Živnostníci sa v našom kraji venovali najmä obchodu a oprave motorových vozidiel

235

Počet ekonomicky aktívnych subjektov so sídlom v našom kraji zaznamenal najnižší medziročný nárast spomedzi krajov SR

Podľa údajov zo štatistického registra organizácii bolo ku koncu roku 2017 na území Trenčianskeho kraja registrovaných 20.024 aktívnych právnických osôb a 37.065 aktívnych fyzických osôb – podnikateľov. Medziročne vzrástol počet aktívnych ekonomických subjektov o 2,9 %, čo spôsobil hlavne nárast neziskových právnických osôb.

V prepočte na 1.000 obyvateľov najviac fyzických osôb – podnikateľov bolo v okrese Považská Bystrica, právnických osôb v okrese Trenčín

V absolútnych číslach najviac právnických osôb sídlilo v okresoch Trenčín a Prievidza, najviac fyzických osôb podnikalo v okresoch Prievidza a Trenčín. Ak prepočítame počet subjektov počtom obyvateľov v jednotlivých okresoch zistíme, že najviac právnických osôb na 1.000 obyvateľov pripadlo v okrese Trenčín a Nové Mesto nad Váhom a najviac fyzických osôb podnikateľov na 1.000 obyvateľov bolo v okrese Považská Bystrica a Partizánske.

Organizačná štatistika v okresoch Trenčianskeho kraja (absolútne a relatívne ukazovatele):

V Trenčianskom kraji sídlilo najmenej podnikov medzi krajmi SR

Medzi právnickými osobami prevládali podniky tvoriace 86,4 %. Ich počet medziročne vzrástol o 3,3 % a dosiahol hodnotu 17.300. Počet podnikov zaregistrovaných na území kraja nepretržite rástol od roku 2003, napriek tomu podiel kraja na SR klesol od uvedeného obdobia o 1,4 percentuálneho bodu. Ku koncu roku 2017 tvoril 7,9 %, čo bol najnižší podiel medzi krajmi SR. Najčastejšou právnou formou podnikov bola spoločnosť s ručením obmedzeným predstavujúca 91,8 % z počtu podnikov.

Tak ako v SR, tak aj v našom kraji najviac podnikov pôsobilo vo veľkoobchode, maloobchode a oprave motorových vozidiel a motocyklov

Až štvrtina podnikov sa zaoberala veľkoobchodom, maloobchodom a opravou motorových vozidiel a motocyklov. Ďalšími najčastejšími činnosťami boli priemyselná výroba, ktorou sa zoberalo 14,3 % podnikov a odborné, vedecké a technické činnosti, ktorými sa zaoberalo 12,7 % podnikov. Uvedené poradie najčastejších činností podnikov sa opakovalo vo všetkých okresoch kraja, iba v okrese Trenčín bola druhou najčastejšou činnosťou odborné, vedecké a technické činnosti a treťou priemyselná činnosť.

Podiel podnikov s 50 a viac zamestnancami prekročil 2 % iba v Trenčianskom kraji

Okrem aktívnych podnikov so sídlom v Trenčianskom kraji s nezisteným počtom zamestnancov predstavujúcich 40 % bolo v registri organizácií evidovaných 57,7 % podnikov s menej ako 50 zamestnancami, 1,7 % podnikov s počtom zamestnancov od 50 do 249 osôb a 0,5 % podnikov s 250 a viac zamestnancami. Podiel podnikov so sídlom v Trenčianskom kraji zamestnávajúcich minimálne 250 zamestnancov bol najvyšším podielom medzi krajmi SR. Uvedené podniky sídlili prevažne v okrese Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Prievidza.

Aj živnostníci sa v našom kraji venovali najmä veľkoobchodu, maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov

Fyzické osoby najčastejšie podnikali ako živnostníci a predstavovali 94,3 % z aktívnych fyzických osôb – podnikateľov. Počet živnostníkov medziročne klesol, no bol to minimálny pokles iba 0,03 %. Pôsobili najmä vo veľkoobchode, maloobchode a oprave motorových vozidiel a motocyklov 22,9 % a v stavebníctve 22,7 %, ďalšou najčastejšou činnosťou bola priemyselná výroba s 19,1 %. Totožné poradie najčastejších činností živnostníkov bolo v okresoch Prievidza, Púchov a Trenčín. V okresoch Ilava, Myjava a Nové Mesto nad Váhom najviac živnostníkov pracovalo v priemyselnej výrobe, nasledoval veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov a na treťom mieste bolo stavebníctvo. Naopak v okresoch Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Považská Bystrica sa živnostníci venovali predovšetkým stavebníctvu, tak ako aj väčšina živnostníkov na Slovensku.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Foto: pixabay.com