Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

81

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/ zvolávam MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 (štvrtok) o 9.00 hod. v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála.

PROGRAM:

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov

3. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2022, hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2022, písomné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu za rok 2022

4. Správa č. 1/2023 z kontroly vybratých dotácií poskytnutých Mestom Púchov na základe schváleného a upraveného rozpočtu Mesta Púchov pre rok 2022

5. Protest prokurátora č. Pd 34/23/3306-2 proti VZN č. 12/2019 o využívaní verejných priestranstiev na území Mesta Púchov

6. Návrh – VZN č. 2/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Púchov

7. Návrh – VZN č. 3/2023 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v meste Púchov

8. Návrh – VZN č. 4/2023 o symboloch mesta Púchov a ich používaní

9. Návrh – VZN č. 5/2023 o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Púchov

10. Návrh – VZN č. 6/2023 o podmienkach a spôsobe poskytovania sociálnych služieb a sume úhrady na území mesta Púchov

11. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach

12. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – apríl 2023

13. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

14. Prevody a nájom z dôvodov hodných osobitého zreteľa

15. Prevody, nájom a ostatné

16. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

17. Rôzne

18. Interpelácie

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel