Ako sa budovala a predávala mestská informačná sieť za primátora Michalca a viceprimátora Kubičára?

1035

Púchovský MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. má hlavný predmet činnosti výrobu a rozvod tepla. Pri komplexnej rekonštrukcii centralizovaného systému zásobovania teplom v rokoch 2005 až 2006 MsBP plánoval aj realizáciu technického zabezpečenia mestskej informačnej siete.

Celá investícia vybudovania tepelného hospodárstva a vytvorenia mestskej informačnej siete (MIS) bola realizovaná podľa projektových dokumentácií rozdelených na niekoľko častí. Okrem rozvodu tepla v celkovej dĺžke 13 050 m bol ďalšou časťou projektu centrálny zber dát, kde hlavnú zložku tvorili informačno-komunikačné technológie. Komunikačným vedením mal byť metalický kábel a súčasne s ním bola do výkopov uložená nehorľavá chránička pre vedenie optických káblov. Podľa vyjadrenia projektanta stavby chránička bola navrhnutá ako záložné vedenie zberu dát medzi jednotlivými bodmi trasy, pričom k „zafúknutiu“ a pripojeniu jednotlivých optických káblov malo dôjsť až v budúcnosti. Uvedené chráničky boli plánované pre vybudovanie mestskej informačnej siete, ktorá by dátovo prepojila obytné budovy, úrady, výrobné a obchodné podniky a mala poskytovať internetové a iné služby občanom mesta.

optický kabel

Mestská informačná sieť pozostávala zo siete chráničiek optických káblov v celkovej dĺžke takmer 11 kilometrov (10 702 m) a optického kábla v dĺžke takmer 12 kilometrov (11 645 m). Bola zaradená do majetku MsBP v obstarávacej cene 66 969 eur (po technickom zhodnotení k 31. 1. 2009 sa cena zvýšila na 67 945 eur). Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v roku 2016 po konzultácii s generálnym projektantom z predložených faktúr ocenil sieť chráničiek obstarávacou sumou 138 940 eur. A zároveň vytkol bývalému vedeniu MsBP, že do ceny chráničiek nezapočítal 5-percentný podiel súvisiacich stavebných a iných prác (+73 513 eur).

Rok 2007: Hľadá sa nájomca a investor MIS

V roku 2007 MsBP vlastnil chráničky pre položenie optického kábla na dobudovanie mestskej informačnej siete. Na samotné sprevádzkovanie takejto siete boli potrebné ďalšie investície, preto konateľ MsBP Ing. Vladimír Motúz vyzval dňa 15. 10. 2007 sedem vybraných spoločností na predloženie ponuky na využitie siete chráničiek a káblov formou dlhodobého nájmu s možnosťou budúceho odpredaja. Na výzvu do 31. 10. 2007 reagovali viaceré spoločnosti, pričom tie najzaujímavejšie ponúkli:
• Slovanet, a. s. 5,33 milióna Sk za nájom na 12 rokov a následnú kúpu za 12 miliónov Sk,
• SWAN, a. s. 12 miliónov Sk za nájom na 10 rokov a následnú kúpu za 3 milióny Sk,
• Slovak Telekom, a. s. 12 miliónov Sk za nájom na 12 rokov a následné nadobudnutie bezodplatné,
• GiTy – Slovensko, a. s. 12,25 milióna Sk za nájom na 14 rokov a následnú kúpu za 1 Sk.

V prepočte na eurá to znamená, že uchádzači o nájom chráničiek ponúkali za ich nájom a následné odkúpenie viac ako 400 000 eur. Navyše vyjadrili prísľub, že na vlastné náklady dobudujú pre mesto mestskú informačnú sieť a umožnia mestu Púchov a jeho organizáciám jej bezplatné využívanie.
Podľa písomného vyjadrenia konateľa MsBP Ing. Vladimíra Motúza z dňa 25. 10. 2016 nebola menovaná žiadna komisia pre vyhodnotenie predložených ponúk, ktoré boli k dispozícii vedeniu MsBP a vedeniu mesta. Na našu otázku, kto rozhodol o víťaznej ponuke, bývalý konateľ odpovedať nevedel. MsBP nakoniec žiadnu nájomnú zmluvu na sieť chráničiek neuzavrel. Podľa vyjadrenia Ing. Motúza: „Ponuky na prenájom siete chráničiek predložené v tomto ponukovom kole boli spoločne s vedením mesta Púchov vyhodnotené ako neuspokojivé.“
O rok a pol neskôr (17. 2. 2009) sa v kancelárii vtedajšieho primátora mesta Mariána Michalca konalo valné zhromaždenie MsBP. V bode 6. rokovalo o odpredaji siete chráničiek mestskej informačnej siete (MIS) pre spoločnosť SWAN. Zo zápisnice vyberáme: „Ing. Motúz poukázal na predpokladanú vysokú investičnú náročnosť projektu na oživenie MIS ako aj chýbajúce personálne zabezpečenie a know-how spoločnosti v oblasti budovania optických sietí a následného poskytovania očakávaných služieb (internet, IP telefónia a pod.). Ing. Ižvolt upresnil nadobúdaciu hodnotu siete chráničiek na 66 985 eur (2 milióny 18 tisíc slovenských korún), úroky z úveru predstavujú 26 057 eur (785 tis. Sk) a podiel na zemných prácach predstavuje sumu 331 939 eur (10 mil. Sk). Všetky sumy sú uvádzané bez DPH.“
Valné zhromaždenie MsBP na záver jednomyseľne odsúhlasilo predaj siete chráničiek spoločnosti SWAN za cenu 434.840 eur (13,1 milióna Sk).

Rok 2009: Nepochopiteľne nevýhodný predaj chráničiek

Od valného zhromaždenia prešlo šesť mesiacov a zrazu bolo všetko inak. Dňa 27. 8. 2009 mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí poverilo primátora Mariána Michalca (uznes. č 73/2009), aby na valnom zhromaždení spoločnosti MsBP hlasoval za odpredaj siete chráničiek prospech spoločnosti SWAN, a. s. za cenu 83 000 eur (bez DPH), teda za viac ako 5-krát menšiu cenu, ako schválilo valné zhromaždenie MsBP. Za predaj siete chráničiek za škandálne nízku cenu okrem iných hlasovali aj vtedajší poslanci: „nezávislý“ novinár Radoslav Varga, Hedviga Šulcová, Jarmila Andreánska a Miroslav Kubičár. Posledný menovaný sa sťažoval na nedávnom rokovaní zastupiteľstva, že poslanci nemajú odborné podklady a nemôžu hlasovaním podporiť založenie spoločnosti Púchovská kultúra s. r. o.
Aké odborné podklady poskytol bývalý primátor Michalec poslancom, keď hlasovali za predaj chráničiek za 5-násobne zníženú cenu 83.000 eur? Vo svojom stanovisku bývalý konateľ MsBP Ing. Motúz uvádza, že predajnú cenu stanovilo „mesto“ na základe nadobúdacej ceny siete chráničiek vedenej v účtovníctve MsBP. Podrobnosti bývalý konateľ nepozná, agendu vraj pripravil Ing. Ján Ižvolt.
Spoločníci MsBP s. r. o. (za mesto Púchov Marián Michalec) na valnom zhromaždení 16. 9. 2009 hlasovali jednomyseľne za odpredaj siete chráničiek v prospech spoločnosti SWAN za cenu schválenú mestským zastupiteľstvom. Konateľ spoločnosti Ing. Motúz uzavrel 17. 3. 2010 kúpnu zmluvu so spoločnosťou SWAN, a. s., kde bola stanovená cena ešte znížená (vraj z dôvodu vád trasy) na konečnú kúpnu cenu 66 403 eur bez DPH.

Otázka znie: Čo také významné sa udialo, keď najskôr vo februári 2009 schválilo valné zhromaždenie MsBP predaj chráničiek spoločnosti SWAN za 434 840 eur a v septembri len za 83 000 eur?
Najvyšší kontrolný úrad v januári 2016 konštatoval, že MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK predal sieť chráničiek za cenu o 73 513 eur nižšiu v porovnaní s úplnou obstarávacou cenou. Predaj bol neefektívny vo väzbe na úplné obstarávacie náklady a na význam predávanej siete pre kupujúceho z hľadiska budúcich ekonomických úžitkov. Predaj bol uskutočnený dokonca za cenu nižšiu, akú schválilo mestské zastupiteľstvo.

Rok 2016: Nové vedenie MsBP žiada NAKA o prešetrenie predaja

Nové vedenie MsBP požiadalo 11. 10. 2016 znalca o vypracovanie odborného vyjadrenia za účelom posúdenia, či bývalé vedenie spoločnosti konalo s odbornou starostlivosťou pri predaji majetku. Pri výpočte všeobecnej hodnoty majetku znalec vychádzal z parametrov uvedených v predložených trhových ponukách ako súčasná hodnota budúcich príjmov k 31. 12. 2007 s následným prepočtom výsledku ku dňu ohodnotenia, t. j. k 17. 3. 2010 (kedy boli chráničky predané). Ponuky firiem zaplatiť za prenájom a následné odkúpenie
siete chráničiek a káblov z roku 2007 po prepočtoch na eurá znalec v odbornom vyjadrení zo dňa 14. 11. 2016 stanovil:
• Slovanet, a. s. – 388 876 eur,
• SWAN, a. s. – 376 153 eur,
• Slovak Telekom, a. s. – 300 460 eur,
• GiTy – Slovensko, a. s. – 285 938 eur.

Znamená to, že predajom siete chráničiek za 66 403 eur mohla vzniknúť MsBP škoda vo výške viac ako 322 000 eur. Konateľ MsBP Ing. Viliam Karas splnomocnil advokátsku kanceláriu JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s. r. o., aby zastupovala spoločnosť vo veci podania žiadosti o prešetrenie, či nedošlo k spáchaniu trestného činu pri predaji majetku spoločnosti.

Dňa 1. 12. 2016 advokátska kancelária JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS podala na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) žiadosť o prešetrenie, či nedošlo k spáchaniu trestného činu. Uvádza sa v nej, že mesto Púchov a MsBP podali na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici a aj na prezídium policajného zboru niekoľko oznámení, v ktorých je zrejmá zhoda miesta (mesto Púchov), časová a osobná zodpovednosť (bývalý primátor Marián Michalec), pričom bol závažným spôsobom poškodený subjekt verejného práva a je dôvodné podozrenie na možný koordinovaný a plánovitý postup pri narušení hospodárskej stability subjektu. Tento stav je podľa názoru JUDr. Antona Školeka dôvodom na to, aby konanie realizoval osobitný útvar policajného zboru NAKA: „Podozrenia z trestnej činnosti sú veľmi citlivo vnímané verejnosťou v meste Púchov, ktorá sa dožaduje vyvodenia zodpovednosti. Preto je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tento dôležitý záujem bol vyšetrovaný spoločne vzhľadom na koordináciu skutkov trestnej činnosti jednej osoby.“
ZÁVER: Podľa znaleckej organizácie bol predaj chráničiek realizovaný bez verejnej súťaže a výrazne pod trhovú cenu, čím vznikla škoda veľkého rozsahu vo výške viac ako 322 tisíc eur bez DPH (9,7 mil. Sk). Za takéto nehospodárne konanie v neprospech mesta musí niekto niesť zodpovednosť. Kto to bude, ukáže vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry.

Slavomír Flimmel