Rok 2017 priniesol rekordný úbytok obyvateľstva Trenčianskeho kraja

411

Trenčiansky kraj zaznamenal úbytok obyvateľstva aj v roku 2017

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v Trenčianskom kraji klesol v roku 2017 o 1.452 osôb, čo je najvyšší medziročný úbytok v histórii kraja a dosiahol stav 587.364 obyvateľov. Dve tretiny medziročného úbytku obyvateľstva predstavoval prirodzený úbytok, živo sa narodilo 5.330 detí a zomrelo 6.292 osôb. Tretinu tvoril migračný úbytok, na trvalý pobyt sa prisťahovalo 2.745 osôb a vysťahovalo 3.235 osôb.

Spomedzi krajov SR sa narodilo najmenej detí práve v Trenčianskom kraji

V roku 2017 sa v kraji narodilo iba 9,1 dieťaťa na 1.000 obyvateľov. Zomrelo 10,7 obyvateľa na 1.000 obyvateľov. Prirodzenou cestou tak kraj stratil na 1.000 obyvateľov až 1,6 obyvateľa. Bol to druhý najvyšší úbytok spomedzi štyroch krajov Slovenskej republiky s prirodzeným úbytkom, po Nitriansky kraji. Celkovo (prirodzeným úbytkom a migráciou) kraj stratil 2,5 obyvateľa z každých 1.000 obyvateľov. Medzi krajmi SR boli ešte dva kraje s úbytkom obyvateľstva, Banskobystrický kraj prišiel o 2,6 obyvateľa a Nitriansky 3,1 obyvateľa na 1.000 obyvateľov.

V roku 2017 vzrástol počet obyvateľov iba v okrese Trenčín

Medziročne vzrástol počet obyvateľov iba v okrese Trenčín, hrubá miera celkového prírastku dosiahla 2,3 ‰. Bolo to hlavne z dôvodu migrácie (2,3 ‰), no v tomto okrese ako jedinom okrese kraja bol zaznamenaný prirodzený prírastok, aj keď minimálny (0,04 ‰). V ostatných okresoch došlo k úbytku obyvateľov. V roku 2017 z každých 1.000 obyvateľov stratil okres Partizánske 6,7 obyvateľa, Myjava 6 obyvateľov, Prievidza 5 obyvateľov, Bánovce nad Bebravou 4,6 obyvateľa, Ilava 3 obyvateľov, Považská Bystrica 1,9 obyvateľa, Nové Mesto nad Váhom 1 obyvateľa a Púchov 0,9 obyvateľa. V týchto okresoch dochádzalo k úbytku obyvateľstva nielen prirodzenou cestou ale aj migráciou, okrem okresov Nové Mesto nad Váhom a Púchov, kde sa prisťahovalo na trvalý pobyt viac osôb ako sa vysťahovalo.

V prepočte na 1.000 obyvateľov sa narodilo najviac detí v okrese Považská Bystrica, najviac ľudí zomrelo v okrese Myjava

Vyššia miera živorodenosti bola v okresoch Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou a Trenčín, kde dosiahla hodnotu 10 ‰, zhodná s priemernou hodnotou kraja bola v okresoch Púchov, Ilava a Partizánske 9 ‰, pod priemerom kraja bola v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Prievidza a Myjava. Hrubá miera úmrtnosti bola najvyššia v okrese Myjava 11,7 ‰, nad priemerom kraja bola v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Považská Bystrica, pod priemerom kraja bola v okresoch Púchov, Ilava a najnižšia v okrese Trenčín 9,8 ‰. Migráciou získali okresy Trenčín a Nové Mesto nad Váhom 2 obyvateľov na každých 1.000 obyvateľov okresu a okres Púchov 0,5 obyvateľa na 1.000 obyvateľov. V ostatných okresoch došlo migráciou k úbytku obyvateľstva, okres Považská Bystrica stratil 1 obyvateľa, okres Ilava a Myjava 2 obyvateľov, okrese Prievidza a Bánovce nad Bebravou 3 obyvateľov a okres Partizánske 4 obyvateľov z každých 1.000 obyvateľov okresu.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, foto: pixabay