Cena tepla sa v Púchove na rok 2023 zvyšovať nebude

227

V zmysle zákona o regulácií v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z.z. má regulovaný subjekt povinnosť predložiť návrh ceny tepla na prvý rok regulačného obdobia, t.j. rok 2023 Úradu pre Reguláciu sieťových odvetví do 30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia. Úrad v cenovom konaní rozhodne o návrhu do 60 dní od začatia konania. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.  Púchov podal v zákonnej lehote návrh na vydanie rozhodnutia o výške maximálnej ceny tepla pre rok 2023. Ako už primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková informovala, MsBP má nakúpený zemný plyn až do roku 2026 za cenu cca 1/5 oproti cene na burze. Táto skutočnosť sa prejavila aj v podanom návrhu ceny tepla na rok 2023, ktorý bol odoslaný na schválenie regulačnému úradu. Podaný návrh na výšku maximálnej ceny tepla na rok 2023 v meste Púchov je pod úrovňou schválenej maximálnej ceny tepla na rok 2022. Na ÚRSO sa v zmysle platnej legislatívy posielajú návrhy na vydanie rozhodnutia o výške MAXIMÁLNEJ ceny tepla. Z tohto dôvodu sa v žiadnom prípade nemôže stať, že by výška ceny tepla určená v rozhodnutí ÚRSO bola vyššia ako v našom predloženom cenovom návrhu, ktorý je dokonca o niečo nižší ako je schválená cena pre tento rok. Vo viacerých médiách každý deň počúvame negatívne informácie o vysokých nárastoch cien energií, či už ide o zemný plyn, elektrinu a teplo, ktoré spôsobujú veľké až likvidačné problémy samosprávam, viacerým obchodným spoločnostiam a aj obyvateľom. Púchov je výnimka, v prípade dodávky tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody nemáme žiadny cenový nárast. Okamžite po doručení cenového rozhodnutia z regulačného úradu, bude rozhodnutie odoslané všetkým odberateľom tepla v meste.  To, že sa cena tepla v Púchove nebude v roku 2023 zvyšovať je výsledok práce celého tímu MsBP,  na čele ktorého stojí primátorka mesta Púchov JUDr. Katarína Heneková, dozorná rada, vedenie a zamestnanci spoločnosti.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.