COVID-19 na Slovensku za obdobie od 1.7. do 31.7.2020

187

RÚVZ Banská Bystrica spracoval Analýzu prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrovania Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Do analýzy bolo zahrnutých 650 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky. Za dané obdobie bolo vykonaných 52 784 testov, z ktorých bolo prvýkrát pozitívnych 650 testovaných, t.j. 1,24 %. V priemere každý deň bolo zistených 21 nových pozitívnych prípadov. 14-dňová incidencia v SR má hodnotu 6,9/100000obyvateľov, čím sa Slovensko zaraďuje medzi 9 krajín EÚ s najnižšími hodnotami tohto citlivého ukazovateľa. V analyzovanom období prebehlo 395 prípadov bez klinických príznakov (61 %), pod obrazom respiračnej formy prebehlo 198 prípadov (30 %), 42 prípadov malo febrilnú formu ochorenia, 6x sa zaznamenala pľúcna forma, ojedinele senzorická a črevná forma.

K 31.7.2020 bolo v SR evidovaných v epidemiologickom informačnom systéme 2.317 prípadov ochorení, z toho 1.752 vyliečených, 29 úmrtí a 532 osôb je na liečbe. V priebehu mesiaca júl bolo v SR evidovaných 12 epidémií, z toho 8 lokálnych, dve regionálne a dve nadregionálne. V dvanástich okresoch nebol zistený v mesiaci júl žiaden pozitívny prípad (posudzované podľa miesta bydliska pozitívnych osôb), v 31 okresoch SR nedošlo v priebehu mesiaca k šíreniu nákazy COVID 19, medzi nimi je aj okres Púchov.

Výskyt ochorení v SR má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov zväčša spojených so zavlečením do niektorých firiem alebo rodín. Epidemiológovia regionálnych úradov verejného zdravotníctva spracovávajú jednotlivé pozitívne prípady priebežne v čo najkratšom časovom odstupe po nahlásení nového pozitívneho výsledku. Vyhľadávajú v ohniskách nákaz všetky kontakty, teda podozrivých z nákazy aj podozrivých z ochorenia. V rámci popísaného výskytu ide o stovky osôb, ktoré sú evidované, dané do izolácie, pozývané na vyšetrenie v predpísanom intervale a minimálne 14 dní sledované, niekedy aj dlhšie, teda až do doby vyliečenia pacienta alebo dosiahnutia neinfekčného stavu. V mesiaci júl bolo týmto spôsobom podchytených celkom 4.956 osôb – tzv. kontaktov. Okrem toho v rámci preventívnych opatrení sú sledované osoby vracajúce sa zo zahraničia, z tzv. červených alebo rizikových krajín, ktorým sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, a sú pozývané najskôr na 5. deň na testovanie na ochorenie COVID-19. Súčasný výskyt ochorení COVID 19 si vyžaduje striktné dodržiavanie súčasne nariadených a odporúčaných opatrení a prijímanie vybraných opatrení na lokálnej úrovni.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay