Z histórie Verejnosti proti násiliu v Púchove

147
Praha 1989.11.25. - Jaroslav Jurisa pod Sv. Václavom.

Podmienky vzniku VPN v Púchove

Korene mestskej bunky VPN v Púchove sa podobne ako vo väčšine ostatných slovenských miest začali formovať dávno pred rokom 1989. Išlo o skupiny občanov pochádzajúcich z rôzneho sociálneho prostredia. Nedá sa teda vytvoriť jednotný kľúč, podľa ktorého by boli regionálni aktivisti výhradne intelektuáli, študenti, robotníci či poprípade komunisti vylúčení zo strany na začiatku normalizačného procesu. Dá sa však vo všeobecnosti tvrdiť, že šlo o ľudí nesúhlasiacich s režimom, ktorí ale svoje názory prezentovali takmer výhradne len v okolí svojich známych, priateľov a rodiny. Úplná väčšina aktivistov bola zamestnaná na bežných pracovných pozíciách a nikto z nich nehodlal riskovať zamestnanie či perzekúcie seba či svojich blízkych. Išlo tak o pasívny/tichý odpor, či nesúhlas.

Ďalšou skupinou zapojenou do neskoršieho formovania buniek VPN tvorili „radoví“ občania (často tiež členovia KSČ, z čoho neskôr vyplynula zásadná dilema pre vedúcich činiteľov VPN a OF), ktorí sa o režim a jeho politiku nezaujímali a do protestných aktivít sa začlenili až na základe davovej reakcie, získania informácií o skutočnej podobe režimu, ku ktorým nemali v predchádzajúcom období prístup, alebo len z prostej vypočítavosti. Je tiež veľmi pravdepodobné, že medzi aktivistov sa v minimálnej miere zaradili aj príslušníci tajnej polície či konfidenti.

Vzhľadom na veľkosť mesta a relatívnu nepočetnosť komunity bolo prirodzené, že absolútna väčšina neskorších zakladateľov OF a VPN (predovšetkým z radov prvej skupiny v Púchove sa osobne poznala a udržovala pevné kontakty. Ako všade inde, existovala aj tu, vzájomná výmena samizdatov, ilegálnej tlače a literatúry. Existovalo tiež trvalé spojenie medzi niektorými Púchovčanmi a členmi bratislavského alebo pražského disentu. Konkrétne sa malo jednať o osobu jedného zo zakladateľov Demokratickej iniciatívy Jaroslava Jurisu.

Na udalosti zo 17.11.1989 v Prahe však komunita reaguje s výrazným oneskorením, nepochybne zapríčineným neprehľadnosťou celej situácie, informačným embargom, ospalosťou malomesta či prirodzeným strachom z nejasného vývoja najbližších dní. Prvé protestné reakcie boli obmedzené na súkromné stretnutia osôb už dávnejšie zapojených do „protirežimnej“ komunity a neskorších zakladateľov OF/VPN v Púchove.

Organizácia prvých mítingov VPN

Prvé verejné protestné stretnutie prebehlo 24.11.1989 na púchovskom Námestí mieru vo večerných hodinách. Zúčastnila sa ho však len hŕstka osôb, ktorá predniesla niekoľko prejavov odsudzujúcich režim a udalosti posledných dní, po ktorých verejne podporila požiadavky vyhlásené pražským OF v predchádzajúcich dňoch. Dňa 25.11.1989 doručili piati aktivisti spoločnú rezolúciu z prvého mítingu do Koordinačného centra Občianskeho fóra v Prahe.

Aj keď mal prvý míting zanedbateľný význam z pohľadu aktuálneho dopadu na vývoj udalostí v meste (malá odozva, jednalo sa o zásadný zlom v myslení jednotlivcom zapojených do budúcich aktivít. Verejne demonštrovali svoj odpor a iniciovali tak ďalšie stretnutia a demonštrácie, ktorých vplyv na nasledujúci vývoj udalostí mal zásadný a nezanedbateľný význam.

V nasledujúcich dňoch po prvom/iniciačnom proteste, teda 25., 26., 27. a 29.11. prebehlo niekoľko ďalších na Námestí mieru a miestnom futbalovom štadióne. Ich spoločným znakom bola konštantne narastajúca účasť miestnych obyvateľov. Program prirodzene tvorili verejné prejavy a výzvy venujúce sa najmä kritike vládnej KSČ, „40-tich rokov neslobody“ či pražských udalostí zo 17. novembra. Objavovali sa tiež hlasy, ktoré upozorňovali na dôležitosť najbližších udalostí a dní. Demonštrácií sa tiež mali zúčastniť aj niekoľkí študenti navštevujúci bratislavské vysoké školy, ktorí priblížili aktuálnu situáciu v hlavnom meste SSR a ozrejmili stanoviská študentských štrajkových výborov. Vzhľadom na relatívnu absenciu dostatočného množstva hodnoverných informácií posledných dní bola ich účasť veľmi dôležitá.

V neskoršom období, približne od konca decembra až po prvé mesiace roku 1990 prebiehali mítingy pod hlavičkou VPN v divadelných sálach domu kultúry. Pre účely stretávania sa malo tiež miestne VPN uzavretú dohodu s Mestským kultúrnym strediskom o používaní jednej z učební.

Vznik mestského výboru VPN v Púchove

Prvý oficiálny protestný výbor s označením Občianske fórum (OF) založili miestni aktivisti súčasne s prvým verejným protestom dňa 24.11.1989. Ja však zrejmé, že štruktúra organizácie sa začala vytvárať až o niekoľko dní neskôr. Prvý prípravný výbor OF vznikol približne medzi 24. a 29.11., druhý prípravný výbor vznikol 30.11. a tretí prípravný výbor, už pod hlavičkou VPN, vznikol približne v polovici decembra. Počet členov nebol ustálený. Vo všetkých troch výbor sa však opakujú mená Jaroslav Jurisa, Ondrej Divinský, Slavomír Flimmel a Dušan Babiš. Pevnejšia organizácia sa začína vytvárať až začiatkom decembra. Novozaložený výbor OF v Púchove riešil od prvých dní tri základné interné problémy: problém oficiálneho označenia (teda či sa nazývať naďalej OF alebo VPN), kedy začať budovať politickú stranu a problematická bola spolupráca s protirežimným centrom v Bratislave a Prahe. Spomínané nejasnosti boli formulované v liste pre Koordinačný výbor (KV VPN) v Bratislave zo dňa 3.12. 1989. Odpoveď z KV VPN do Púchova neprišla. Následné vysporiadanie sa s danými nejasnosťami môžeme však vytušiť z ďalšieho vývoja.

Púchovský výbor OF sa už od 5.12.1989 začína označovať ako Mestský výbor Verejnosti proti násiliu (VPN). S budovaním politickej strany „zhora“ museli miestny aktivisti ešte počkať aj keď sa s tým v nasledujúcich týždňoch nechceli tak jednoducho zmieriť, o čom svedčí neustále pripomínanie významu budovania straníckej organizácie či vytvorenie alternatívnych stanov VPN a straníckych prihlášok. Spolupráca s centrom, teda KV VPN, bola v prvých dňoch vzhľadom na nedostatočné kapacity Bratislavy veľmi zložitá. Neskôr však prebiehali pravidelné stretnutia (v Bratislave alebo Banskej Bystrici), kde boli riešené najvážnejšie problémy a ujasňované spoločné názory. Počiatočná váhavosť s pomenovaním púchovskej organizácie, teda „VPN či OF“ poukazuje aj na problém nejasných autorít a pôsobenia v rámci protirežimného hnutia v ČSSR. Miestni aktivisti boli spočiatku presvedčení o prirodzenej nadradenosti republikového centra a teda KC OF v Prahe. Význam a možnosti KV VPN sa preukázali až v ďalších dňoch, s čím súviselo aj nasledovné premenovanie výboru OF v Púchove na VPN. Dá sa tiež špekulatívne uvažovať, že v rozhodovaní o názve hrala úlohu napr. geografická blízkosť Bratislavy na rozdiel od Prahy, alebo rodiace, resp. prebudené národné cítenie a snaha o riešenie slovenských problém prostredníctvo slovenských inštitúcií.

Jakub Kmošena (vpnpuchov.blogspot.com, red. krátené)

Pozvánka:

Vo vestibule Divadla Púchov je verejnosti zdarma prístupná výstava fotografií a dobových materiálov o udalostiach, ktoré sa u nás odohrali pred 30 rokmi. Potrvá do 3. decembra 2019.