Predvianočné mestské zastupiteľstvo v znamení schváleného rozpočtu i pomoci Púchovčanom

145

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2020 naposledy v stredu 9.12.2020 v priestoroch Divadla Púchov, na ktorého rokovaní poslanci schválili rozpočet na rok 2021 i investičné zámery v jednotlivých volebných obvodoch mesta, ako aj ďalšie odporúčané návrhy, ktoré odzneli už na novembrovom zasadnutí mestskej rady.

V predvianočnom čase zvolané Mestské zastupiteľstvo v Púchove sa zišlo v počte 14 prítomných poslancov z celkového počtu 19. Tí jednohlasne schválili rozpočet na rok 2021 v celkovej čiastke príjmov 21.499.936 eur a výdavkov 21.499.549 eur.

V nadväznosti na schválený rozpočet, poslanci odsúhlasili investičné zámery do nasledujúceho kalendárneho roka vo výške 1.192.000 eur. Čerpanie v rámci investičných zámerov na rok 2021 prebehne v dvoch etapách – v prvom polroku vo výške 668.000 eur, v druhom polroku vo výške 524.000 eur. Z investičných zámerov sa má jednať napríklad o riešenie križovatky Janka Kráľa, rekonštrukciu detského ihriska pri ZŠ Mládežnícka i realizáciu 5 „Hniezd“ – stojísk s polopodzemnými kontajnermi, rekonštrukciu vnútrobloku na Ulici F. Urbánka, rekonštrukciu oplotenia cintorína v mestskej časti Hrabovka, rekonštrukciu na Ulici T. Vansovej v mestskej časti Horné Kočkovce, realizáciu I. etapy chodníka v mestskej časti Nové Nosice, rekonštrukciu cesty v mestskej časti Ihrište a opravu komunikácie na Vieske-Bezdedov. V spoločných investíciách sú zahrnuté: rekonštrukcia zasadačky na Mestskom úrade Púchov a doplnenie časti žalúzií v Divadle Púchov.

Schválený bol aj Návrh VZN č. 13/2020 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov – o ktorého zmenách v poplatkoch informovalo mesto Púchov po zasadnutí mestskej rady.

Na základe uvedeného poslanci schválili Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 20 eur. Upravená výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ počas prázdninovej činnosti bude predstavovať sumu 40 eur. Ak dieťa nebude v materskej škole celý mesiac, zákonný zástupca uhradí pomernú časť mesačného príspevku podľa týždňov, kedy bude dieťa prihlásené na činnosť v materskej škole podľa vopred oznámeného harmonogramu otvorených materských škôl počas leta. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD), je príspevok zákonného zástupcu žiaka stanovený mesačne sumou 10 eur.

Vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniela Gabrišová ďalej predkladala Návrh VZN č. 14/2020 o podmienkach a spôsobe poskytovania sociálnych služieb a sume úhrady na území mesta Púchov. Ako uviedla: „Jedná sa o prvé takéto všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom sú zahrnuté kompletne všetky, a teda i nové, sociálne služby, ktoré mesto Púchov svojim občanom poskytuje.“ Predmetné VZN zahŕňa dve nové sociálne služby – prepravnú službu (sociálny taxík) a odľahčovaciu službu pre FO, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“). Účinnosť nadobúda VZN od 1. 1. 2021.

Prepravnú službu (sociálny taxík) mesto Púchov zabezpečí pre fyzickú osobu (FO) s trvalým alebo s prechodným pobytom na území mesta Púchov, v súlade s § 42 zákona o sociálnych službách, s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, a taktiež pre FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priznanú odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Predmetná služba bude poskytovaná motorovým vozidlom mesta Púchov v pracovných dňoch obvykle v čase od 6:30 hod. do 14:30 hod. s cieľom cesty nielen na území mesta Púchov. Objednať si prepravnú službu bude môcť FO vždy najmenej 24 hodín vopred a to osobne alebo telefonicky konkrétnemu dispečerovi sociálneho taxíka. Výška úhrady za prepravnú službu je 1 € na území mesta Púchov a za každý km mimo územia mesta Púchov 0,50 €.

Druhá novinka, odľahčovacia služba, bude poskytovaná pre fyzické osoby, ktoré opatrujú, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Ako sa píše vo VZN č. 14/2020, cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie tejto služby, žiadosť o poskytovanie tejto služby musí FO podať mestu Púchov 14 dní pred dňom začatia poskytovania služby.

Odporúčaným Návrhom VZN č. 17/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Púchov č. 2/2012 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Púchov, bolo poslancami jednohlasne schválené navýšenie limitu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky o 30 eur. V praxi to znamená, že od 1.1.2021 bude jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytnutá jednotlivcovi maximálne do výšky 100 eur, čo je zmenou oproti doposiaľ platnej maximálnej výške 70 eur.

Zmeny v podávaní žiadostí a poskytovaní dotácií nastanú na základe schváleného VZN č. 20/2020 o poskytovaní dotácií v meste Púchov, ktoré opäť predkladala Daniela Gabrišová. Predmetný návrh bol prerokovaný aj na Komisii vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže. Predmetné VZN komplexne upravuje poskytovanie dotácií mestom Púchov, nie sú v ňom však zahrnuté rozhodovacie kompetencie jednotlivých orgánov mesta o výške dotácie, ktoré budú predložené na zasadnutí MsZ vo februári 2021 vo forme zásad. Konkrétne zmeny oproti doteraz platnej úprave uviedla poslankyňa Irena Kováčiková: „Prvou zmenou tohto VZN je, že žiadosti o dotácie budú môcť žiadatelia posielať iba raz za rok, a to do 31. 3., keďže doteraz platila možnosť posielania žiadostí dvakrát ročne. O podanej žiadosti o dotáciu mimo určeného termínu bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Druhou zmenou je maximálna výška poskytnutia dotácie, ktorá doteraz tvorila 90 percent z oprávnených nákladov. Toto VZN mení maximálnu výšku na 70 percent z oprávnených nákladov. O tom, kto bude rozhodovať o poskytnutí dotácií a podmienkach o ich výške, budú pojednávať pripravované Zásady, predložené poslancom na februárovom MsZ v nasledujúcom kalendárnom roku.“

Opätovne bol so zapracovanými zmenami, z predošlého MsZ stiahnutý, predložený Návrh: Zásady, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov. Stravovanie seniorov a ZŤP občanov za 1 euro je poskytovaná služba mesta Púchov v rámci sociálneho programu občanom mesta. Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla – obeda – stravníkovi v zariadení stravovania, podľa jedálneho lístka schváleného na príslušný týždeň vedúcim tohto zariadenia. Pozmeňovací návrh predložil poslanec Daniel Lako, ktorý navrhol, aby všetky žiadosti boli zoradené vzostupne, podľa výšky dôchodku, pričom stravovanie im bude poskytnuté len v prípade voľných kapacít v stravovacích zariadeniach. Poslanci predložený návrh zásad schválili spolu s pozmeňujúcim návrhom, na základe čoho budú môcť o túto službu požiadať seniori a ZŤP občania, ktorých dôchodok je nižší ako 490 eur (pôvodne táto čiastka predstavovala sumu 430 eur).

Vedúca Oddelenia dopravy a služieb Ivana Mikušcová predkladala Návrh VZN č.19/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2020 a č.14/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Púchov, v ktorom sa upravuje podmienka pri nákupe parkovacej karty PK typu A. Ivana Mikušcová predložila dôvodovú správu, v ktorej sa píše: „Rozhodujúcim, pre posúdenie či fyzická osoba má nárok na parkovaciu kartu typu A, je zaevidovaný trvalý pobyt FO v meste Púchov a skutočnosť, že táto osoba je zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla ako vlastník vozidla alebo ako oprávnený držiteľ vozidla.“ Prednostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová tiež uviedla, že v budúcom roku sa v meste Púchov uvažuje o elektronizácii predaja, kontroly a prevádzkovania parkovacích kariet, čo by malo priniesť zvýšený komfort a dostupnosť tejto služby pre občanov.

Na decembrovom MsZ bolo taktiež schválené uznesenie týkajúce sa investičného zámeru obstarania výstavby nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti v rámci realizácie stavby „Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy“ – Parkovisko a spevnené a ostatné plochy. Predmetný investičný zámer bol riešený už začiatkom roka na februárovom MsZ, avšak v tomto roku sa nepodarilo daný zámer úspešne realizovať z dôvodu neúspechu vypracovanej žiadosti externou spoločnosťou. Predmetom schvaľovania bol predmetný investičný zámer, prestavbou má vzniknúť 36 bytov, v každom objekte to bude 18 bytov. Financovanie sa uskutoční z finančných prostriedkov získaných buď kombináciou dotácie na rozvoj bývania z Ministerstva dopravy a výstavby SR, úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastnými finančnými prostriedkami, alebo v prípade neschválenia dotácie z MDV SR z úveru poskytnutého zo ŠFRB a vlastnými finančnými prostriedkami. Konkrétne podmienky financovania a zabezpečovania finančných prostriedkov ako i záväzkov s tým súvisiacimi, budú predmetom ďalšieho schvaľovania MsZ po ukončení procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby.

Z predvianočného rokovania mestského zastupiteľstva ďalej vyberá primátorka mesta Katarína Heneková: „V prvom rade musím uviesť, že som rada, že MsZ bolo uznášaniaschopné a že sa podarilo schváliť základný dokument mesta pre budúci rok, teda Rozpočet mesta na rok 2021. Na základe schváleného rozpočtu a plánu investícií môžeme pracovať na jeho plnení a príprave investičných prác tak, aby sa tieto mohli začať čo najskôr v budúcom roku realizovať. Poďakovanie patrí vedúcej ekonomického oddelenia Lucii Pružinskej, hlavnej kontrolórke Marte Kaveckej, predsedovi ekonomickej komisie Danielovi Lakovi a viceprimátorovi Lukášovi Ranikovi za spoluprácu pri príprave rozpočtu. Verím, že aj novinky v sociálnej oblasti budú prínosom pre tých najzraniteľnejších a osobne si myslím, že práve v súčasnej nepriaznivej situácii bude potrebné pomáhať Púchovčanom najmä v sociálnej sfére, a tak zriadenie „sociálneho taxíku“, či zvýšenie príspevku v hmotnej núdzi, alebo navýšenie hranice dôchodku pre možnosť uchádzať sa o príspevok na stravu – obed za 1 euro je, verím, pozitívnou správou.“

V závere mestského zastupiteľstva popriala primátorka Katarína Heneková všetkým prítomným pekné a príjemné sviatky a poďakovala im za spoluprácu v roku 2020, za podporu v časoch vyhrotených počas koronasituácie. Zároveň vyslovila želanie, aby sa opäť v roku 2021 stretli s poslancami zdraví a plní entuziazmu.

Laura Krošláková