Mestské zastupiteľstvo rokovalo o drevinách v meste a o aktivitách Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov

54

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na 28. februára 2024 do Divadla Púchov.

ODPREZENTOVALI DOKUMENT STAROSTLIVOSTI O DREVINY V MESTE PÚCHOV

Zasadnutie MsZ v Púchove otvorila prezentácia Inventarizácie stromov v Púchove za rok 2023, čomu predchádzal aj predkladaný Dokument starostlivosti o dreviny v meste Púchov, ktorý prítomní poslanci vzali na vedomie. Osobne sa zasadnutia zúčastnili konateľ spoločnosti T – MAPY spol. s.r.o., Bratislava Mgr. Ján Gašpárek a dendrologička Ing. Beáta Vargová, aby odprezentovali zistené informácie poslancom i verejnosti. Na pôde MsÚ Púchov boli vedeniu mesta a referentom životného prostredia a odpadového hospodárstva MsÚ Púchov odprezentované zistené výsledky inventarizácie koncom januára 2024.

Na vzorke 5 189 stromov bolo zistených 47% ihličnatých stromov a 53% listnatých stromov. Dlhodobo perspektívnych stromov bolo zistených 71%, čo je podľa Ing. Vargovej úžasné číslo, krátkodobo perspektívnych 24% a iba 5% neperspektívnych. „Toto nie je nemenný faktor, vplýva na to veľa vecí, ako sú napríklad poveternostné podmienky či ľudský faktor. Ďalej sme zisťovali biologický vek stromov. Vyzdvihujem pagaštanovú aleju na Nábreží slobody, čo je jedna z najkrajších alejí, aké som kedy mala možnosť vidieť,“ povedala Beáta Vargová. Kompozične aj druhovo tiež ocenila výsadbu v Europarku. Najviac však Beáta Vargová ocenila výskyt duba červeného na Pribinovej ulici, s akým sa málokedy stretáva, ktorý bol nepoškodený a verí, že na svojom mieste vydrží ešte veľa rokov. Upozornila aj na priväzovanie stromov o drevené stojany, čím sa poškodzujú ich kmene. „Mesto Púchov je jedno z tých najkrajších miest, kde som bola a videla kvalitne ošetrované stromy, čo znamená, že je tu tomu venovaný dostatok času,“ uzavrela Vargová.

Primátorka mesta poďakovala za vypracovanie dokumentu spoločnosti T-MAPY spol., s.r.o. a vyjadrila spokojnosť s tým, že má mesto Púchov spracovaný takýto dokument, ktorý ešte stále v mnohých samosprávach chýba.

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT PREDSTAVIL POSLANCOM SVOJE AKTIVITY ZA ROK 2023

Mládežnícky parlament mesta Púchov je už neoddeliteľnou súčasťou mesta – ak stretávate v uliciach Púchova aktívnych mládežníkov, ktorí neustále niečo nové objavujú, skúšajú, hľadajú, organizujú, tvoria, sú to jeho členovia, ktorým nie je ľahostajné dianie okolo nich a chcú na ňom aj participovať. O tom, čo všetko stihli a zvládli členovia mládežníckeho parlamentu prišli porozprávať na dnešné zasadnutie MsZ niektorí jeho členovia, poslanci vzali predložený materiál  VYHODNOTENIE AKČNÉHO PLÁNU PRÁCE S MLÁDEŽOU V MESTE PÚCHOV ZA ROK 2023 NA VEDOMIE. Svojich zverencov sprevádzala na zasadnutí aj koordinátorka práce s mládežou v Púchove Alena Strýčková.

„Rok 2023 bol na aktivity veľmi bohatý, najviac aktivít sa podarilo zrealizovať v oblastiach participácie mladých ľudí, v oblasti vzdelávania a v oblasti dobrovoľníctva. Oblasti, v ktorých sme v tomto roku zaostali sú ekológia a inklúzia, tieto sa pokúsime opäť naplniť v roku 2024,“ píše Alena Strýčková v predkladanom dokumente. Tak ako predošlý kalendárny rok, aj rok 2023 začali mládežníci Dotazníkovým prieskumom zameraným na potreby mladých ľudí na vzorke 149 respondentov, medzi ktorými zisťovali záujem o usporiadanie diskotéky pre mladých (bez alkoholu) v Divadle Púchov, z čoho vyplynulo, že by zorganizovanie takejto akcie privítalo až 53% z nich.

Počas minulého kalendárneho roka sa mládežníci aktivizovali v organizovaní viacerých podporných aktivít – zaujímavých workshopov, diskusií, besied a nezabudnuteľných stretnutí s ľuďmi z profesionálneho prostredia nielen v práci s mládežou.

AKTIVUJ SA V ŠKOLSKOM PARLAMENTE bol jedným z workshopov, ktorých cieľom bolo podporiť prácu školských parlamentov v základných školách v meste, zvýšiť povedomie o ich činnosti a zároveň participáciu jednotlivých žiakov. Okrem toho sa koordinátori školských parlamentov základných škôl v meste, ale aj stredných škôl z celého okresu stretli na pracovnom stretnutí, kde si členovia mládežníckeho parlamentu kládli za úlohu zistiť potreby koordinátorov školských parlamentov ZŠ a SŠ okresu Púchov a oboznámiť ich s pripravovanými podujatiami.

Mládežníci nevynechali ani vzdelávanie Buď TOPka 4,5 – aby rozšírili svoje sebapoznanie, posilnili tímového ducha, naučili sa umeniu prezentácie a mnohému ďalšiemu. Nevynechali ani LARP – Life Action Role Play – prostredníctvom „hry rolí“ mali možnosť vyskúšať si svoje správanie, zaujatie postoja k veci a vyhodnotenie situácie, na základe ktorého sa budú vedieť v rôznych životných okamihoch rozhodnúť. V ďalšej časti programu sa vzdelávali v nastavovaní drobných projektov a presadenia ich v rámci externého financovania, ako napríklad prostredníctvom Participatívneho rozpočtu mesta Púchov s minuloročným úspešným projektom Petangové ihrisko pre všetkých, ktorého projekt realizovali spolu s členmi JDS Horné Kočkovce, ktorí ho slávnostne otvárali v areáli ZŠ s MŠ Slovanská začiatkom septembra 2023.

Každým rokom sa činnosť mládežníkov rozširuje, a to nielen o plánované, ale aj o neplánované aktivity a podujatia. Medzi plánované patrila aj Podpora sebarozvoja mladých ľudí prostredníctvom programu DofE – Cena vojvodu z Edinburghu, v ktorej mladí ľudia vo veku 14 – 24 rokov dosahovali skvelé úspechy, napriek tomu v septembri 2023 ukončilo svoju činnosť DofE centrum v Centre voľného času a nebude už v programe ďalej pokračovať.

V aktivitách ako S poslancami na slovíčko či Pizza s poslancami sa pokračovalo aj v roku 2023, aby sa tak rozvinula spolupráca medzi volenými predstaviteľmi mesta a mladými, ktorí majú čo ponúknuť. Púchovskí mládežníci sa zároveň pridali k ďalším mládežníckym parlamentom, ktorých snahou je vytvoriť komplexný Krajský mládežnícky parlament na vysokej úrovni. Aktivizovali sa v projekte SILA MLADÝCH, ktorý pokračoval aj v Púchove konferenciou s viacerými zapojenými mládežníckymi parlamentmi, pričom program sa zameriaval na príklady dobrej praxe. Vyzdvihujeme entuziazmus mládežníkov, s akým sa zapájajú do diania v spoločnosti, o čom svedčí aj ich profesionalita a veľký prínos pre ostatné samosprávy – v pomoci pri zakladaní mládežníckych parlamentov v ďalších mestách Trenčianskeho kraja – ako tomu bolo v meste Myjava.

Mládež v meste Púchov má k dispozícii široké spektrum možností, o čom svedčí aj skutočnosť, že sa počet členov MPMP zvýšil v priebehu roka 2023 zo 42 na 55 členov, ktorých spoločnou snahou je napĺňať plány podľa schválenej Koncepcie práce s mládežou na roky 2020 – 2027, pričom sa im darí kreatívne vytvárať aj program mimo nastavený harmonogram. Naďalej udržiavajú v prevádzke aj psičkármi obľúbený HAU Park, kde v minulom kalendárnom roku pribudol nový mobiliár aj v spolupráci s poslancom MsZ Miroslavom Bučkom a žiakmi ZŠ Mládežnícka či s členmi kynologického klubu, samozrejme, nešlo by to bez profesionálnej pomoci Podniku technických služieb mesta Púchov.

Ani v minulom roku nevynechali členovia MPMP nákupy pre seniorov, ktorých bolo za celých 12 mesiacov 60. „S mládežou v meste pracujú okrem základných škôl, gymnázia, stredných škôl, CVČ a ZUŠ aj občianske združenia POTVORA, Mŕtva kosť, Podivný barón. Ďalej je to 6. zbor skautov a skautiek Púchov, turistický oddiel, evanjelická mládež a katolícka diecéza. S mládežou pracujú folklórne súbory a skupiny, divadelné súbory Púchovskej kultúry a tiež počas kalendárneho roka 2023 OZ – Liga za duševné zdravie,“ doplnila Strýčková. Určite si vybavíte aj mnohé iné vydarené akcie v Europarku z minulého roka ako boli Veľkonočný park či Halloween park, taktiež RUN4FOREST – Beh za stromčeky, ktorého výsledkom bolo vysadenie stromčekov v Lesoparku Lachovec za každého jedného bežca. Vo vysádzaní stromčekov pod odborným dohľadom budú pokračovať i na jar tohto roka.

Za svoju činnosť a prínos nad rámec boli v roku 2023, pri príležitosti Dňa študentstva, ocenené primátorkou mesta 2 členky MPMP – Nikola Sekáčová a Tamara Juhaniaková. V ocenení Srdce na dlani, ktoré vyhlasuje Trenčianske centrum mládeže a Trenčianske dobrovoľnícke centrum, uspela v kategórii Mladý dobrovoľník do 30 rokov veku členka MPMP Lea Stehelová, v rovnakej kategórii, len o pár mesiacov neskôr, uspel Adam Ciupa. Všetkým oceneným gratulujeme a veríme, že je to pre nich, ale aj pre ostatných „parlamenťákov“ dostatočná motivácia k neustálemu napredovaniu a pracovaniu na sebarozvoji. Naše POĎAKOVANIE patrí 342 dobrovoľníkom, ktorí spoločne vykonali 95 dobrovoľníckych aktivít v rámci 1 290 hodín dobrovoľníckej činnosti, čím ušetrili svojej komunite náklady v rozsahu 6 050,10 eur.

Srdce na dlani v roku 2023 získalo aj samotné CVČ Včielka, a to mimoriadne ocenenie s postupom na národné ocenenie v kategórii Subjekt, ktorý vytvára podmienky na rozvoj dobrovoľníctva. Ocenenie si osobne z rúk prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevezme Alena Strýčková už 13. marca. GRATULUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s mládežníckym parlamentom v novom kalendárnom roku.

MESTO PÚCHOV REAGUJE NA ZVÝŠENÝ POČET RIEŠENÝCH PRÍPADOV ODPADOVEJ TURISTIKY DODATKOM K VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

Poslanci MsZ schválili predložený návrh VZN Mesta Púchov č. 1/2024, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 14/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov, v reakcii na zvýšený počet riešených prípadov odpadovej turistiky v Púchove, čo v praxi znamená dovoz odpadu a jeho likvidáciu prostredníctvom kontajnerov na stojiskách v meste Púchov z okolitých obcí. Uvedené prípady riešia príslušníci MsP Púchov uložením blokovej pokuty na mieste vo výške 33 eur alebo riešením priestupku v konaní, kde sa pokuta môže vyšplhať až na čiastku 1 500 eur.

V 3. časti, článku 13, bode 2 sa dopĺňa nasledujúce znenie: Používanie zberných nádob a kontajnerov na stojiskách inými osobami, ktoré nie sú poplatníkmi mesta Púchov za komunálne a drobné stavebné odpady, s výnimkou odpadkových košov na drobný zmesový komunálny odpad z verejných priestranstiev, je zakázané.

Zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch totižto vyplýva mestu povinnosť zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste – hradeného z poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Z toho vyplýva, že ak niekto využíva zberné nádoby a kontajnery na stojiskách komunálnych odpadov, musí byť poplatníkom mesta Púchov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov.

AKTUALIZÁCIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PÚCHOV

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej PHRSR 2022 – 2030) mesta Púchov na rok 2022 – 2030 s výhľadom do roku 2040 predstavuje základný strategický rozvojový dokument podpory miestneho a regionálneho rozvoja. Je vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v aktuálnom znení. Poslaním PHRSR Púchov je definovať víziu mesta a k nej prislúchajúcu stratégiu rozvoja, ktorá by prostredníctvom implementácie konkrétnych opatrení výrazne prispela k rozvoju lokálnej a regionálnej ekonomiky.

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva schválili aktualizáciu dokumentu účinného od 1.10.2022, a to v súvislosti s novými výzvami vyhlasovanými v rámci Programu Slovensko 2021-2027 a/ alebo Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorých podmienkou je, že podporená aktivita je zahrnutá v programe rozvoja mesta, teda v PHSR. Zmeny sa týkajú Strategickej a Implementačnej časti dokumentu.

Strategická časť dokumentu predstavuje aktualizáciu v častiach VNÚTROBLOKY A VEREJNÉ PRIESTORY (do identifikovaných operácií sa dopĺňajú ďalšie zámery a projekty zelenej a modrej infraštruktúry), PRIORITA 3 KVALITA ŽIVOTA V MESTE PÚCHOV – Strategický cieľ Integrované, dostupné a efektívne komunitné služby sa dopĺňa nový Špecifický cieľ: Dôstojný posledný odpočinok a v časti INFRAŠTRUKTÚRA KULTÚRY V MESTE sa do identifikovaných operácií dopĺňajú ďalšie zámery a projekty zamerané na obnovu kultúrnych domov, požiarnych zbrojníc, obecných domov a iných objektov v miestnych častiach mesta.

Implementačná časť obsahuje zmeny v oblastiach VNÚTROBLOKY A VEREJNÉ PRIESTORY (dopĺňajú sa ďalšie opatrenia na dosiahnutie špecifického cieľa cez implementáciu prvkov zelenej a modrej infraštruktúry), ŠPORTOVÁ A ODDYCHOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA (dopĺňajú sa ďalšie operácie napĺňajúce opatrenia tohto cieľa, a to zámery rekonštrukcie a revitalizácie športovísk v areáloch základných škôl), KVALITA ŽIVOTA V MESTE PÚCHOV – Strategický cieľ Integrované, dostupné a efektívne komunitné služby sa dopĺňa nový Špecifický cieľ: Dôstojný posledný odpočinok a k nemu zodpovedajúce opatrenia a projekty napĺňajúce tento cieľ, napr. údržba cintorínov, verejnej zelene, rozširovanie hrobových miest, rekonštrukcia domov smútku, vybudovanie prírodného cintorína a pod.) a INFRAŠTRUKTÚRA KULTÚRY V MESTE (dopĺňajú sa ďalšie opatrenia a zámery na dosiahnutie špecifického cieľa, napr. obnova a modernizácia kultúrnych a obecných domov a požiarnych zbrojníc, a iných objektov slúžiacich na kultúrne a spoločenské podujatia v miestnych častiach mesta).

ZÁSADY POSKYTOVANIA STRAVOVANIA SENIOROM A ŤZP OBČANOM S NAVÝŠENÍM HORNEJ HRANICE DÔCHODKOV

Mesto Púchov pristúpilo k úprave Zásad, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov na základe valorizácie dôchodkov, ktorá prehla v roku 2023, a to preto, aby služba, ktorá sa prostredníctvom týchto Zásad poskytuje občanom, bola dostupná pre tých, ktorí ju potrebujú alebo sú na ňu odkázaní.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2024 stúpla minimálne hranica dôchodku na sumu 389,90 €, určuje sa táto suma ako hranica na poskytovanie stravovania vo výške poplatku 1 euro za obed od poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku a občana, ktorý je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na spoločné stravovanie. V predmetných Zásadách sa však prijíma všeobecné znenie textu s odkazom na zákonnú úpravu (zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení), ktorá upravuje sumu minimálneho dôchodku tak, aby Mesto Púchov pri každej zmene výšky minimálneho dôchodku nemuselo upravovať Zásady. V tomto pásme žiadateľ dopláca za obed 1 euro, zvyšok stravnej jednotky uhrádza mesto. Horná hranica dôchodku, ktorý žiadateľ môže poberať, aby mohol o túto službu požiadať, sa stanovuje zo sumy 560,00 € na 600,00 €. V tomto pásme žiadateľ dopláca za obed 2€, zvyšok stravnej jednotky uhrádza mesto.

Zásady začínajú byť účinné od 1.4.2024 a vzťahujú sa len na žiadosti podané od 1.4.2024. Žiadosti podané do 31.3.2024 sa posudzujú podľa Zásad platných a účinných do 31.3.2024.

INVESTIČNÉ AKCIE MESTA PÚCHOV PODĽA HARMONOGRAMU

V súčasnosti prebieha realizácia viacerých investičných akcií v meste, prípravy projektových dokumentácií a boli podané žiadosti aj o získanie externých finančných zdrojov. Poslanci MsZ boli oboznámení s priebehom realizácie stavby Kompostárne mesta Púchov, o hodnotení žiadosti o NFP na zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Požiarna 1292, o zahájení realizácie Detského ihriska Rodinka, o pripravovanej realizácii prístrešku Domu smútku v mestskej časti Nosice, ako aj o podaní žiadosti o NFP na revitalizáciu športového areálu ZŠ Gorazdova či o podanej žiadosti na získanie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu pamätníku v Europarku, venovaného obetiam svetových vojen, holokaustu a totalitných režimov.

V projektovej príprave sú aktuálne: projektová dokumentácia prístavby MŠ Mládežnícka (čím sa rozšíri kapacita škôlky), projektová dokumentácia protipovodňových opatrení v mestskej časti Kolonka, projektová dokumentácia autobusového nástupišťa Conti, ale takisto aj projektová dokumentácia komplexnej obnovy a zníženia energetickej náročnosti budov ZŠ Slovanská. Zároveň sa pripravuje projektová dokumentácia na verejné priestranstvo ZUŠ v Púchove – zelená a modrá infraštruktúra (o ktorého schválení sme informovali na decembrovom MsZ).

Poslanci v ďalších bodoch rokovania vzali na vedomie alebo schválili aj Úpravu rozpočtu Mesta Púchov – február 2024, Záverečnú správu o stave Mesta Púchov za rok 2023 a správy o činnosti MsÚ, MsP a mestských spoločností. V bode rôzne mestský právnik JUDr. Anton Školek informoval poslancov o stave právnych sporov Mesta Púchov.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 25. apríla 2024.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel