Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

65

Deti a žiaci sa od pondelka 18.1.2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR k prevádzke škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

„Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

b) školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,

c) školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),

d) zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti materských škôl podľa písmena a) a školských klubov detí podľa písmena b),

e) špeciálnych výchovných zariadení.

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“ uzavrel minister školstva B. Gröhling.

Rozhodnutie Mesta Púchov k prevádzke škôl a školských zariadení

V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Mesto Púchov ako zriaďovateľ materských škôl, základných škôl a školských zariadení rozhodlo s účinnosťou od 18. januára do 22. januára 2021 o prevádzke materských škôl a školských klubov detí so stravovaním v ŠJ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu v MŠ a ŠKD:

Materská škola, 1. mája 1348/28,
Materská škola, Chmelinec 1411/6,
Materská škola, Slovanská 330/23,
Materská škola, Požiarna 1291/26,
Materská škola, Požiarna 1292/11,
Školský klub detí v ZŠ s MŠ Slovanská 330/23,
Školský klub detí v ZŠ Mládežnícka 1434/16.

Mesto Púchov v ostatných školách a školských zariadeniach naďalej potvrdzuje prerušenú prevádzku a v základných školách dištančnú formu vzdelávania.

Mesto Púchov rozhodlo o prevádzke a prerušení niektorých škôl a školských zariadení na základe výsledkov riaditeľkami uskutočneného prieskumu v rodičovskej verejnosti zo dňa 14.01.2021. Týmto rozhodnutím mesto zabezpečilo otvorenie materských škôl a školských klubov detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj deti rodičov z kritickej infraštruktúry, či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Zdroj: minedu.sk, MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel