Pouličné osvetlenie má výrazný vplyv na bezpečnosť

194

Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume pýtalo primátorov a starostov na to, aký vplyv má podľa nich pouličné osvetlenie na bezpečnosť v samosprávach.

ZMOS okrem iného zaujímalo, či sa v katastri samosprávy vyskytujú verejné miesta (ulice, námestia), ktoré v noci predstavujú pre obyvateľov zvýšené bezpečnostné riziko oproti ostatným verejným miestam.

Podľa 82,3% primátorov a starostov má verejné osvetlenie hlavný vplyv na bezpečnosť v uliciach. Celkovo 15% je presvedčených, že má iba menší vplyv na bezpečnosť. O žiadnom vplyve na bezpečnosť je presvedčených iba 1,2% respondentov. Podľa 0,2% primátorov a starostov verejné osvetlenie v noci podporuje kriminalitu a iné postoje uviedlo zvyšné 0, 8 % opýtaných.

Sú priechody osvetlené?

Aj to sledoval prieskum ZMOSu. Podľa 40,3% opýtaných sú v ich samosprávach priechody pre chodcov, ktoré nie sú osvetlené. Celkovo 22,6% konštatovalo, že má osvetlené všetky priechody. Iba niektoré priechody má osvetlených 16% samospráv. Na otázku nevedelo odpovedať 4,8% primátorov a starostov.

Reflexné prvky sú nevyhnutné

Jedna z otázok, na ktorú odpovedali štatutárni predstavitelia miest a obcí sa týkala toho, či považujú nosenie reflexných prvkov na oblečení – vzhľadom na podmienky v samospráve kvôli stavu chodníkov, priechodov pre chodcov a podobne, počas tmy za nevyhnutné.

„Áno, je to nevyhnutné“ – odpovedalo 69,1% primátorov a starostov. Podľa 22,1% je to nevyhnutné, ale iba v niektorých častiach obce, či mesta. Ďalších 4,6% si myslí, že nikde v samospráve to nie je nevyhnutné a 4,3% sa nevedeli vyjadriť.

Prieskum bol realizovaný v čase od 25. novembra 2019 do 15. januára 2020 na vzorke 518 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. Druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny.

Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Foto: Slavomír Flimmel