Ako je to s financovaním volebnej kampane?

846

Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h.

Limit nákladov na volebnú kampaň na primátora

Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň na funkciu primátora mesta, s počtom obyvateľov od 16.001 do 30.000 obyvateľov najviac 50.000 eur. Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát aj na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Transparentné účty kandidátov na primátora

Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát viesť na osobitnom platobnom účte vedenom v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Tento špecifický typ platobného účtu nazývajú banky spravidla ako „transparentný účet“. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu (nie v hotovosti). Ak boli finančné prostriedky vybrané v hotovosti, kandidát je povinný viesť evidenciu o použití takýchto prostriedkov.

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi reklamy

Kandidát je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu (názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu). To isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi.

Evidencia darov a iných bezodplatných plnení

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení. Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň len od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a od politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie od štátu, vyššieho územného celku, obce a ich organizácii a spoločností,  občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom, verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom.

Pravidlá pre kandidátov na poslanca

Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva nemá určený limit nákladov na volebnú kampaň, nemá povinnosť mať zriadený osobitný účet, avšak je povinný predmety volebnej kampane označiť údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi. Nezávislý kandidát na poslanca je naviac povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň.

Transparentné účty kandidátov na primátora Púchova

Prešli tri mesiace od začatia volebnej kampane a je mesiac do volieb. Púchovské noviny zisťovali, či si kandidáti na primátora Púchova splnili svoju zákonnú povinnosť a zriadili si svoje transparentné účty, ako to vyžaduje zákon.

Kandidáti na primátora majú aktuálne možnosť zriadiť si transparentný účet len v dvoch bankách na Slovensku – Slovenskej sporiteľni a Fio banke. Po vylustrovaní všetkých deviatich kandidátov v oboch bankách sme našli účty len šiestich z nich. Ku dňu 4.10.2018 14:30 hod. nemali svoj osobný transparentný volebný účet nasledovní kandidáti: Michal Bizoň, Marián Michalec a Marián Mišún. Dvaja ďalší kandidáti – Roman Hvizdák a Irena Kováčiková – síce účet zriadený mali, ale nezverejnili v ňom žiadne výdavky na predvolebnú kampaň.

Miroslav Faktor

Kandidát má na volebnú kampaň zatiaľ zverejnený najväčší balík peňazí – až 8.000 eur – všetko peniaze prevedené z vlastného osobného účtu. M. Faktor najviac financií minul za služby firmy Restartup s.r.o. – dva krát po 1.800 eur. Pri prvej platbe firme Restartup s.r.o. neuvádza predmet platby, druhý krát uvádza „konzultačné služby“. Za bilboardy a plagáty kandidát minul 1.544 eur. Po zverejnení jeho nekvalitnej profilovej fotografie z Facebooku v našich novinách si zaplatil aj profesionálneho fotografa.

Pavol Crkoň

Svoju kampaň si financuje zo svojho súkromného účtu. P. Crkoň má zatiaľ účtovne druhé najväčšie vklady aj výdaje na volebnú kampaň zo všetkých kandidátov. Zaujímavá je jeho chyba, keď 3.8.2018 vložil na transparentný účet 2.900 eur v hotovosti. Keďže to bolo v rozpore so zákonom, musel ich vrátiť a vložiť zo svojho účtu. Najväčšie výdavky má platby vydavateľstvám Petit Press, a.s. (1.199 eur) a Púchovská kultúra, s.r.o. (432 eur). Je najväčším klientom Púchovských novín, kde má objednaných 12 strán politickej inzercie.

Katarína Heneková

Manželka súčasného primátora má príjmy (zatiaľ 2.560 eur) len zo svojho osobného účtu a z účtu svojho manžela. Zverejnené výdavky (2.519 eur) sú vynaložené za propagáciu na bilboardoch (1.594 eur), propagačné materiály (571 eur) a inzerciu v Púchovských novinách (288 eur). K. Heneková si objednala v Púchovských novinách 6,2 strany politickej inzercie.

