Rokovalo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, zriadilo mestskú radu, komisie a výbory v mestských častiach

335

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v utorok 22. novembra 2022 v hlavnej sále Divadla Púchov.

Zloženie sľubov primátorky a poslancov

Po oznámení výsledkov volieb staronová primátorka JUDr. Katarína HENEKOVÁ, M.B.A. zložila sľub primátorky mesta a zapísala sa do pamätnej knihy mesta. Nasledovalo zloženie sľubu poslancov do Mestského zastupiteľstva v Púchove a ich zápis do pamätnej knihy mesta. Prítomných bolo 18 poslancov z celkovo 19, ospravedlnil sa Rudolf Marman. Zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva zložili:

– PhDr. Ľudmila HANULIAKOVÁ, PhD.

– Mgr. Peter ŠEBA, MBA                    

– Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ                

– Mgr. Miroslav BUČKO                     

– Ing. Miriam BAŠKOVÁ GABČOVÁ, Ph.D.    

– Irena KOVÁČIKOVÁ                        

– Juraj LEDNICKÝ                             

– PaedDr. Miroslav KUBIČÁR             

– Mgr. Marián MIŠÚN                        

– Mgr. Milada STAŠÍK VARGOVÁ        

– Mgr. Peter BÍLIK                   

– PaedDr. Eva BARICOVÁ                            

– Ing. Roman BERČÍK                       

– Ing. Ján RIŠKO                              

– Ing. Daniel KONCOVÝ                    

– Mgr. Roman ROSINA                      

– Mgr. Roman ŠPAČEK                      

– Ivan KUBIŠ

Novým viceprimátorom sa stal Peter Bílik

Po príhovore novozvolenej primátorky mesta poslanci schválili program ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov a hlasovaním vzali na vedomie výsledky voľby primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva Púchov a oznámenie primátorky mesta, že svojim zastupovaním poverila v zmysle §13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslanca Mgr. Petra BÍLIKA. Ďalej zastupiteľstvo poverilo poslankyňu Irenu KOVÁČIKOVÚ zvolávaním a vedením zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb.

Mestská rada bude aj naďalej päťčlenná

Mestské zastupiteľstvo po diskusii poslancov a neschválení dvoch pozmeňujúcich návrhov poslancov Mariána Mišúna a Evy Baricovej schválilo pôvodný návrh na zriadenie päťčlennej mestskej rady v zložení:

– Mgr. Peter BÍLIK,

– PaedDr. Miroslav KUBIČÁR,

– Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ,

– Irena KOVÁČIKOVÁ,

– Ing. Ján RIŠKO.

Za hlasovalo 12 poslancov, proti boli 3 poslanci (Mišún M., Baricová E., Berčík R.) a 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Bašková M., Rosina R., Špaček R.).

Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva

Poslanci zriadili sedem komisií mestského zastupiteľstva a zvolili ich členov a predsedov.

Ekonomická komisia:

– Ing. Ján RIŠKO – predseda

– Mgr. Peter BÍLIK

– Ing. Daniel KONCOVÝ

– Ing. Miriam BAŠKOVÁ GABČOVÁ, Ph.D.

– Ivan KUBIŠ

– Ing. Dana KADÁKOVÁ

Komisia výstavby, investícii, rozvoja mesta a životného prostredia:

– PaedDr. Miroslav KUBIČÁR – predseda

– Mgr. Roman ROSINA

– Ing. Ján RIŠKO

– Ing. Miriam BAŠKOVÁ GABČOVÁ, Ph.D.

– Juraj LEDNICKÝ

– Ing. Miroslav HYŽÁK

Komisia bytová

– Juraj LEDNICKÝ – predseda

– PhDr. Ľudmila HANULIAKOVÁ, PhD.

– Irena KOVÁČIKOVÁ

– Ing. Roman BERČÍK

– Michal KOČNER

– Ing. Emília HAJDÍKOVÁ

Komisia vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu

– Irena KOVÁČIKOVÁ – predseda

– Mgr. Peter BÍLIK

– Mgr. Milada STAŠÍK VARGOVÁ

– Mgr. Roman ŠPAČEK

– Mgr. Miroslav BUČKO

– Ing. Roman BERČÍK

– Mgr. Marián MIŠÚN

– PaedDr. Eva BARICOVÁ

– PhDr. Ľudmila HANULIAKOVÁ, PhD.

– PaedDr. Alena STRÝČKOVÁ

Komisia dopravy, infraštruktúry a verejného poriadku

Ivan KUBIŠ – predseda

– Mgr. Peter ŠEBA, MBA

– Ing. Daniel KONCOVÝ

– Mgr. Roman ŠPAČEK

– Mgr. Marián MIŠÚN

– Ing. Jozef DANIŽ

– Bc. Jozef MOŽUTÍK

– Ing. Miloš SVOBODA

Komisia tvorby a implementácie projektov

– Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ – predseda

– Mgr. Peter ŠEBA, MBA

– Mgr. Milada STAŠÍK VARGOVÁ

– Mgr. Roman ROSINA

– Ing. Daniel KONCOVÝ

– Ing. Štefan ONDRIČKA

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

– Mgr. Peter BÍLIK – predseda

– PaedDr. Eva BARICOVÁ

– Juraj LEDNICKÝ

– Ivan KUBIŠ

Zriadenie výborov v mestských častiach

Mestské zastupiteľstvo zriadilo výbory v mestských častiach v počte 9:

– výbor č. 1: Pod Lachovcom,

– výbor č. 2: Sedlište,

– výbor č. 3: Námestie,

– výbor č. 4: Centrum – staré mesto,

– výbor č. 5: Sídlisko za domom kultúry,

– výbor č. 6: Sídlisko pri Makyte a Hrabovka,

– výbor č. 7: Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok,

– výbor č. 8: Nosice, Nové Nosice, Záskalie, Cérov,

– výbor č. 9: Vieska, Ihrište a Hoštiná.

Určenie sobášiacich a obradárov občianskych pohrebov

Poslanci v ďalšom bode rokovania poverili výkonom funkcie sobášiacich primátorku mesta a vybraných poslancov:

– JUDr. Katarína HENEKOVÁ, M.B.A.,

– Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ,

– Mgr. Peter BÍLIK,

– Irena KOVÁČIKOVÁ,

– PaedDr. Miroslav KUBIČÁR,

– Mgr. Milada STAŠÍK VARGOVÁ,

– PaedDr. Eva BARICOVÁ.       

Zastupiteľstvo tiež poverilo výkonom funkcie obradárov občianskych pohrebov nasledovné osoby:

– JUDr. Katarína HENEKOVÁ, M.B.A.,

– Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ,

– Irena KOVÁČIKOVÁ,

– Mgr. Peter BÍLIK,

– Jozef JANKURA,

– Mgr. František MACHO.

Určenie platu primátora mesta Púchov

Po rozsiahlej diskusii poslanci schválili mesačný plat primátorke mesta Kataríne Henekovej, ktorý jej prislúcha podľa zákona a to v rovnakej výške, aký mala aj v predchádzajúcom štvorročnom volebnom období. Za uznesenie hlasovalo 13 poslancov, proti bolo 5 poslancov (Bašková M., Baricová E., Berčík R., Mišún M., Špaček R.). Poslanci primátorke mesta tiež schválili preplatenie nevyčerpanej dovolenky za volebné obdobie 2018 – 2022.

Záver rokovania

V bode Rôzne primátorka mesta oznámila poslancom zámer zmeny vydávania Púchovských novín, ktorá sa pripravuje v novom roku. Pre výrazné zdraženie cien papiera a tlače novín plánujeme Púchovské noviny od 1. januára vydávať len dvakrát mesačne. Tlač Púchovských novín bude vysúťažená na 1. štvrťrok 2022 a potom sa situácia znovu vyhodnotí a rozhodne, akú budú mať periodicitu v ďalšom období. Na záver rokovania dostali priestor poslanci zastupiteľstva a aj občania mesta, aby predložili svoje interpelácie a podnety na vedenie mesta. Ďalšie rokovanie zastupiteľstva, ktoré bude schvaľovať Rozpočet mesta na rok 2023, sa bude konať 12. decembra 2022.

Slavomír Flimmel