadom postupu komisie na kontrolu verejného obstarávania pri výmene radiátorov na ZŠ Mládežnícka, o priebehu výberového konania na konateľa spoločností Medial a dôvodoch jeho zrušenia a o dôvodoch vyhlásenia výberového konania na konateľa Mestského Bytového podniku.

Jednotlivé návrhy na doplnenie programu väčšina poslancov nepodporila, budú však v programe zasadania mestského zastupiteľstva 10. decembra. Novembrové zastupiteľstvo tak ostalo pri pôvodnom jedinom bode, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Zaradenie Púchova do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie pre programové obdobie 2014 – 2020 mestu zabezpečí kontinuitu možnosti uchádzať sa o čerpanie financií na investičné projekty z veľkej miery dotovaných Európskou úniou: „Pôjde o chodníky, nové detské ihriská, úpravu zelených plôch, rekonštrukciu cintorínov a objektov patriacich mestu.“ dodal primátor Rastislav Henek.