Miroslav Kubičár

Kandidát má príjmy 3.400 eur, na ktorých je zaujímavé, že nie sú len z vlastného osobného účtu. Dar 1.000 eur z nich mu poslal Ing. Alojz Vozár. Väčšinu z vynaložených finančných prostriedkov M. Kubičár minul na bilboardy (1.558 eur). V Púchovských novinách si objednal 2,5 strany politickej inzercie. Kandidát inzeruje predovšetkým v Púchovských listoch R. Vargu. Podľa informácií R. Vargu za túto politickú inzerciu bude vystavená faktúra až po ukončení volebnej kampane, takže sa voliči pred voľbami pravdepodobne nedozvedia, koľko peňazí táto inzercia stála.

Roman Hvizdák

Irena Kováčiková

Títo dvaja kandidáti si splnili svoju zákonnú povinnosť a zriadili si transparentné účty, ale okrem základného vkladu 100 eur a drobných výdavkov za bankové poplatky tam nič nezverejnili. Buď nemajú žiadne výdaje na volebnú kampaň, alebo meškajú s platbami. Aj pre týchto kandidátov platí, že prípadné výdavky na predvolebnú kampaň môžu uhradiť až v čase, kedy nebudeme môcť informovať voličov pre volebné moratórium. Redakcia Púchovských novín chce preto vyzvať všetkých kandidátov, aby prostredníctvom našich novín voličom dali informácie o svojich plánovaných výdavkoch na kampaň ešte pred voľbami.

Marián Mišún

Kandidát nemá osobný transparentný účet, pretože je na rozdiel od ostatných ôsmich kandidátov stranícky kandidát. Ak však kampaň financuje politická strana cez spoločný účet všetkých svojich kandidátov, príjmy a výdavky jej jednotlivých kandidátov môžu ostať na rozdiel od nezávislých kandidátov pred kontrolou verejnosti úplne skryté. To je diskriminačné voči nezávislým kandidátom. Požiadali sme M. Mišúna, aby nám poskytol základné informácie o financovaní svojej volebnej kampane. Ten nám v odpovedi uviedol, že zatiaľ minul 744 eur za dva bilboardy a plánuje minúť 480 eur za politickú inzerciu v Púchovských novinách.

Michal Bizoň

Kandidát na našu otázku, prečo nemá založený transparentný účet, odpovedal: „Celú kampaň si robím sám. Zatiaľ som nič nikomu neplatil. Všetko, čo vidíš je spoločná práca mojej rodiny a mňa. Účet si pravdaže založím, nebránim sa tomu, budem ho potrebovať, je mi to jasné. Ako nezávislý kandidát budem ten účet využívať čisto na úhrady, žiadne príjmy od nikoho.“

Marián Michalec

Kandidát na našu otázku, či a kde má založený transparentný účet, odpovedal: „Samozrejme, že mám transparentný účet, jeho čislo je 5150248741“ Na našu otázku, že také číslo účtu neeviduje ani jedna z dvoch bánk, ktoré transparentné účty vedú a či máme dať čitateľom informáciu, že odmieta zverejniť link na svoj transparentný účet, M. Michalec odpovedal: „Nemanipulujte s tvrdeniami, môj transparentný účet je riadne vedený v Slovenskej sporiteľni. Kontaktoval som banku, riadnu existenciu transparentného účtu mi potvrdila a oznámila, že zaradia na svoj portál aj link.“

Podľa telefonickej informácie zo Slovenskej sporiteľne dňa 4.10.2018 o 14:20 takýto účet ešte nebol zaradený medzi transparentné účty. Možným vysvetlením je, že banka má po podaní žiadosti o zriadenie transparentného účtu 5-dňovú lehotu na jeho zverejnenie. Až 5.10.2018 ráno sme na webe našli zverejnený transparentný účet M. Michalca s vkladom 10.000 eur od Adriany Michalcovej zo dňa 4.10.2018.

Stav transparentných účtov kandidátov ku dňu 4.10.2018:

Slavomír Flimmel, aktualizované 5.10.2018
Foto: Facebook
Zdroj: www.minv.sk, www.transparentneucty.sk