DSS Nosice poskytuje sociálne služby aj ambulantnou formou

136

Dovoľujeme si Vás oboznámiť, že v našom zariadení Domov sociálnych služieb – Púchov – Nosice poskytujeme sociálne služby aj ambulantnou (dennou) formou poskytovania služieb pre 2 prijímateľov sociálnych služieb.

DSS Púchov – Nosice je určený pre deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V – podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Sme zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Základným poslaním DSS Púchov – Nosice je kvalifikovane pomáhať prijímateľovi sociálnej služby v nepriaznivej životnej situácii, pomôcť mu nájsť zmysluplné žitie a trávenie voľného času podľa jeho individuálnych potrieb a životných ťažkostiach.

Účel poskytovanej sociálnej služby:

– prevencia vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby,

– zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,

– zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,

– riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

– prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Ambulantnú (dennú) formu poskytujeme počas pracovných dní v rozsahu 4 hodiny až 8 hodín. Počas týchto hodín sú prijímateľovi sociálnej služby poskytované služby nevyhnutnej starostlivosti ako stravovanie a zaopatrenie, okrem nevyhnutnej starostlivosti poskytujeme komplexnú sociálnu, zdravotnú, výchovnú a rehabilitačnú starostlivosť.

Pokiaľ by ste vo Vašom okolí vedeli o niekom, ktorý by mal záujem, príp. by potreboval takúto službu, prosím informujte ich o možnosti poskytovania sociálnej služby. Bližšie informácie k ambulantnej forme poskytne sociálna pracovníčka DSS Púchov – Nosice na tel. čísle: 042/4641433.

Gabriela Hrončeková, riaditeľka DSS Púchov – Nosice
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel