Riešili kompostovanie odpadu zo školských jedální

116

Začiatok jarných prázdnin vedúce školských jedální okresu Púchov využili na spoločné stretnutie v priestoroch Materskej školy, Požiarna 1292/11. Ústrednou témou stretnutia bolo využitie elektrického kompostéra v podmienkach materskej školy.

Riaditeľka školy Katarina Tomanová s vedúcou školskej jedálne Oľgou Daniškovou podrobne popísali spôsob nadobudnutia kompostéra, jeho efektívne využitie v každodennej praxi. Vo svojom vystúpení sa zamerali na energetickú náročnosť a prevádzku takéhoto zariadenia s porovnaním tradičného odvozu biologického odpadu. Zároveň upriamili pozornosť aj na využiteľnosť výsledného produktu – kompostu vo vyvýšených záhonoch záhradnej časti materskej školy. Tému zakončili exkurziou do priestorov umiestnenia kompostéra a oboznámili sa s jeho reálnou obsluhou a prevádzkou. V priebehu podujatia účastníčky podujatia v neformálnych rozhovoroch využili prítomnosť Ing. Veroniky Hantákovej, PhD. z MsÚ Púchov na riešenie svojich otázok z oblasti odpadového hospodárstva.

Okrem hlavnej témy boli pre vedúce školských jedální pripravené aj aktuálne informácie z oblasti FLEXI stravovania aj s konkrétnymi pripomienkami k jeho spracovaniu v podaní Mgr. Marty Sršňovej z OÚ – odboru školstva Trenčín. Slávka Jágriková, vedúca Školskej jedálne zo ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov odprezentovala s odborným komentárom priebeh a čiastkové výsledky jeho mesačného testovania v podmienkach základnej školy. Podujatie patrí do realizácie aktivít Školského úradu Púchov v oblasti stravovania a v jeho závere Mgr. Češková poďakovala všetkým za aktívnu účasť v jeho priebehu.

Zdroj: MsÚ Púchov