Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

113

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/ zvolávam MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2022 (pondelok) o 9.00 hod. v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála.

PROGRAM:

1. Zloženie sľubu poslanca

2. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov

4. Správa č. 4/2022 z kontroly hospodárenia v Materskej škole Požiarna 1292, Púchov na vybranej vzorke, za kontrolované obdobie I. polrok 2022

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na I. polrok 2023

6. Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2023

7. Rozpočet Mesta Púchov na rok 2023 a výhľad na roky 2024 a 2025, písomné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

8. Pokračovanie bezplatnej mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov

9. Návrh – VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov

10. Návrh – VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov

11. Návrh – VZN č. 10/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

12. Návrh – VZN č. 11/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Púchov pre rok 2023

13. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Púchov

14. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Púchov

15. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – december 2022

16. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2021/2022

17. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

18. Predaj, kúpa

19. Nájom

20. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

21. Rôzne

22. Interpelácie

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta