CVČ Včielka sa teší z rekonštrukcie sociálnych zariadení

273

Budova Centra voľného času Včielka má za sebou dlhoročnú históriu. Pôvodne slúžila ako lodenica, až pokiaľ v roku 1961 neprešla pod okresný úrad ako Dom pionierov a mládeže. Postupom času sa vplyvom spoločenských i štátnych zmien pretransformovalo toto zariadenie na Centrum voľného času Včielka.

Dnes budova slúži viac a 780 členom záujmových útvarov, ktorí naše centrum navštevujú. Budova prešla viacerými rekonštrukciami, od výmeny okien, cez prístavbu ateliéru a učebne – tzv. „Slovenskej izby“, prestavbu garáže na učebňu ekológie nazvanú „U krtka“, až po pohyblivú plošinu, ktorá umožňuje zdravotne znevýhodneným navštevovať naše centrum.

V auguste 2018 sa v našom centre opäť po dlhšej dobe búralo, murovalo, obkladalo a maľovalo. Rekonštrukcie sa dočkali dievčenské a chlapčenské sociálne zariadenia, ktoré to už naozaj potrebovali. Nanovo bolo naprojektované a vybudované i WC pre zdravotne znevýhodnených členov záujmových útvarov, ktoré nám chýbalo.

Preto by som sa chcela poporiadku veľmi pekne poďakovať najmä nášmu zriaďovateľovi Mestu Púchov a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí vyčlenili finančné prostriedky na túto rekonštrukciu a schválili účel ich použitia. Veľká vďaka tiež patrí tým, ktorých úlohou bolo v relatívne krátkom čase zrealizovať potrebné kroky, ktoré vyžaduje zákon a to najmä Ing. arch. Danke Šicovej za skvele odvedenú prácu, vedúcemu oddelenia Ing. Miroslavovi Svoradovi a ďalším zamestnancom Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu MsÚ, ktorí sa spolupodieľali na diele.

Keďže v priestoroch CVČ Včielka prebiehala letná činnosť do polovice augusta formou denných táborov a Dni otvorených dverí boli naplánované už na 5. a 6. septembra zrealizovať rekonštrukciu bolo možné len v tomto obmedzenom časovom období. Veľké a zaslúžené ďakujem vyslovujem firme Ing. Halačovej, ktorá v skutočne limitovanom čase dokázala nemožné a rekonštrukciu zrealizovala napriek rôznym prekážkam, ktoré sa v jej priebehu vyskytli.

Myslím, že pociťovať a vyslovovať vďaku za odvedenú prácu je čoraz vzácnejšie, preto je na nás, aby sme to robili tak často, ako sa dá. Tešíme sa na vás v CVČ Včielka. Veríme, že sa u nás budete cítiť dobre. Všetko, čo robíme, robíme pre vás veľkým srdcom.

Alena Strýčková, riaditeľka CVČ Včielka