Rozvoj mesta a jeho infraštruktúry v roku 2018

507

Navštívili sme Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu v Púchove a opýtali sme sa vedúceho oddelenia Ing. Miroslava Svoradu a architektky mesta Ing. arch. Daniely Šicovej aké investičné projekty rieši ich oddelenie.

Mestské zastupiteľstvo nedávno schválilo presun finančných prostriedkov na rekonštrukciu vnútrobloku na Štefánikovej ulici. V akom štádiu sú práce na tomto projekte?

Na rekonštrukciu vnútrobloku na Štefánikovej ulici – Relax zóna sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 27.000€. Rekonštrukcia priestoru zahŕňa celkovú obnovu územia, ktoré je funkčne rozčlenené na oddychovú časť a viacúčelovú hernú plochu. V rámci realizácie sa plánuje výmena povrchov chodníkov, doplnenie mobiliáru, hracích prvkov a VO.

Jednotlivé funkčné zóny budú oddelené gabiónmi. V minulom roku dvakrát prebehol proces verejného obstarávania dodávateľa stavby, ale dodávateľa sa nám nepodarilo vysúťažiť. V tomto roku prebehla opätovná súťaž úspešne. S novým dodávateľom už v 13. týždni prebehnú rokovania o konkrétnom harmonograme a postupe prác, o ktorých budeme následne informovať.

Dokončuje vaše oddelenie aj ďalšie investičné akcie z minulého roku?

Do rozpočtu pre rok 2018 boli presunuté aj väčšie investičné akcie – rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Púchov, ktorá zahŕňa zateplenie objektu a výmenu okien, na ktorú sa nám z dotačných zdrojov podarilo získať podarilo získať 30.000€. Z minuloročného rozpočtu mesta bolo do roku 2018 presunutých 35.000€. V súčasnosti pripravujeme proces verejného obstarávania na dodávateľa.

Ďalej pracujeme na príprave procesu rekonštrukcia bývalej Hasičskej zbrojnice v Horných Kočkovciach (dnes objekt občianskeho výboru miestnej časti) a obstaraný bol projektant na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby chodníka medzi križovatkami ulíc Komenského – Kuzmányho a Komenského – Gorazdova.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci vyjadrili súhlas s vybudovaním optickej siete ďalším dvom spoločnostiam – Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. Je niečo nové po rokovaniach zástupcov mesta s týmito spoločnosťami?

Na pracovnom stretnutí vo veci možnosti povolenia a budovania optických sietí v meste Púchov bola vyslovená požiadavka o budovanie optických sietí nielen v centre mesta ale aj v okrajových a ďalších miestnych častiach mesta, zároveň mestské zastupiteľstvo verejným prísľubom zaviazalo spoločnosti Orange Slovensko a.s. a Slovak Telekom, a.s. o pokračovaní budovania optickej siete v meste Púchova aj vo všetkých mestských častiach. Spoločnosť Slovak Telekom požiadala o súhlas s výstavbou ďalších častí: Horné Kočkovce (Trenčianska, Vršok, Tulipánová, Kvetinová, Ružová, Astrová, Záskalie, Novonosická, Záhradná, Sadová) a Vieska-Bezdedov.

Niektoré mestské projekty sú viazané na zdroje zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov. Ktoré konkrétne projekty mesto plánuje na najbližšie obdobie?

Pripravujú sa podklady k žiadosti o finančné prostriedky na zateplenie objektov ZŠ s MŠ Slovanská, opakované podanie žiadosti o dotačné prostriedky zo štátneho rozpočtu na multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Slovanská, na revitalizáciu areálu a rekonštrukciu prístupových komunikácii k amfiteátru na Ilonke v rámci projektu cezhraničnej spolupráce partnerských miest CZ/SK, žiadosť o dotáciu na obnovu sociálnych zariadení, garáží a spevnených plôch Dobrovoľného hasičského zboru Púchov.

Minulý rok mesto spolu Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vyzvalo obyvateľov Viesky a Nosíc, aby sa napojili na novovybudovanú kanalizáciu a uzavreli zmluvy na odvádzanie a čistenie odpadových vôd. S akým ohlasom sa stretla táto výzva?

V súvislosti s dobudovaním stavby Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov (1. etapa) bola doručená občanom dotknutých mestských častí výzva na zriadenie kanalizačnej prípojky už v roku 2016. Následne v apríli 2017 bola obyvateľom, ktorí sa v stanovenom termíne na verejnú kanalizáciu nepripojili, doručená opakovaná výzva. Výzvy obyvateľov informujú o povinnosti pripojenia sa na verejnú kanalizáciu podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý hovorí: „Vlastník stavby, alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu, alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba, alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby, alebo pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

Na základe poslednej pripomienky z roku 2017 zo strany mestského úradu (ako prvostupňového orgánu životného prostredia), je k januáru 2018 stav pripojenia nemovitostí v uvedených mestských častiach nasledovný: vo Vieske zo 114 domov zatiaľ 83 domov (73%) reagovalo na výzvu pozitívne, v Nosiciach je to ešte o niečo horšie – z 230 domov reagovalo na výzvu len 159 domov (69%). Požadovaná pripojiteľnosť na vybudovanú kanalizáciu spomenutého projektu je minimálne 85%. Po poslednom rokovaní v marci 2018 s Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Mestský úrad Púchov rozpošle opakovane upozornenie a vysvetlenie povinnosti zriaďovania kanalizačných prípojok obyvateľom uvedených miestnych častí. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. bude túto otázku v priebehu roku 2019 riešiť v zmysle zákona prostredníctvom konaní už cez príslušné orgány štátnej správy formou finančných rozhodnutí.

Zhováral sa Slavomír Flimmel