Spolupráca mesta Púchov a OZV ELEKOS v triedenom zbere komunálnych odpadov

388

Kto je OZV ELEKOS a čo pre vás v spolupráci so svojimi partnermi robí?

OZV ELEKOS v rámci triedeného systému jednotlivých zložiek komunálnych odpadov (obalových a neobalových výrobkov) zastupuje svojich členov – výrobcov vyhradených výrobkov, jednoduchým, transparentným a ekonomicky efektívnym spôsob riešenia legislatívnych povinností na úseku odpadového hospodárstva a to so zreteľom na základný cieľ – ekologické a environmentálne šetrné nakladanie s odpadom zo zákonom ustanovených vyhradených výrobkov (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch).

OZV ELEKOS v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty + kovy + VKM) v meste Púchov, v ktorom zodpovedá za vyhradené prúdy triedených odpadov.

Priamo vo vašom meste, OZV ELEKOS v spolupráci so svojimi partnermi: Mestom Púchov a Podnikom technických služieb mesta Púchov, teda zabezpečuje triedený zber zložiek komunálnych odpadov, ktoré sú zbierané v samostatných nádobách resp. vreciach.

Čo je to triedený zber komunálnych odpadov a prečo je potrebné odpady triediť?

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Triedený zber je zber vytriedených odpadov, t.j. konkrétne pre mesto Púchov – papier, sklo, plasty + VKM/viacvrstvové kombinované materiály + kovy. Nie sú žiadne závažné dôvody, prečo by sme nemali triediť odpad. Všeobecne je možné konštatovať, že triedením komunálneho odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku spoločnosti, čo bude prinesie výhody vo forme environmentálnych, ekonomických ale aj sociálnych pozitív a benefitov.

Environmentálne výhody triedenia odpadu:

 • triedeným zberom je možné vracať druhotné suroviny späť do výrobného procesu t.j. ťažiť a získavať menej prvotných surovín (ich náhrada alternatívnymi – z procesov recyklácie a pod.),
 • menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových,
 • budovať menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia),
 • spotrebovávať menšie množstvo energie.

Ekonomické výhody triedenia odpadu:

 • triedeným zberom je možné výhodnejšie a lacnejšie vyrábať určitú skupinu výrobkov
 • šetrí sa spotreba energie a vstupných materiálov, čo má za následok zníženie nákladov na vstupy
 • zlacnenie procesu výroby ako aj celkovej ceny vyrobených výrobkov
 • menšie investície do foriem zneškodňovania odpadov ako aj infraštruktúry ohľadom zneškodňovania odpadov
 • menšie, resp. žiadne poplatky za skládkovanie resp. iné zneškodňovanie = znečisťovanie životného prostredia.

Sociálne výhody triedenia odpadu:

 • pomocou triedeného zberu a jeho nadväzujúcej infraštruktúry je možné zvyšovať zamestnanosť v regiónoch,
 • zabezpečením triedeného zberu sa neustále bude zlepšovať kvalita životného prostredia pre ľudí a to vo všetkých jeho zložkách (voda, pôda, ovzdušie a organizmy),
 • zabezpečenie lepšieho a kvalitnejšieho života ako aj životného prostredia pre naše budúce generácie,
 • triedením a zberom komunálnych odpadov súčasne dochádza k environmentálnej výchove občanov.

Zdroj: PTSM, s.r.o.
Foto: S. Flimmel