Mesto Púchov bude monitorovať znečistenie ovzdušia

150

Znečisťujúce látky v ovzduší do veľkej miery ovplyvňujú zdravie obyvateľstva ako aj našich ekosystémov. Niektoré zdroje (Svetová zdravotnícka organizácia, Svetová banka, Inštitút environmentálnej politiky) odhadujú, že až 5.000 úmrtí ročne môžeme na Slovensku pripísať zhoršenej kvalite ovzdušia, najmä v dôsledku zvýšených koncentrácií prachových častíc (PM) v ovzduší.

Za posledné roky došlo k významnému poklesu emisií oxidu uhoľnatého (CO), oxidov síry (SOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), oxidov dusíka (NOx), prachových častíc (PM) a amoniaku (NH3). Z hľadiska sektorov je rozloženie emisií znečisťujúcich látok nerovnomerné. Priemysel, doprava a energetika sa podieľajú najmä na emisiách SOx, NOx a CO. Domácnosti (lokálne kúreniská) produkujú okrem emisií CO hlavne prachové častice (PM10 a PM2,5). Veľmi nebezpečná karcinogénna látka sa do ovzdušia uvoľňuje z lokálnych kúrenísk, ale aj z energetických zdrojov a dopravy.

Prachové častice (PM) a ich nebezpečenstvo sa líši podľa veľkosti. Častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú da hrtana a dolných dýchacích ciest. Častice menšie ako 2,5 mikrometrov sa usadzujú v prieduškách, oproti väčším časticiam zasahujú naše telo výraznejšie. Veľmi jemné prachové častice menšie ako 1 mikrometer sú najnebezpečnejším typom – usádzajú sa v pľúcnych mechúrikoch a častice pod 0,1 um prechádzajú až do krvného obehu.

Zvýšená koncentrácia oxidu dusičitého (NO2) môže spôsobiť podráždenie slizníc, rizikom je hlavne pre malé deti a osoby s astmou. Vo vysokej koncentrácii môže spôsobiť až otravu organizmu.

Oxid uhoľnatý (CO) pôsobí na srdce, cievny a nervový systém a vo vysokých koncentráciách môže spôsobiť otravu a smrť. Vzniká nedokonalým horením a do ovzdušia sa dostáva únikom z priemyselných prevádzok.

Mesto Púchov inštaluje senzory sledujúce znečistenie ovzdušia

Za účelom merania kvality ovzdušia Mesto Púchov uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou Agdata, s.r.o. Aj prostredníctvom monitoringu ovzdušia chceme poukázať na možnosť ovplyvnenia jeho kvality napr. používaním alternatívnej dopravy, hlavne v okolí škôl. Za týmto účelom budú na troch základných školách (Mládežnícka, Gorazdova a Slovanská) inštalované senzory zabezpečujúce nepretržité sledovanie koncentrácie prachových častíc (PM), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu uhoľnatého (CO). Následne budú dáta prenášané pomocou odkazu WIDGET zverejnené pre občanov a farebným zobrazením ich systém bude upozorňovať na aktuálny stav ovzdušia na webstránke mesta. Služba bude obsahovať nastavenia pre upozornenie dosiahnutia hraničných údajov (notifikácie cez SMS a e-mail), pričom namerané údaje sa budú aktualizovať minimálne každých 10 minút.

Rovnaký systém už majú zavedený napr. mestá Partizánske, Dubnica nad Váhom, Levice a obce Budmerice a Ivanka pri Dunaji.

Martina  Knížatová, referent ŽP, MsÚ Púchov
Zdroj: Agdata, s.r.o.