Mesto Púchov získalo takmer 1,9 milióna eur na vybudovanie kompostárne

316
Ilustr. foto - www.menejodpadu.sk.

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia poskytne Mestu Púchov 1.838.982 eur ako nenávratný finančný príspevok na projekt „Kompostáreň mesta Púchov“.

Mestu bola nedávno doručená podpísaná „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ na projekt „Kompostáreň mesta Púchov“, ktorého oprávnené výdavky predstavujú sumu 1.935.770 eur a z toho spolufinancovanie mesta je vo výške 96.788 eur. Projekt kompostárne vypracovala architektonická kancelária HESCON, s.r.o. Trenčín a bude realizovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia v priebehu roka 2022.

Primátorka mesta Katarína Heneková uviedla: „Zmluvu o poskytnutí NFP vo výške takmer 1,9 mil. eur na výstavbu kompostárne som už tento týždeň podpísala a musím povedať, že je veľkým úspechom pre mesto získanie finančných prostriedkov v takomto veľkom rozsahu na projekt, ktorý smeruje k zlepšeniu podmienok pri triedení bioodpadu a kuchynského odpadu Púchovčanov ako aj zníženiu nákladov v odpadovom hospodárstve mesta. Veľkú zásluhu na príprave tohto projektu má naša bývala kolegyňa Veronika Hantáková, ktorej patrí veľké poďakovanie a tiež prednostka mestského úradu Iveta Brindzová, ďalej referentka grantových projektov MsÚ Púchov Janka Vondrová, páni Miloš Svoboda a Ladislav Halas z Podniku technických služieb mesta a pracovníci oddelenia výstavby a životného prostredia. Verím, že sa podarí tento projekt po splnení všetkých podmienok zrealizovať čo najskôr, nakoľko si všetci plne uvedomujeme jeho nutnosť a dôležitosť.“

Stará kompostáreň v Streženiciach, foto: PTSM Púchov.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie kompostárne v k.ú. Streženice pre občanov Mesta Púchov, ako miesto pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Zber biologický rozložiteľného odpadu sa vykonáva za účelom ďalšieho spracovania a konečnej výroby kompostu. Projekt nie je realizovaný za účelom tvorby zisku, ale z dôvodu zvýšenia miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpory predchádzania vzniku odpadov. Projekt je tiež v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky. O zabezpečenie funkčnosti, spoľahlivej prevádzky a udržateľnosti projektu sa postará Mesto Púchov, resp. Podnik technických služieb mesta.

Kompostáreň pri zhodnotení navrhnutého ročného príjmu 1.600 ton biologicky rozložiteľných odpadov vyprodukuje v areáli približne 960 ton kompostu ročne.

Objem vstupných materiálov je stanovený na 2.900 m³ za rok. Zariadenie na zhodnotenie biologického odpadu je navrhnuté a rozdelené do základných celkov: prijímacia hala pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, prijímacie boxy pre ostatný biologický odpad, kompostovacie a hygienizačné boxy, biofilter a práčka vzduchu, dozrievacia plocha a skladovacie plochy pre kompost.

Ilustr. foto – www.menejodpadu.sk.

Celý systém prevádzky kompostárne bude bližšie špecifikovaný v prevádzkovom poriadku, ktorý bude zverejnený na verejne prístupných miestach ako aj na internetovej stránke.

Referentka odpadového hospodárstva a investičnej činnosti na Mestskom úrade v Púchove Natália Janíčková sa k projektu novej kompostárne vyjadrila:

„Mesto momentálne zavádza zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, v súvislosti s čím prebieha aj distribúcia košíkov s kompostovateľnými vreckami. Bioodpad zbieraný priamo v domácnosti do košíka s vreckom, následne občania vyhodia do 240 l hnedej nádoby, ktorá je umiestnená na stojisku. Vyzbieraný odpad sa na základe zmluvy vyváža v súčasnosti do kompostárne, kde následne dochádza k jeho zhodnoteniu na kompost. Vybudovanie vlastnej kompostárne mesta Púchov v obci Streženice má aj ekonomický prínos, pričom mesto nebude platiť poplatok za odovzdanie a následne zhodnotenie bioodpadu. Dôležitá je však súčinnosť každého občana pri triedení biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj ostatných druhov odpadov, pretože kolobeh odpadu pri jeho vzniku v domácnosti je len na svojom začiatku. Zo správne vytriedeného bioodpadu následne môže v budúcnosti v kompostárni mesta Púchov v Streženiciach vzniknúť kvalitný kompost, čím sa v meste môže zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom.“

Z podkladov MsÚ spracoval Slavomír Flimmel