Ktorý odpad patrí do veľkoobjemového koša a ktorý nie?

753

Tak, ako každý rok, aj túto jeseň odštartovalo v meste Púchov jesenné upratovanie, počas ktorého sú podľa harmonogramu umiestnené pre občanov veľkokapacitné kontajnery v stanovených termínoch.

Pred samotným rozmiestnením kontajnerov do mestských častí, publikovalo mesto v Púchovských novinách, na webovom sídle, na sociálnych sieťach a v aplikácii SOM, usmernenie o tom, ktorý odpad do týchto kontajnerov patrí a ktorý nie. Podnik technických služieb mesta Púchov, s.r.o. ďalej na rozložené kontajnery umiestnil informačný leták, v ktorom sa tiež uvádza, čo sa do kontajnera uložiť smie a čo patrí na zberný dvor, prípadne na iné odberové miesto.

Pneumatiky do veľkokapacitných kontajnerov a na zberný dvor NEPATRIA! Každý občan ich môže ZADARMO
odovzdať v sieti distribútorov a pneuservisov.

Napriek usmerneniam zo strany samosprávy a PTSM musíme s poľutovaním skonštatovať, že náprava zo strany občanov nenastala a naďalej dochádza k zneužívaniu veľkokapacitných kontajnerov (VOK) na všetok neporiadok, ktorý doma máme. Na priložených fotografiách zverejňujeme výsledok minulovíkendového umiestnenia kontajnerov, spolu s usmernením, ktoré odpady tam končiť nemôžu.

Pripomíname, že Zberný dvor PTSM je otvorený v štandardných otváracích hodinách, t.j. v pondelok až v sobotu. Občania na zberný dvor môžu kedykoľvek doviezť biologický odpad, objemný odpad, separovaný zmesový odpad, ale aj nebezpečné odpady, či nepotrebné spotrebiče – ZADARMO. Systém separovaného odpadu na Slovensku hradí Organizácia zodpovednosti výrobcov tzv. OZV, čo v praxi znamená, že občan za separovaný zber neplatí! Samozrejme to platí, ak občan separovaný odpad umiestni do nádob na to určených. Neplatí to vtedy, ak občania nahádžu separované odpady do veľkokapacitných kontajnerov – náklady na ich zvoz a triedenie znáša obec a teda poplatník v poplatku!

PAPIER – patrí do MODRÝCH KONTAJNEROV! SKLO – patrí do ZELENÝCH KONTAJNEROV! V prípade veľkého množstva ich môžete ZADARMO odovzdať na zbernom dvore.

Na zbernom dvore je možné odovzdať aj drobný stavebný odpad (DSO), ktorý sa zbiera systémom množstevného zberu. V praxi to znamená, že domácnosť, ktorej vznikne drobný stavebný odpad, ho privezie na zberný dvor a za odpad zaplatí poplatok. Domácnosť, ktorá DSO nevyprodukuje za likvidáciu takéhoto odpadu neplatí. Platí len paušálny poplatok za likvidáciu zmesového komunálneho odpadu. Upozorňujeme, že takéto rozdelenie poplatku za odpady je v súlade s legislatívou a občania sú povinní odpady likvidovať legálnou cestou, teda dovezením na zberný dvor. Uloženie DSO do veľkokapacitných kontajnerov je zakázane – za takéto uloženie Vám hrozí sankcia až do výšky 1.500 eur!

Na záver by sme radi upozornili, že vo VOK sme zaznamenali aj uloženie AZBESTU – v tomto prípade ide o odpad nebezpečný, ktorý môžu likvidovať len oprávnené spoločnosti! Uložením azbestu do VOK ohrozujete seba, ostatných občanov i pracovníkov PTSM.

PLAST a KOVY – patria do ŽLTÝCH KONTAJNEROV alebo do ŽLTÝCH VRIEC!

Vhadzovanie odpadu, na ktorý nie je veľkokapacitný kontajner určený, je prísne zakázané! Taktiež je prísne zakázané vykladať odpad popri kontajneroch, alebo po odvezení VOK. Porušením týchto zákazov Vám hrozí sankcia až do výšky 1.500 eur. Veríme, že občania sa pristavením veľkoobjemových kontajnerov zbavia výlučne nepotrebného objemného odpadu a svojou disciplínou zabezpečia dostatočnú kapacitu aj pre ostatných obyvateľov.

Zdroj: MsÚ Púchov