Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností

129

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenie vkladu katastrom nehnuteľností.

Podať daňové priznanie musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru sú zapísaní v katastri nehnuteľností
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov)

Daňové priznanie sa podáva do 31.01.2019 na MsÚ č. dv. 2 v úradných hodinách.

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľností
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vydania právoplatného stavebného povolenia
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • ukončenie výstavby drobnej stavby
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely

Daňová povinnosť zaniká na základe: 

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy
 • vydraženia nehnuteľnosti
 • zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zmeny výmery nehnuteľnosti
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva

Potrebné doklady:

 • pri predaji resp. kúpe treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie s vyznačeným dátumom právoplatnosti.
 • ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie
 • pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením
 • pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby
 • ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva
 • pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: pixabay.com